رکورد قبلیرکورد بعدی

" تعیین و مقایسه میزان بی قراری پس از عمل در کودکان پس از کار دندانپزشکی (در اتاق ریکاوری) تحت بیهوشی به دو روش بیهوشی داخل وریدی و استنشاقی "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 100180
شماره مدرک : ‭ت۱۲۳۰۰‬
شماره راهنما : ‭WO،۱۸۴،ک۴۶۶ت،۱۳۸۹‬
سرشناسه : کرم‌زاده دشتی، نگار
عنوان : تعیین و مقایسه میزان بی قراری پس از عمل در کودکان پس از کار دندانپزشکی (در اتاق ریکاوری) تحت بیهوشی به دو روش بیهوشی داخل وریدی و استنشاقی [پایان‌نامه]
نویسنده : /نگار کرم‌زاده دشتی
استاد راهنما : ؛ ناصر کاویانی
محل تحصیل : دانشکده دندان‌پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۸۹‬
مقطع تحصیلی : رشته دندان‌پزشکی، دکترای حرفه‌ای
تاریخ دفاع : ‭1389/04/23‬
صفحه شمار : ‮ ‭۶۳‬ص.‬: جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۸۹۱۱۴ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : بی قراری بعد از عمل جراحی پدیده شایعی در کودکان است، و بروز آن بین ‭80 - 18‬ درصد متغیر است. فاکتورهای مستعد کننده احتمالی بی قراری شامل زود به هوش آمدن کودک در محیط ناآشنا، درد، سن کم، طول مدت بیهوشی، روحیات کودک و نوع بیهوشی می باشند. هدف این مطالعه مقایسه تاثیر دو روش بیهوشی استنشاقی و داخل وریدی در کودکان کاندید بیهوشی عمومی بر بی قراری در اتاق ریکاوری می باشد . در این مطالعه کار آزمایی بالینی، آینده نگر یک سوکور تعداد ‭56‬ کودک زیر‭6 ‬ سال به صورت تصادفی به دو گروه ‭28‬ نفری تقسیم شدند. نگهدای بیهوشی درگروه اول بصورت داخل وریدی (پروپوفول،الفنتانیل) و در گروه دوم بصورت استنشاقی (نیتروس اکسید، ایزوفلوران) بود. بعد از به هوش آمدن کودک در اتاق ریکاوری با استفاده از مقیاس ‭PAED‬ آژیتاسیون کودک هر ‭10‬ دقیقه یک بار تا زمان ‭60‬ دقیقه اندازه گیری شد. میزان بی قراری در دقیقه ‭10‬ در گروه بیهوشی وریدی‭ ۱۲/۸۵ ‬و در گروه استنشاقی‭ ۱۰/۵۱ ‬بود، که بطور معنی داری در گروه وریدی بیش از استنشاقی بود. در کل بین دو گروه مورد مطالعه از نظر بروز آژیتاسیون تفاوت معنی داری دیده نشد‭(P= 0/241) .‬ میزان بی قراری در دو گروه با سن ارتباط معکوس داشته و در کودکان کم سن و سال بیشتر بود. بروز آژیتاسون در القای بیهوشی به روش استنشاقی مشابه می باشد. بنابراین تصمیم گیری برای انتخاب روش بیهوشی نباید بر مبنای بروز بی قراری باشد. بهتر است تدابیر دیگری به غیر از روش بیهوشی برای کاهش بروز و حتی جلوگیری از بروز بی قراری در کودکان در نظر گرفته شود
توصیفگر : ۱. عوارض پس از عمل جراحی- دارودرمانی.- کلیدواژه‌ها: عوارض پس از عمل جراحی
: درد بعد از عمل جراحی
: بیهوشی وریدی
: بیهوشی استنشاقی
: پروپوفول
: نیتروس اکساید
: داروهای بیهوشی
: اتاق بهبودی
: Postoperative Complications
: Pain, Postoperative
: Anesthesia, Inhalation
: Propofol
: Nitrous Oxide
: Anestheics
: Recovery Room
شناسه افزوده : کاویانی، ناصر، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده دندان‌پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده دندانپزشکی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده دندانپزشکی۱۲۳۰۰موجود‭‬
نظرسنجی