رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی میزان سرمی گاماگلوتامیل ترانسفراز و فاکتورهای بیوشیمیائی متابولیسم آهن و میزان آهن هم و غیرهم دریافتی در بیماران شریان کرونری در مقایسه با کنترل "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 101052
شماره مدرک : ‭ت۱۳۲۹۹‬
شماره راهنما : ‭WG،۳۰۰،ظ۶۷ب،۱۳۹۰‬
سرشناسه : ظهرابی، طیبه
عنوان : بررسی میزان سرمی گاماگلوتامیل ترانسفراز و فاکتورهای بیوشیمیائی متابولیسم آهن و میزان آهن هم و غیرهم دریافتی در بیماران شریان کرونری در مقایسه با کنترل [پایان‌نامه]
نویسنده : /طیبه ظهرابی
استاد راهنما : ؛ احمد موحدیان عطار، زمزم پاک نهاد
استاد مشاور : ؛ محمد هاشمی جزی، محمدرضا مراثی
محل تحصیل : دانشکده داروسازی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۰‬
مقطع تحصیلی : رشته بیوشیمی، کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : ‭1390/07/30‬
صفحه شمار : ‮ز،‭۱۰۷‬ ص.‬: مصور، جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۸۹۱۷۴ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : اکسیداسیون لیپوپروتئین با دانسیته پایین به وسیله آهن فروس که به واسطه مسیر تجزیه گلوتاتیون توسط گاماگلوتامیل ترانسفراز تشکیل گردیده مکانیسم بالقوه در ایجاد آترواسکلروز است. توسعه واکنش های رودکس به کمک آهن احیاشده، تولید گونه های فعال اکسیژن و رادیکالهای آزاد را افزایش داده و در نتیجه ممکن است خطر ابتلا به بیماری عروق کرونر را افزایش دهد. هدف مطالعه حاضر، بررسی میزان سرمی گاماگلوتامیل ترانسفراز و فاکتورهای بیوشیمیایی متابولیسم آهن و میزان آهن هم و غیرهم دریافتی در بیماران شریان کرونری در مقایسه با کنترل در جنس مرکز می باشد. از بین بیش از‭ ۳۰۰ ‬بیمار مرد مراجعه کننده به بیمارستان سینا جهت انجام آنژیوگرافی، طی مدت‭ ۴ ‬ماه، با توجه به معیار هایا ورود مورد نظر‭ ۱۴۰ ‬نفر انتخاب شدند که براساس نتایج آنژیوگرافی‭ ۷۰ ‬نفر از آنان ( با گرفتگی بیش تر یا مساوی‭ ۷۵ ‬درصد در حداقل یکی از عروق کرونر) به عنوان گروه مورد و‭ ۷۰ ‬نفر از آنان ( با گرفتگی عروق کمتر از‭ ۷۵ ‬درصد) به عنوان گروه کنترل انتخاب گردید و پس از خون گیری و جداسازی سرم، سطح سرمی فریتین، ‭GGT‬، فرم خای احیاء و اکسید شده گلوتاتیون، ظرفیت توتال آنتی اکسیدان و فاکتورهای لیپیدی در آنان اندازه گیری شد و میزان مصرف آهن توتال، آهن هم و غیرهم دریافتی از رژیم غذایی از طریق پرسشنامه بسامد غذایی تکمیل شده استخراج گردید. غلظت فریتین در گروه مورد نسبت به گروه کنترل بالاتر بود. اختلاف فریتین در این دو گروه از نظر آماری معنی دار نبود اما با تعدیل فاکتورهایی مانند سیگار کشیدن، میزان تحصیلات، سابقه فشارخون، فعالیت فیزیکی، مصرف آسپیرین و ‭BMI‬ معنی دار گردید. اختلاف معنی داری در غلظت ‭GGT‬ در گروه مورد نسبت به گروه کنترل حتی بعد از تعدیل فاکتورهای ذکر شده، مشاهده نشد اما با طبقه بندی مقدار‭GGT‬ در ‭quintile3‬ و استفاده از آزمون آماری ‭binary logistic regression‬ مشاهده گردید که در محدوده‭u/l ۲۴-۴۰ ‬ نسبت به سایر ‭quintile‬ ها شانس ابتلاء به بیماری عروق کرونر بالاتر است. اختلاف معنی داری بین دو گروه مورد و کنترل ، از نظر میزان گلوتاتیون توتال، گلوتاتیون احیاء و گلوتاتیون اکسید وجود نداشت. با بررسی پرسشنامه بسامد غذایی مشخص شد که میزان مصرف آهن توتال، آهن غیر هم از رژیم غذایی در گروه مورد نسبت به گروه کنترل بالاتر است. با توجه به نتایج به دست آمده از این مطالعه به نظر می رسد که بتوان بررسی همزمان سطح فریتین و ‭GGT‬ را به عنوان فاکتورهای موثر در تشدید بیماری عروق کرونر در جنس مذکر مطرح نمود. هر چند جهت تایید این موضوع نیاز به آزمایشاتی با حجم نمونه بیش تر است
توصیفگر : ۱. بیماری کرونر.- کلیدواژه ها: بیماری عروق کرونر
: بیماریهای قلب و عروق
: آهن
: آترواسکلروز
: گلوتاتیون
: گاماگلوتامیل ترانسفراز
: Coronary Disease
: Cardivascular Diseases
: Iron
: Atherosclerosis
: glutathion
: gamma- glutamyltransferas
شناسه افزوده : موحدیان عطار، احمد، استاد راهنما
: پاک نهاد، زمزم، استاد راهنما
: هاشمی جزی، محمد، استاد مشاور
: مراثی، محمدرضا، استاد مشاور
شناسه افزوده : دانشکده داروسازی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده داروسازی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده داروسازی۱۳۲۹۹موجود‭‬
نظرسنجی