رکورد قبلیرکورد بعدی

" ارزشیابی نظام ارتباطی مدیران پرستاری و پرستاران در بیمارستان های آموزشی منتخب شهر اصفهان در سال‭ ۱۳۸۷-۸۸ ‬(تحقیق کیفی) "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 101063
شماره مدرک : ‭ت۱۳۳۰۷‬
شماره راهنما : ‭WY،۸۸،ق۵۵۱‮الف‬،۱۳۸۸‬
سرشناسه : قربانی، مهسا
عنوان : ارزشیابی نظام ارتباطی مدیران پرستاری و پرستاران در بیمارستان های آموزشی منتخب شهر اصفهان در سال‭ ۱۳۸۷-۸۸ ‬(تحقیق کیفی) [پایان‌نامه]
نویسنده : /مهسا قربانی
استاد راهنما : ؛ علیرضا یوسفی
استاد مشاور : ؛ محمدحسین یارمحمدیان
محل تحصیل : دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۸۸‬
مقطع تحصیلی : رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، کارشناسی
تاریخ دفاع : ‭1388/02/13‬
صفحه شمار : ‮ ‭۶۹‬ص.‬: مصور، جدول
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۸۷۲۳۴ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : عصر حاضر دوران پیچیده‌ی روابط انسانی است و این روابط اگر در مسیر صحیح هدایت نشوند، مشکلات بسیاری به وجود می آورند. به منظور شناخت روابط متقابل بین مدیران پرستاری و پرستاران و سعی در گسترش روابط مثبت محقق در پی آن است با استفاده از نظرات آنان الگوی ارتباطی مدیران پرستاری با پرستاران را در بیمارستان ها آموزشی منتخب شهر اصفهان در چارچوب نظریه ی رفتار متقابل اریک برن ارزشیابی نماید. پژوهش حاضر یک مطالعه کیفی- کاربردی از نوع پدیده شناسی است که در سال‭ ۱۳۸۷-۸۸ ‬انجام گرفت. روش نمونه گیری مبتنی بر هدف می باشد. برای گردآوری داده ها از مصاحبه های نیمه ساختاریافته استفاده شد که در آن از‭ ۱۲ ‬مدیر پرستاری،‭ ۲۸ ‬پرستار مصاحبه شد و به روش ده مرحله ی استروبرت مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان داد که بیشتر مدیران پرستاری در حالت من بالغ قرار گرفته و در برخورد احتمالی از من والدینی عیب جو استفاده کرده و در رتبه بعد من بالغ و سپس من والدینی پرورشی. بیشتر مدیران پرستاری خواستار بهره گیری من کودکی شاد بهمراه من بالغ بوده و کمتر استفاده ی محض از یک حالت می کردند. نتایج نشان داد که گرچه این تئوری در مقام عمل درست است ولی چیزی که محقق دریافت این است که این تئوری در محیط های مختلف کاری تجلی و نحوه ی به کارگیری متفاوتی دارد و برحسب جدیت و ماهیت کار تغییر می کند.
توصیفگر : ۱. روابط بین حرفه‌ای.- کلیدواژه‌ها: نظام ارتباطی بیمارستان
: مدیران پرستار
: پرستاران
: بیمارستان های آموزشی
: مناسبت بین حرفه‌ای
: ارزیابی پرستاری
: مطالعات ارزشیابی
: Hospital communication systems
: Nurse Administrators
: Nurses
: Hospitals, Teaching
: Interprofessional Relations
: Nursing Assessment
: Evaluation Studies
شناسه افزوده : یوسفی، علیرضا، استاد راهنما
: یارمحمدیان، محمدحسین، استاد مشاور
شناسه افزوده : دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی