رکورد قبلیرکورد بعدی

" رابطه بین هوش هیجانی و مهارت های ارتباطی کتابداران کتابخانه های دانشگاه اصفهان و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال‭۱۳۸۹ ‬ "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 101062
شماره مدرک : ‭ت۱۳۳۰۸‬
شماره راهنما : ‭Z،۷۱۱،/‮الف‬۸ر۲،۱۳۹۰‬
سرشناسه : امرایی، مرتضی
عنوان : رابطه بین هوش هیجانی و مهارت های ارتباطی کتابداران کتابخانه های دانشگاه اصفهان و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال‭۱۳۸۹ ‬ [پایان‌نامه]
نویسنده : /مرتضی امرایی
استاد راهنما : ؛ حسن اشرفی ریزی، احمد پاپی
استاد مشاور : ؛ سوسن بهرامی، راحله سموعی
محل تحصیل : دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۰‬
مقطع تحصیلی : رشته کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، کارشناسی ارشد
صفحه شمار : ‮ ‭۱۲۸‬ص.‬: جدول، نمودار
يادداشت : پرسشنامه مهارت های ارتباطی کویین دام و پرسشنامه هوش هیجانی شرینگ در پیوست پایان نامه موجود است
يادداشت : چاپی
چکيده : قابلیت های مربوط به هوش هیجانی در دهه های اخیر، توجه بسیاری از سازمان ها و پژوهشگران را به خود جلب کرده است. هوش هیجانی زمینه ای مناسب برای ساختن محیطی مطلوب برای برقراری ارتباط موثر می باشد تا به وسیله آن مراجعین بتوانند آزادانه نیازهای اطلاعاتی خود را برای کسب حمایت از سوی کتابداران مطرح کنند. هدف این مطالعه تعیین رابطه هوش هیجانی و مهارت های ارتباطی کتابداران کتابخانه های دانشگاه اصفهان و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال‭ ۱۳۸۹ ‬بوده است. روش پژوهش، توصیفی همبستگی و ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه های استاندارد مهارت های ارتباطی کویین دام و هوش هیجانی شرینک می باشد. جامعه آماری آن، شامل‭ ۱۱۷ ‬نفر کتابدار کتابخانه های دانشگاه اصفهان و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال‭ ۱۳۸۹ ‬می باشد و روش نمونه گیری سرشماری است. روایی پرسشنامه ها از طریق روایی محتوایی و پایایی آن ها با استفاده از محاسبه ی ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب برابر‭۰/۸۶ ‬و‭ ۰/۹۲ ‬تایید گردید. روش گردآوری داده ها، به شکل مراجعه حضوری و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار‭spss‬، در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی صورت گرفت. میانگین هوش هیجانی و مولفه های مربوط به آن در دانشگاه اصفهان و هم چنین در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان کمتر از سطح متوسط ولی مولفه خود انگیزی در کتابداران دانشگاه اصفهان بیش تر از سطح متوسط بود. میانگین کلیه ی ابعاد مهارت های ارتباطی در دانشگاه اصفهان و هم چنین در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بیش تر از سطح متوسط بوده است. هم چنین بین هوش هیجانی و مهارت های ارتباطی کتابداران در دانشگا اصفهان‭(r=0/525, sig= 0/000)‬و در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ‭(r= 0/515, sig= 0/000)‬ ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد. به طور کلی بین متغیرهای مهارت های ارتباطی و هوش هیجانی در دانشگاه اصفهان و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با ویژگی های جمعیت شناختی ( جنس، سن، مدرک تحصیلی، رشته تحصیلی، سابقه خدمت) ارتباط معناداری وجود نداشت. پژوهش حاضر نشان داد بین هوش هیجانی و مهارت های ارتباطی، ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد؛ یعنی هوش هیجانی بالای کتابداران، منجر به برقراری ارتباط مناسب با مراجعین می گردد. کتابداری که توانایی های لازم برای هوش هیجانی را در اختیار داشته باشد، خدمات را به گونه ای عرضه می کند که موجب رضایت مندی بیشتر از سوی مراجعین می شود. پس می توان نتیجه گرفت که یکی از مولفه های اساسی برقراری ارتباط مناسب کتابداران با مراجعین برخورداری از سطح مطلوب هوش هیجانی می باشد
توصیفگر : کتابداران
: هوش
: ارتباط
: کتابخانه ها
: Librarian
: Intelligence
: Communication
: Libraries
شناسه افزوده : اشرفی ریزی، حسن، استاد راهنما
: پاپی، احمد، استاد راهنما
: بهرامی، سوسن، استاد مشاور
: سموعی، راحله، استاد مشاور
شناسه افزوده : دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده مدیریت
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
3 - دانشکده مدیریت۱۳۳۰۸موجود‭‬
نظرسنجی