رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی تاثیر مداخله آموزشی بر آگاهی، نگرش، و قصدهای رفتاری دانش آموزان پسر پایه‌ی دوم دبیرستان های روزانه دولتی شهر بوانات در خصوص ‭HIV / AIDS‬ "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 100523
شماره مدرک : ‭ت۱۲۶۸۷‬
شماره راهنما : ‭WC،۵۰۳،ج۶۱۲ب،۱۳۸۹‬
سرشناسه : جمالی، روح‌الله
عنوان : بررسی تاثیر مداخله آموزشی بر آگاهی، نگرش، و قصدهای رفتاری دانش آموزان پسر پایه‌ی دوم دبیرستان های روزانه دولتی شهر بوانات در خصوص ‭HIV / AIDS‬ [پایان‌نامه]
نویسنده : /روح‌الله جمالی
استاد راهنما : ؛ محتشم غفاری
استاد مشاور : ؛ احمدعلی اسلامی
محل تحصیل : دانشکده بهداشت
سال تحصیل : ، ‭۱۳۸۹‬
مقطع تحصیلی : آموزش بهداشت، کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : ‭1389/05/11‬
صفحه شمار : ‮ ‭۹۷‬ص.‬: مصور، جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان‌نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۸۸۴۶۵ ‬است‌؛ به همراه جزوه آموزشی ویژه دانش آموزان: ایدز
يادداشت : چاپی
چکيده : آموزش و انتشار اطلاعات یکی از استراتژیهای اولیه در برنامه های ارتقای بهداشت می باشد. در سالهای اخیر توجه به بیماریهای منتقله از راه جنسی افزایش یافته است و از آنجان که این بیماری ها اغلب از طریق رفتارهای قابل اجتناب و تغییر پذیر کسب می شوند، لذا آموزش می تواند راهکارهای موثر جهت پیشگیری از موارد جدید ابتلا محسوب گردد. در این مطالعه نیمه تجربی از نوع قبل و بعد، از بین‭ ۵ ‬دبیرستان موجود، پس از انتخاب دبیرستان های واجد شرایط شرکت در مطالعه، تمام دانش آموزان پسر پایه دوم در دو دبیرستان که یکی شامل دو کلاس و دیگری سه کلاس بود و جمعا ‭99‬ نفر، انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه چهار قسمتی بود که شامل اطلاعات دموگرافیک، سوالات مربوط به آگاهی، سوالات مربوط به نگرش و قصدهای رفتاری بود .پرسشنامه محقق ساخته بوده که برای تعیین روایی پرسشنامه، از روایی صوری و روایی محتوا استفاده شد و جهت تعیین پایایی سوالات مربوط به قسمت آگاهی از آزمون - بازآزمون و نیز برای تعیین پایایی سوالات قسمت نگرش و قصدهای رفتاری از همسانی درونی ( آلفای کرونباخ) استفاده شد.پس از اجرای پیش آزمون، مداخله آموزشی انجام شد و بلافاصه و هم چنین یک و نیم ماه پس از پایان آموزش به ترتیب، پس از آزمون اولیه و ثانویه صورت گرفت.مشارکت افراد در این مطالعه داوطلبانه و آگاهانه‌بود. سپس داده ها جمع آوری گردیده و با استفاده از نرم افزار ‭SPSS version 14‬ و آزمون های آماری تی زوج، و آزمون آنالیز واریانس با تکرار مشاهدات، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج مطالعه نشان می دهد که میانگین و انحراف معیار نمره آگاهی دانش آموزان قبل از آموزش با بلافاصله و یک و نیم ماه بعد از آموزش متفاوت بوده و هم چنین میانگین و انحراف معیار نمره نگرش دانش آموزان قبل از آموزش با بلافاصله و یک و نیم ماه بعد از آموزش متفاوت بوده و قصدهای رفتاری پیشگیری کننده ‭HIV/AIDS‬ از نیز قبل از آموزش با بلافاصله و یک و نیم ماه بعد از آموزش متفاوت بوده و بدست آمد. یافته ها نشان می دهند که آموزش در افزایش آگاهی و نگرش دانش آموزان در مورد بیماری ایدز تاثیر مثبت داشت است و هم چنین باعث تغییر قصدهای رفتاری دانش آموزان شده است. با توجه به افزایش آگاهی و نگرش دانش آموزان پیشنهاد می شود آموزش های مداوم و جدید در برنامه ریزی درسی دانش آموزان این مقطع تحصیلی گنجانده شود
توصیفگر : ۱. ایدز.- کلیدواژه‌ها: سندروم کاهش ایمنی اکتسابی
: دانش، نگرش، عملکرد
: آموزش بهداشت
: تدریس
: دانش آموزان
: مدرسه‌ها
: بیماری‌های آمیزشی ویروسی
: Acquired Immunodeficiency Syndrome
: Knowledge, Attitudes, Practice
: Health Education
: Teaching
: Schools Students
: Schools
: Sexualy Transmitted Diseases, Viral
شناسه افزوده : غفاری، محتشم، استاد راهنما
: اسلامی، احمدعلی، استاد مشاور
شناسه افزوده : دانشکده بهداشت
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده بهداشت
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده بهداشت۱۲۶۸۷موجود‭‬
نظرسنجی