رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی تاثیر پتیدین و ترامادول و بوپیواکائین زیرجلدی بر درد بعد از عمل سزارین و مقایسه آن با گروه کنترل "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 100096
شماره مدرک : ‭ت۱۲۲۰۷‬
شماره راهنما : ‭WO،۱۸۴،م۴۳۵ب،۱۳۸۸‬
سرشناسه : مرادی فارسانی، داریوش
عنوان : بررسی تاثیر پتیدین و ترامادول و بوپیواکائین زیرجلدی بر درد بعد از عمل سزارین و مقایسه آن با گروه کنترل [پایان‌نامه]
نویسنده : /داریوش مرادی فارسانی
استاد راهنما : ؛ میترا جبل‌عاملی، حیمد سریزدی
محل تحصیل : دانشکده پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۸۸‬
مقطع تحصیلی : رشته بیهوشی و مراقبت‌های ویژه، دکترای تخصصی
تاریخ دفاع : ‭1388/09/23‬
صفحه شمار : ‮ ‭۶۲‬ص.‬: جدول
يادداشت : این یک پایان تحقیقاتی با شماره‭ ۳۸۸۰۸۹ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : در صورت عدم کنترل درد، عوارض مختلفی را ایجاد می‌شود. در این راستا روشهای مختلف استفاده شده است. چون تاکنون مطالعه‌ای که اثرات بوپیواکایین و پتیدین و ترامادول زیرجلدی بر درد بعد از عمل سزارین را با یکدیگر مقایسه کند صورت نگرفته است. طراحی این مطالعه صورت گرفت. در طی یک مطالعه کارآزمایی بالینی دو سویه کور، بررسی بیماران سزارین الکتیو دارای کلاس ‭II‬، ‭ASA I‬ تحت بیهوشی اسپاینال از‭ ۸۷/۹۵ ‬لغایت‭ ۸۸/۶/۵ ‬در بیمارستان شهید دکتر بهشتی بیماران به‭ ۴ ‬گروه‭ ۳۰ ‬نفری تقسیم شدند: الف) گروه ترامادول ‭( T )‬ که ‭ ۴۰mg‬ترامادول زیر جلدی دریافت کردند. ب) گروه‭P‬ که ‭ ۵۰mg‬پتیدین زیرجلدی دریافت کردند. ج) گروه ‭B ‬ که ‭ ۰/۷ mg/kg‬از محلول بوپیواکایین‭ ۰/۲۵ ‬زیرجلدی دریافت می‌کردند. د) گروه‭C ‬ کنترل که ‭ ۲۰ cc‬نرمال سالین زیرجلدی دریافت کردند. شدت درد براساس ‭VAS‬ در حالت استراحت و سرفه در زمان های صفر،‭ ۶۰ ،۱۵ ‬دقیقه،‭ ۲۴ ،۱۲ ،۶ ، ۲ ‬ساعت اول بعد از عمل، میزان بروز تهوع و استفراغ در‭ ۲۴ ‬ساعت اول بعد از عمل جراحی ‭MAP, HR, PR, sed score‬در زمان های ذکر شده میانگین مصرف مخدر اضافی و متوکلوپرامید و توزیع فراوانی عوارض بعد از عمل و میانه‌ی رضایت مندی بیماران و میانگین مدت اقامت در ریکاوری و میانه سطح بلوک حسی و توزیع فراوانی محل ورود نیدل اسپانیال ثبت و مقایسه شدند. جهت مقایسه میانگین متغیرهای کمی ‭VAS )‬، مخدر مصرفی و ‭( ...‬ بین‭ ۴ ‬گروه از آزمون آنالیز واریانس یک طرفه و برای مقایسه میزان بروز تهوع و استفراغ در‭ ۴ ‬گروه از آزمونکای دو و برای مقایسه ‭sed.score‬ و میانه سطح بلوک و رضایتمندی بیماران در‭ ۴ ‬گروه از آزمون کروسکال- والیس استفاده می کنیم. در این مطالعه فاکتورهای سن بیمار، محل ورود نیدل اسپاینال، ‭PR, RR, MAP‬ پایه زمان ریکاوری سطح بلوک اسپاینال ایجاد شده، میانگین فشار سرخرگی و تعداد تنفس در بین چهار گروه، با یکدیگر تفاوت معنی داری نداشتند‭Vas score .‬ در زمان استراحت و سرفه در گروه‭p ‬ به طور معنی داری کمتر از گروه‭T ‬ بود. میزان بروز تهوع و استفراغ و مصرف متوکلوپرامید در گروه‌ها با هم تفاوت معنی دار نداشت. میزان رضایتمندی بیماران در گروه‌های‭P ‬ و‭T ‬ بیشتر و بهتر از گروه‌های‭B ‬ و‭C ‬ بود‭sedation score .‬ در مقایسه بین گروه‌ها، با هم تفاوت نداشت. تفاوت معنی داری از نظر ایجاد عوارض بعد از عمل بین گروه‌ها وجود نداشت. چون تجویز زیرجلدی ترامادول یا پتیدین ضمن عوارض کمتر، اثرات بهتری بر کاهش درد پس از عمل بیماران، در مقایسه با گروه بوپیواکایین و کنترل داشته ما استفاده از این روش را برای کنترل درد بعد از عمل سزارین، قویا توصیه می‌کنیم. در توضیح اثرات و نتایج ذکر شده در بالا، مطالعات دیگر نیز نتایج جالبی دارند و به نظر می‌رسد تجویز ترامادول زیر جلدی، هم آثار آنالرژی و هم آثار ‭local anesthetic‬ دارد
توصیفگر : ۱. درد پس از عمل جراحی- دارو درمانی.- کلیدواژه‌ها: سزارین
: درد بعد از عمل جراحی
: داروهای ضد درد
: مپیردین
: بوپیواکائین
: Cesarean Section
: Pain, Postoperative
: Analgesics
: Meperidine
: Bupivacaine
شناسه افزوده : جبل عاملی، میترا، استاد راهنما
: سریزدی، حمید، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۲۲۰۷موجود‭‬
نظرسنجی