رکورد قبلیرکورد بعدی

" تعیین دز جذبی کبد، طحال، مثانه و کلیه‌ها در بیماران تحت اسکن استخوان ‭99mTc- MDP‬ با استفاده ازروش ‭MIRD‬ و مقایسه مقادیر آن با مقادیر گزارش شماره‭ ۱۳ ‬کمیته ‭MIRD‬ "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 101053
شماره مدرک : ‭ت۱۳۲۱۱‬
شماره راهنما : ‭WN،۶۶۰،چ۴۶ت،۱۳۹۰‬
سرشناسه : چکی، محسن
عنوان : تعیین دز جذبی کبد، طحال، مثانه و کلیه‌ها در بیماران تحت اسکن استخوان ‭99mTc- MDP‬ با استفاده ازروش ‭MIRD‬ و مقایسه مقادیر آن با مقادیر گزارش شماره‭ ۱۳ ‬کمیته ‭MIRD‬ [پایان‌نامه]
نویسنده : /محسن چکی
استاد راهنما : ؛ داریوش شهباز گهرویی، مسعود مصلحی
استاد مشاور : ؛ مجتبی اکبری
محل تحصیل : دانشکده پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۰‬
مقطع تحصیلی : رشته فیزیک پزشکی، کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : ‭1390/11/24‬
صفحه شمار : ‮‭۷۹‬،9 ،9 ص.‬: تصویر، جدول، نمودار
يادداشت : چاپی
چکيده : در پزشکی هسته‌ای ترکیبات نشانه دار شده با مواد رادیواکتیو به صورت مستقیم و از طریق عروق وارد بدن می شوند، لذا باعث رسیدن دوز پرتو به تمام بافت ها و اندام های بدن می شوند. به همین خاطر اندازه گیری دقیق مقدار دز رسیده به اندام های مختلف در تعیین ایمنی استفاده از رادیودارو برای بیماران، از اهمیت فراوانی برخورداراست. هدف از این مطالعه اندازه گیری دز جذبی کبد، طحال، مثانه و کلیه در بیماران تحت اسکن استخوان ‭99mTc- MDP‬ با استفاده ازروش ‭MIRD‬ می باشد. در این بررسی علاوه بر اندازه گیری دز جذبی اندام ها به مقایسه این مقادیر با مقادیر استاندارد دز جذبی بیان شده برای هر یک از اندام ها در گزارش‭ ۱۳ ‬کمیته ‭MIRD‬ برای رادیودارو ‭99M Tc- MDP‬ پرداخته شد. این مطالعه بر روی‭ ۳۰ ‬بیمار بزرگسال با متوسط سنی‭ ۳۸ ‬مثبت و منفی‭ ۱۲ ‬سال مراجعه کننده به بخش پزشکی هسته ای بیمارستان سیدالشهدا اصفهان جهت بررسی متاستاز استخوانی انجام گرفت. در این مطالعه از روش تلفیق نماها جهت تعیین مقادیر اکتیویته جذب شده در اندام ها بعد از تجویز رادیودارو استفاده شد. در این روش با استفاده از شمارش های بدست آمده از رسم ‭ROI‬ در ناحیه های آناتومیکی که اندام ها قرار دارند بر روی تصاویر حاصل از اسکن های نمای قدامی و خلفی ناحیه شکم و لگن بیماران در فواصل زمانی متفاوت بعداز تزریق ‭99m Tc-MDP‬ مقادیر اکتیویته جذب شده در هر یک از اندام ها به دست آمد. با استفاده از مقادیر اکتیویته بدست آمده در روش تلفیق نماها و استفاده از معادلات ریاضی منحصر به روش ‭MIRD‬ دز جذبی هر یک از اندام ها به دست آمد. مقادیر به دست آمده دز جذبی در مطالعه برای کبد، کلیه راست، کلیه چپ، مثانه و طحال به ترتیب برابر‭ ۷/۹۶ ،۸/۱۷ ،۳۰/۹ ،۳۰ ،۷/۷۸ ‬میلی کوری است. مقادیر استاندارد دز جذبی کبد، کلیه راست، کلیه چپ، مثانه و طحال در گزارش گزارش‭ ۱۳ ‬کمیته ‭MIRD‬ برای رادیودارو ‭99M Tc- MDP‬ به ترتیب برابر‭ ۶/۷ ،۶/۸ ،۳۲ ،۳۲ ،۶ ‬میلی راد بر میلی کوری است. مقادیر درصد اختلاف ناشی از مقایسه مقادیر دز جذبی بدست آمده در مطالعه با مقادیر استاندارد دز جذبی بیان شده برای کبد، کلیه راست، کلیه چپ، مثانه و طحال به ترتیب برابر‭۲۹/۶۶ ‬، منفی‭۶/۲۵ ‬، منفی‭ ۱۸/۸۰ ،۲۰/۱۴ ،۳/۴۳ ‬است. نتایج نشان می دهد در مطالعه انجام شده کلیه ها بیش ترین مقدار دز جذبی و کبد کمترین مقدار دز جذبی را در طی اسکن استخوان با ادیودارو ‭99M Tc- MDP‬ دریافت کرده اند. از این لحاظ نتایج بدست آمده در مطالعه با نتایج گزارش شماره‭ ۱۳ ‬کمیته ‭MIRD‬ همخوانی دارد. می توان گفت بخش وسیعی از درصد اختلاف های بدست آمده در مقایسه نتایج این مطالعه با مقادیر گزارش ماره‭ ۱۳ ‬کمیته ‭MIRD‬ ناشی از فاکتورها و عوامل تاثیرگذار بر روش تلفیق نماها می باشد که به طور مستقیم بر مقادیر دز جذبی بدست آمده در این مطالعه اثرگذار بوده است. با محاسبه دقیق و صحیح فاکتورها و عوامل تاثیرگذار بر روش تلفیق نماها در مطالعه می توان روش دزیمتری مورد استفاده در مطالعه را به عنوان یک روش تقریبا معتبر به تمامی متخصصین این رشته توصیه کرد
توصیفگر : ۱. پرتوسنجی.- کلیدواژه‌ها: دوز تابش
: صدمه های ناشی از تابش
: پزشکی هسته‌ای
: تفسیر تصویر با رایانه
: پوینده‌های برش نگار با پرتو ایکس
: Radiation Dosage
: Radiation Injury
: Nuclear Medicine
: Interpretation Computer-Assisted
: Tomography Scanners-X-Ray Computed
شناسه افزوده : شهبازی گهرویی، داریوش، استاد راهنما
: مصلحی، مسعود، استاد راهنما
: اکبری، مجتبی، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۳۲۱۱موجود‭‬
نظرسنجی