جستجو - دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
صفحه آماده است.
جستجو در
 
 
 
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
محدود به ...
تاریخچه جستجوجستجو از درگاه اصطلاحنامه
راهنما ...
• فاصله بین کلمات مورد جستجو به مفهوم ترکیب And کلمات است.
• در جستجو بصورت «واژه‌ای» تمامی کلمه‌های مورد جستجو بدون حفظ ترتیب بازیابی می‌شود. در این حالت ممکن است رکوردهایی بازیابی گردد که دارای واژگان بیشتری از عبارت مورد جستجو باشد .
• در جستجو بصورت «عبارتی» با قرار دادن کلمه‌های مورد نظر در داخل "گیومه"، تمامی کلمه‌های مورد جستجو با حفظ ترتیب بازیابی می‌شود. در این حالت ممکن است رکوردهایی بازیابی گردد که با حفظ ترتیب دارای واژگان بیشتری از عبارت مورد جستجو باشد
• در جستجو بصورت «دقیق» تمامی کلمه‌های مورد جستجو با حفظ ترتیب در یک فیلد بازیابی می‌شود. در این حالت تنها رکوردهایی بازیابی می‌گردد که واژگان آن دقیقا مشابه مورد جستجو باشد.
• با انتخاب مدخل جستجو و درج کلمات بیشتر در جستجو، نتیجه بهتر بدست می‌آید.
• در بخش «محدود به»، امکان محدود نمودن نتایج جستجو براساس نوع ماده، محل نگهداری، نسخه دیجیتالی و موجودی وجود دارد.
• سایر عملگرهای قابل استفاده در راهنما تشریح شده است.
جستجوی مواد کتابخانه‌ای و آرشیوی از طریق جستجوی مدارک امکان پذیر است.