رکورد قبلیرکورد بعدی

" تدوین ابزار ارزشیابی تدریس مبتنی بر هوش عاطفی و ارزیابی تدریس اساتید مقطع علوم پایه دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با استفاده از آن "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 101064
شماره مدرک : ‭ت۱۳۳۱۳‬
شماره راهنما : ‭W،۱۸،‮الف‬۸۴۵ت،۱۳۹۰‬
سرشناسه : امینیان، بهاره
عنوان : تدوین ابزار ارزشیابی تدریس مبتنی بر هوش عاطفی و ارزیابی تدریس اساتید مقطع علوم پایه دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با استفاده از آن [پایان‌نامه]
نویسنده : /بهاره امینیان
استاد راهنما : ؛ فریبا حقانی
استاد مشاور : ؛ طاهره چنگیز
محل تحصیل : مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۰‬
مقطع تحصیلی : رشته آموزش پزشکی، کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : ‭1390/06/28‬
صفحه شمار : ‮ه، ‭۹۶‬ ص.‬: جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۸۸۳۶۸ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : هوش هیجانی نقش موثری در فرایند آموزش دارد و یکی از جنبه هایی که جهت بهبود امر یاددهی- یادگیری باید مورد توجه قرار گیرد، میزان هوش هیجانی است که مدرسان در تدریسشان به کار می برند. این پژوهش به شریح مراحل تدوین ابزار ارزشیابی تدریس مبتنی بر هوش هیجانی و ابزار تدریس اساتید دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و بیرجند می پردازند. پس از مرور متون، با تعیین فاکتورهای موثر در تدریس مبتنی بر هوش هیجانی طراحی پرسشنامه اولیه انجام شد و طی چند مرحله اجرا در گروه های کوچک، نظرسنجی از کارشناسان هوش هیجانی، صاحب نظران علم آموزش، مدرسان و همچنین فراگیران به عمل آمد و اصلاح پرسشنامه صورت گرفت. بررسی روایی صوری و محتوایی و همچنین پایایی پرسشنامه انجام و با مقایسه پرسشنامه حاضر با پرسشنامه استاندارد هوش هیجانی بار- آن روایی ملاکی آن بررسی شد و سپس با انجام فاکتور آنالیز پرسشنامه نهایی تدوین گردید. کلیه عملیات آماری این تحقیق توسط نرم افزار ‭spss‬ ویرایش‭ ۱۶ ‬انجام شد. پرسشنامه طراحی شده و اصلاح شده جهت بررسی اعتبار سازه در بین‭ ۲۰۴ ‬نفر اساتید دانشکده های مختلف علوم پزشکی اصفهان و بیرجند تکمیل گردید و در نتیجه تحلیل داده ها و انجام فاکتور آنالیز و کسب ضریب پایایی قابل قبول از طریق محاسبه آلفای کرونباخ، پرسشنامه‭ ۳۱ ‬سوالی در قالب‭ ۸ ‬گروه به دست آمد. اینگونه به نظر می رسد که این پرسشنامه می تواند ابزار معتبر و پایا برای سنجش میزان هوش هیجانی مدرسان در تدریس باشد. مطالعات بیشتر با جمعیت آماری بزرگتر برای عمومیت دهی و افزایش پایایی ابزار پیشنهاد می شود
توصیفگر : ۱. آموزش پزشکی.- کلیدواژه‌ها: آموزش پزشکی
: مواد آموزشی
: هوش
: تدریس
: سنجش آموزشی
: Education, Medicine
: Teaching Materials
: Intelligence
: Teaching
: Educational Measurement
شناسه افزوده : حقانی، فریبا، استاد راهنما
: چنگیز، طاهره، استاد مشاور
شناسه افزوده : مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
موجودی
کتابخانه مرکز توسعه
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
مرکز توسعه۱۳۳۱۳موجود‭‬
نظرسنجی