رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی مقایسه‌ای سطح چربی های غیر اشباع با زنجیره بلند شیر مادران با نوزادان رسیده و نارس و ارتباط آن با رژیم غذایی مادران "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 100967
شماره مدرک : ‭ت۱۳۱۹۹‬
شماره راهنما : ‭WS،۱۲۵،ب۱۱۹ب،۱۳۹۰‬
سرشناسه : بابایی، شراره
عنوان : بررسی مقایسه‌ای سطح چربی های غیر اشباع با زنجیره بلند شیر مادران با نوزادان رسیده و نارس و ارتباط آن با رژیم غذایی مادران [پایان‌نامه]
نویسنده : /شراره بابایی
استاد راهنما : ؛ رامین ایرانپور، رویا کلیشادی
محل تحصیل : دانشکده پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۰‬
مقطع تحصیلی : رشته اطفال، دکترای تخصصی
تاریخ دفاع : ‭1390/07/28‬
صفحه شمار : ‮بدون شماره‌گذاری.‬: جدول
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی به شماره‭ ۳۸۹۱۲۵ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : شیر، غذای اصلی شیرخواران است و فسفولیپید ها به خصوص چربی های غیر اشباع با زنجیره بلند نقش اصلی و مهمی در رشد و تکامل مغز دارند. هدف ما در این مطالعه مقایسه بین سطح چرب های غیر اشباع شیرمادران با نوزادان رسیده و نارس بود. همچنین ارتباط بین میزان دوکزاهگزانوئیک اسید‭(DHA)‬ و آراشیدونیک اسید ‭(AA)‬ دریافتی از رژیم غذایی و میزان ‭DHA‬ و ‭AA‬ در شیر مادران مورد بررسی قرار گرفت. میزان ‭DHA‬ و ‭AA‬ شیر مادران در روز سوم بعد از تولد در‭ ۵۹ ‬نوزاد ترم و‭ ۵۸ ‬نوزاد پره به روش کروماتوگرافی مشخص شد . این مادران در بیمارستان شهید بهشتی اصفهان زایمان کرده بودند که مرکز آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد. میانگین ‭DHA‬ و ‭AA‬ و درصد کل چربی های شیر مادران نوزادان رسیده و نارس تغیین و مورد مقایسه قرار گرفتند. همچنین ارتباط بین ‭DHA‬ و ‭AA‬ مصرفی روزانه مادران ( محاسبه شده از پرسشنامه غذائی مادران) و میزن ‭DHA‬ و ‭AA‬ شیر مادر در هر دو گروه بررسی گردید. یافته ها: نتایج نشان می دهد، سن مادر، ‭BMI‬ و پرسشنامه تغذیه که به وسیله هر شخص گزارش شده بین دو گروه تفاوتی نداشت. اگر چه میانگین ‭۰/۱۹)AA‬مثبت و منفی‭ ۰/۱۰ ‬میلی گرم بر میلی لیتر در گروه نارس و‭۰/۰۸‬مثبت و منفی‭ ۰/۰۵ ‬در گ‌روه رسیده) و ‭ ۰/۱)DHA‬مث‌ب‌ت و منفی‭ ۰/۰۶ ‬میلی گرم بر میلی لیتر در گروه نارس و‭۰/۰۸ ‬مثبت و منفی‭ ۰/۰۵ ‬میلی گرم بر میلی لیتر در گروه رسیده) و میزان کل چربی های شیر مادر ‭۲/۵۸)‬مثبت و منفی‭ ۲/۱۶ ‬میلی گرم بر میلی لیتر در گروه نارس و‭ ۲/۰۶ ‬مثبت ومنفی‭ ۱/۲۲ ‬میلی گرم بر میلی لیتر در گروه رسیده) در شیر مادران دارای نوزاد نارس بیشتر بود ولی این تفاوت معنی دار نبود. میزان درصد ‭AA‬ از کل چربی های شیر مادران در هر دو گروه نوزاد نارس و رسیده ( به ترتیب‭ ۰/۸۵ ‬مثبت و منفی‭ ۰/۲۶ ‬درصد و‭ ۰/۸۴ ‬مثبت و منفی‭ ۰/۲۰ ‬درصد) و میزان درصد‭DHA‬ از کل چربی شیر مادران در هر دو گروه نوزاد نارس و رسیده در حد استانداردهای جهانی بود. ارتباطی بین ‭DHA‬ و ‭AA‬ دریافتی و میزان آن در شیر مادر در هر دو گروه وجود نداشت.نتیجه گیری: اگرچه چربی های غیر اشباع با زنجیره بلند در شیر مادران نوزادان نارس بیشتر از شیر مادران نوزادان رسیده بود ولی با یکدیگر تفاوت معنی دار نداشتند. میزان این چربی ها در شیر مادران با نوزادان رسیده و نارس در منطقه ما در حد قابل قبولی می باشد
توصیفگر : ۱. تغذیه با شیر مادر.- کلیدواژه‌ها: شیر مادر
: چربی ها
: نوزاد نارس
: رژیم غذایی
: اسیدهای چرب اشباع نشده
: اسید های آراشیدونیک
: Milk Human
: Fats
: Infant, Premature
: Diet
: Fatty Acids, Unsaturated
: Arachikonic, Acids
شناسه افزوده : ایرانپور، رامین، استاد راهنما
: کلیشادی، رویا، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۷۳۶۱موجود‭‬
نظرسنجی