رکورد قبلیرکورد بعدی

" مقایسه بین شاخص‌های رسیدگی و تثبیت در فرایند کمپوست با زائدات ورودی مختلف در روش کمپوست راکتوری "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 100753
شماره مدرک : ‭ت۱۲۹۸۰‬
شماره راهنما : ‭TD،۷۹۶/۵،/م۳م۷،۱۳۹۰‬
سرشناسه : ‏ مختاری‏، مهدی
عنوان : مقایسه بین شاخص‌های رسیدگی و تثبیت در فرایند کمپوست با زائدات ورودی مختلف در روش کمپوست راکتوری [پایان‌نامه]
نویسنده : /مهدی مختاری
استاد راهنما : ؛ مهناز نیک آئین، محمدمهدی امین
استاد مشاور : ؛ بیژن بینا، اکبر حسن‌زاده
محل تحصیل : دانشکده بهداشت
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۰‬
مقطع تحصیلی : رشته مهندسی بهداشت محیط، دکترای تخصصی
صفحه شمار : ‮د، ‭۱۱۵‬ ص.‬: جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان‌نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۸۷۲۵۸ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : تولید کود کمپوست سالیان زیادی است که در کشور ایران انجام می‌شود. کیفیت کمپوست تولیدی از لحاظ میزان رسیدگی و تثبیت امر بسیار مهمی است که متاسفانه در اکثر کارخانه های کمپوست کشورمان توجه مناسبی به آن مبذول نمی‌شود. در کشورهای در حال توسعه، مطالعات اندکی درمورد این شاخص‌ها انجام شده و حتی در اکثر کشورها به طور قطع میتوان گفت که مطالعه ای صورت نگرفته و روش های استانداردی برای تعیین رسیدگی و تدوین کمپوست تدوین نشده است. بهر حال اگر روند مناسبی برای تعیین میزان رسیدگی و تثبیت کمپوست وجود نداشته باشد نگرانی های متعددی میتواند در همگام استفاده از کمپوست به وجود آید. با توجه به مطالعات اندکی که در این زمینه در کشور ایران صورت گرفته، تحت عنوان مقایسه بین شاخص‌های رسیدگی و تثبیت در فرایند کمپوست با زائدات ورودی مختلف در روش کمپوست راکتوری با تغذیه منقطع، تلاش بر این داشته که با بررسی متداولترین شاخص‌هایی که تا به حال به عنوان شاخص‌های رسیدگی و تثبیت کمپوست مورد استفاده قرار گرفته اند، شاخص مناسبی را برای بررسی میزان رسیدگی و تثبیت کمپوست تولیدی از پسماندهای مختلف انتخاب نماید. بررسی این تعداد پارامتر رسیدگی و تثبیت( شامل شاخص های پتانسیل ردوکس، ‭SOUR‬، آنزیم دهیدژناز، ‭C/N‬ و‭( NH4/NO3‬ به صورت یکجا و برای زائدات مختلف در یک راکتور با تغذیه منقطع، برای اولین با در این تحقیق صورت میگیرد. از طرفی دیگر تا به حال اکثر مطالعاتی که که بر روی کمپوست انجام شده بیشتر مربوط به روشهای سنتی تولید کمپوست( ویندرو) است. در رابطه با روشهای راکتور مطالعات کمی انجام شده و شاخص های تثبیت و رسیدگی در این کمتر بررسی شده اند و لذا در این تحقیق روش راکتور برای تولید کمپوست انتخاب گردیده است. در این پژوهش پس از طراحی و ساخت راکتوری راکتوری استوانه ا ی به ابعاد‭ ۱ ‬متر( طول) در ‭ ۵۰cm‬(قطر) از جنس پلکسی گلاس در تنظیم شرایط مناسب برای هوادهی در راکتور، پسماند مورد نظر اعم از پسماندهای شهری، پسماندهای غذایی و پسماندهای سبز وارد راکتور شده و فرایند کمپوستینگ آغاز گردید. همزمان با شروع این فرایند پارامترهای مختلف بررسی فرایند کمپوستینگ به صورت منظم اندازه گیری شده و در صورت نیاز تنظیم رطوبت و نسبت ‭C/N‬ کمپوست نیز انجام شد. پس از اتمام فرایند کمپوستینگ در طی‭ ۴۰ ‬روز محصول تولیدی از راکتور خارج شده و پسماندهای دیگر وارد راکتور شدند. روند تغییرات شاخص هایی چون دما، نسبت ‭C/N‬، نسبت ‭C/N‬، نسبت ‭NH4/NO3‬مثبت، فعالیت آنزیم دهیدروژناز، ‭ph‬، پتانسیل اکسیداسیون و احیاء و ‭SOUR‬ مورد اندازه گیری و آزمایش قرار گرفت و در نهایت اعداد به دست آمده از آنالیز پارامترهای مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و روابط بین آنها و تاثیرات متقابل مشخص گردید. در جهت تعیین میزان همبستگی این پارامترها و همچنین ارتباط آنها در فرایندهای مختلف انجام شده آزمون های آماری همبستگی و آنوا انجام شد. نتایج این پزوهش نشان داد که در بین شاخص های بررسی شده شاخص ‭SOUR‬ تنها شاخصی است که در فرایندهای کمپوستینگ انجام شده دارای حداقل تغییرات بوده و تفاوت معنی داری در مقادیر مختلف آن در پسماندهای مختلف مشاهده نگردید. بعلاوه برای این شاخص میتوان حد آستانه عددی برای تثبیت کمپوست تعریف نمود. بنابراین ثابت شد که این شاخص میتواند بهترین شاخص جهت ارزیابی میزان تثبیت کمپوست منظور گردد. در کنار ‭SOUR‬ تغییرات شاخص ‭Eh‬ یاپتانسیل ردوکس در این مطالعه، در فرایندهای کمپوستینگ انجام شده نیز تفاوتی معنی دار از خود نشان نداده و ثابت شد که بررسی روند تغییرات ‭Eh‬ میتواند روند تغییرات میزان تثبیت کمپوست را نشان دهد اما مقادیر عددی مشخصی را نمی توان برای این شاخص در کمپوست تثبیت شده تعیین نمود
توصیفگر : ۱. کمپوست.- کلیدواژه‌ها: دفع زباله
: کود
: Refuse Disposal
: Manure
شناسه افزوده : نیک آئین، مهناز، استاد راهنما
: محمدمهدی، امین، استاد راهنما
: بینا، بیژن، استاد مشاور
: حسن‌زاده، اکبر، استاد مشاور
شناسه افزوده : دانشکده بهداشت
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده بهداشت
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده بهداشت۱۲۹۸۰موجود‭‬
نظرسنجی