رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی ارتباط بازی های رایانه ای با کیفیت زندگی نوجوانان‭ ۱۲-۱۵ ‬ساله ی شهرستان برخوار در سال‭۱۳۹۰ ‬ "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 100748
شماره مدرک : ‭ت۱۲۹۶۶‬
شماره راهنما : ‭.P5WS،۱۰۵/۵،.P5،ک۳۸۷ب،۱۳۹۰‬
سرشناسه : کثیری دولت‌آبادی، نیره
عنوان : بررسی ارتباط بازی های رایانه ای با کیفیت زندگی نوجوانان‭ ۱۲-۱۵ ‬ساله ی شهرستان برخوار در سال‭۱۳۹۰ ‬ [پایان‌نامه]
نویسنده : /نیره کثیری دولت‌آبادی
استاد راهنما : ؛ احمدعلی اسلامی، فیروزه مصطفوی
استاد مشاور : ؛ اکبر حسن‌زاده، اعظم مرادی
محل تحصیل : دانشکده بهداشت
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۰‬
مقطع تحصیلی : رشته آموزش بهداشت، کارشناسی ارشد
صفحه شمار : ‮ ‭۸۳‬ص.‬: جدول
يادداشت : این یک پایان‌نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۸۹۴۷۷ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : بازیهای ویدئویی - رایانه ای در ایران، با یک تاخیر‭ ۱۰-۱۵ ‬ساله نسبت به غرب، در جامعه پدیدار شده، شروع به رشد کردند. رشد سریع بازی های رایانه ای به شکل های گوناگون و اشغال بخش عمده ای از اوقات فراغت گروه های سنی مختلف به ویژه کودکان و نوجوانان، می تواند اثرات مستقیم و غیرمستقیم بر ابعاد مختلف کیفیت زندگی از جمله وضعیت روانی، جسمانی و روابط اجتماعی آنها داشته باشد. لذا این تحقیق با هدف بررسی ارتباط بازی های رایانه ای با کیفیت زندگی در نوجوانان‭ ۱۲-۱۵ ‬ساله شهرستان برخوار انجام گردید. این تحقیق از نوع مقطعی بود. نمونه ی تحقیق شامل‭ ۴۴۴ ‬دانش آموز دختر و پسر بود. روش نمونه گیری طبقه ای -‭ ۲‬مرحله ای، خوشه ای و متناسب با حجم نمونه بود، که به طور تصادفی از بین دانش آموزان مقطع راهنمایی و اول دبیرستان شهرستان برخوار انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات شامل دو ابزار الف) فرم کوتاه پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت ‭-WHOQOL- BREF-‬ و ب) پرسشنامه اطلاعات فردی مشتمل بر سوالاتی در مورد نحوه گذران اوقات فراغت، تعداد ساعات، مکان و زمان انجام بازی رایانه ای بود. برای بدست آوردن نمایه ی توده بدنی ‭(BMI)‬ نیز قد و وزن دانش آموزان گروه نمونه اندازه گیری شد. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون های همبستگی پیرسون، همبستگی اسپیرمن، کای اسکوئر، تحلیل کوواریانس، من ویتنی، کروسکال والیس و‭t ‬ مستقل استفاده شد. نتایج نشان داد که دختران بیش از پسران به انجام بازی های رایانه ای می پردازند. بین تحصیلات والدین و انجام بازی رایانه ای رابطه ی معنی داری به دست آمد. در مورد شغل والدین، فقط شغل پدر با انجام بازی رایانه ای رابطه مستقیم داشت. بین درآمد و امکانات و انجام بازی و حتی انتخاب نوع بازی نیز رابطه ی معنی داری بدست آمد. بین سن شروع بازی و جنس، جنس و تعداد ساعت بازی نیز رابطه ی معنی داری بدست آمد. بین ‭BMI‬ و نوع بازی رایانه ای و همچنین بین ‭BMI‬ و تعداد ساعات بازی رایانه ای در روز رابطه معنی داری بدست نیامد. میانگین کلی کیفیت زندگی در دانش آموزان‭ ۶۷/۱۱ ‬مثبت و منفی‭ ۱۳/۳۴ ‬می باشد. یافته ها نشان داد که بین سن شروع بازی و نمره کلی کیفیت زندگی و‭ ۴ ‬حیطه ی آن رابطه معنی دار وجود داشت (دامنه ی‭ ۰/۱۸ ‬- تا‭.(r= - ۰/۱۳ ‬ بین درآمد و وضعیت امکانات با نمره کلی کیفیت زندگی و‭ ۴ ‬حیطه ی آن رابطه ی معنی دار مستقیم وجود داشت. میانگین نمره ی کلی کیفیت زندگی، در کاربران بازی های رایانه ای‭ ۶۸/۲۷ ‬مثبت و منفی‭ ۱۳/۰۳ ‬و در گروهی که بازی های رایانه ای انجام نمی دادند،‭ ۶۴/۸۱ ‬مثبت و منفی‭ ۱۳/۶۹ ‬بود، که این تفاوت معنی دار بود. در حیطه های کیفیت زندگی بین دو گروه در ابعاد سلامت روان و سلامت محیط، نیز تفاوت معنی داری بدست آمد. انجام بازی های رایانه ای در مدت زمان کم و کنترل شده تحت نظارت والدین می توان اثراتی مثبتی بر کیفیت زندگی کاربران نوجوان داشته باشد. در صورت پرداختن به آن در ساعات بیشتر از روز، در دراز مدت می تواند تاثیر معکوس داشته باشد
توصیفگر : ۱. بازی و لوازم بازی.- کلیدواژه‌ها: فعالیت های اوقات فراغت
: بازی و لوازم بازی
: روانشناسی نوجوانان
: رایانه ها
: رفتار نوجوان
: کیفیت زندگی
: Leisure Activities
: Play and Playthings
: Adolescent Psychology
: Computers
: Adolescent Behavior
: Quality of Life
شناسه افزوده : اسلامی، احمدعلی، استاد راهنما
: مصطفوی، فیروزه، استاد راهنما
: حسن‌زاده، اکبر، استاد مشاور
: مرادی، اعظم، استاد مشاور
شناسه افزوده : دانشکده بهداشت
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده بهداشت
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده بهداشت۱۲۹۶۶موجود‭‬
نظرسنجی