رکورد قبلیرکورد بعدی

" طراحی آسفی و تعیین روایی و پایایی آن در ارزشیابی صلاحیت های بالینی دانشجویان پزشکی در فیلد آموزش جامعه نگر "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 101056
شماره مدرک : ‭ت۱۳۲۳۲‬
شماره راهنما : ‭W،۲۱،ح۵۷۷ط،۱۳۹۰‬
سرشناسه : حسینی، فخرالسادات
عنوان : طراحی آسفی و تعیین روایی و پایایی آن در ارزشیابی صلاحیت های بالینی دانشجویان پزشکی در فیلد آموزش جامعه نگر [پایان‌نامه]
نویسنده : /فخرالسادات حسینی
استاد راهنما : ؛ علیرضا یوسفی
استاد مشاور : ؛ نیکو یمانی
محل تحصیل : مرکز تحقیقات آموزش در علوم پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۰‬
مقطع تحصیلی : رشته آموزش پزشکی، کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : ‭1390/06/28‬
صفحه شمار : ‮ر، ‭۵۵‬ ص.‬: جدول
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی به شماره‭ ۳۹۰۰۲۸ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : یکی از مشکلات موجود در فرایند ارزشیابی عملکرد بالینی دانشجویان بویژه در کارآموزی پزشکی اجتماعی، فقدان ابزاری روا، پایا و عینی می باشد. با توجه به تاثیر ارزشیابی مناسب بر کسب اطمینان از توانمندیهای عملی وعملی دانشجویان پزشکی و ایفای نقش آینده خود بعنوان مدیران مراکز بهداشتی- درمانی، این مطالعه با هدف تعیین روایی و پایایی آسفی در ارزشیابی دانشجویان پزشکی مستقر در فیلد جامعه نگر طراحی شده با این امید که بتوان جهت ارتقا و بهبود کیفیت فرایندهای آموزش و ارزشیابی عملکرد دانشجویان پزشکی در پزشکی اجتماعی گامی موثر برداشت. روش بررسی:در این مطالعه مقطعی توصیفی ازنوع همبستگی طبق اولویت بندی کارشناسانه از بین عملکردهای مهم و جاری خانه بهداشت‭ ۸ ‬مهارت انتخاب و فهرست وارسی برای عملکرد های منتخب به روش دلفی تدوین شد.‭ ۱۷ ‬دانشجو طی دو روز در‭ ۸ ‬ایستگاه آسفی این مهارت ها را انجام دادند و در هر ایستگاه دو مشاهده‌گر، مطابق چک لیست آنها را ارزیابی کردند. همسانی درونی ( همبستگی نمرات کل دانشجویان در آسفی با نمرات دانشجویان در هر ایستگاه) محاسبه شد. همچنین پایای ارزیابان ( همبستگی بین نمرات گزارش شده توسط دو مشاهده گر) در هر ایستگاه بطور جداگانه محاسبه گردید. آزمون از پایای و روایی لازم برخوردار بود (آلفای کرونباخ‭ ۰/۷۶ ‬بدست آمد. جهت بررسی همسانی درونی، همبستگی میان نمره کل دانشجویان در آسفی با میانگین نمره دانشجویان در هر یک از ایستگاه ها بررسی شد ایستگاه شماره‭۶ ‬(واکسیناسیون) از بالاترین ضریب همبستگی و ایستگاه شماره‭ ۱ ‬(کلرسنجی) از کمترین ضریب همبستگی برخوردار بود. همبستگی معنی داری بین میانگین نمرات ارزیابان در اکثر ایستگاهها بجز ایستگاه شماره‭ ۱ ‬مشاهده شد. آزمون از روایی و پایایی لازم بر خوردار بود
توصیفگر : ۱. صلاحیت بالینی.- کلیدواژه‌ها: آموزش پزشکی
: مطالعات ارزشیابی
: کفایت بالینی
: پزشکی اجتماعی
: Education, Medical
: Evaluation Studies
: Clinical Competence
: Social Medicine
شناسه افزوده : یوسفی، علیرضا، استاد راهنما
: یمانی، نیکو، استاد مشاور
شناسه افزوده : مرکز تحقیقات آموزش در علوم پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکز توسعه
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز توسعه۱۳۲۳۲موجود‭‬
نظرسنجی