رکورد قبلیرکورد بعدی

" ارزیابی ومقایسه نرم افزارهای سیستم اطلاعات بیمارستانی در بیمارستان های شهر اصفهان در سال‭ ۱۳۸۹ ‬براساس مدل تعدیل یافته دلن و مک لین "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 101083
شماره مدرک : ‭ت۱۳۳۰۶‬
شماره راهنما : ‭WX،۱۷۵،ح۲۹۷‮الف‬،۱۳۹۰‬
سرشناسه : حبیبی، محبوبه
عنوان : ارزیابی ومقایسه نرم افزارهای سیستم اطلاعات بیمارستانی در بیمارستان های شهر اصفهان در سال‭ ۱۳۸۹ ‬براساس مدل تعدیل یافته دلن و مک لین [پایان‌نامه]
نویسنده : /محبوبه حبیبی
استاد راهنما : ؛ سکینه سقائیان‌نژاد اصفهانی، سعید سعیدبخش
استاد مشاور : ؛ مریم جهانبخش
محل تحصیل : دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۰‬
مقطع تحصیلی : رشته آموزش مدارک پزشکی، کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : ‭1390/05/26‬
صفحه شمار : ‮ر، ‭۱۹۶‬ ص.‬: جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۹۰۰۳۶ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : سیستم اطلاعات بیمارستانی یک ابزار قدرتمند اطلاعاتی است که می تواند به فرایند اداره بیمارستانها و اتخاذ تصمیم های صحیح کمک کرده و عملکرد مثبت بیمارستانها را به نحو چشمگیری افزایش دهد. با توجه به تاثیرات مثبت این سیستم در فرایند درمان بیماران و عملکرد سازمان ضرورت دارد کیفیت خدماتی که به وسیله این سیستم ها ارائه می شود مورد ارزیابی قرار گیرد. لذا این پژوهش با هدف ارزیابی و مقایسه نرم افزارهای سیستم اطلاعات بیمارستانی در بیمارستانهای شهر اصفهان بر اساس مدل تعدیل یافته دلن و مک لین انجام شد. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و یک مطالعه توصیفی- تحلیلی بوده که در بیمارستان های دولتی و خصوصی شهر اصفهان در سال‭ ۱۳۸۹ ‬انجام شد. جامعه پژوهش شامل کاربران سیستم اطلاعات بیمارستانی، طراحان سیستم، مسئولین فناوری اطلاعات بیمارستان، مدیران و مسئولین بخش های اداری و بالینی مجهز به این سیستم بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ‭ ۳۱۰)‬نفر)از گروه کاربران با استفاده از روش سرشماری ‭ ۲۱۲)‬نفر) از گروههای طراحان، مسئولین فناوری اطلاعات بیمارستان، مدیران و مسئولین بخش های اداری و بالینی انتخاب شد. ابزار جمع آوری داده ها سه پرسشنامه محقق ساخته بر اساس سه معیار(کیفیت سیستم، کیفیت اطلاعات و رضایت کاربر) منطبق بر مدل دلن و مک لین بود. داده ها با مراجعه حضوری به بیمارستانهای تحت مطالعه و پست الکترونیک گردآوری شد. روایی محتوایی پرسشنامه با توجه به نظر اساتید گروه و همچنین متخصصان علم رایانه تایید گردید و جهت برآورد پایایی آنها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید که برای پرسشنامه طراحان سیستم، مسئولین ‭IT‬ بیمارستان ‭ ۹۸/۳)‬درصد)، پرسشنامه کاربران سیستم ‭ ۹۷/۰۱)‬درصد) و پرسشنامه مدیران و مسئولین بخش های اداری و بالینی ‭ ۹۲/۳)‬درصد) محاسبه گردید. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار ‭SPSS‬ صورت گرفت. یافته ها نشان داد که میانگین نمره کیفیت سیستم، کیفیت اطلاعات و رضایتمندی در انواع سیستم های اطلاعات بیمارستانی و در بین بیمارستان های مختلف تفاوت معنادار داشته و یکسان نبود‭.(pvalue <۰/۰۵)‬ به طور کلی سیستم "رایاوران توسعه" و سیستم "ره آورد رایانه" به ترتیب بیشترین و کمترین میانگین نمره را در معیارهای مورد بررسی به خود اختصاص دادند. میانگین کلی معیارهای کیفیت سیستم، کیفیت اطلاعات و رضایتمندی در انواع سیستم های اطلاعات بیمارستانی ‭ ۵۸/۶)‬درصد)، ‭ ۶۰/۸)‬درصد)، ‭ ۶۱/۲)‬درصد) بود. با توجه به نتایج این پژوهش می توان اظهار داشت که بر اساس مدل مورد استفاده معیارهای سیستم اطلاعات بیمارستانی در حد نسبتا مطلوب پیاده شده است با این وجود برای رسیدن به حالت کاملا مطلوب باید در طراحی سیستم به عوامل موثر در ارتقا کیفیت سیستم، کیفیت اطلاعات، نوع تخصص بیمارستان و همچنین انتظارات و تخصص کاربران توجه خاصی مبذول گردد
توصیفگر : ۱. نظام های کامپیوتری مدارک پزشکی.- کلیدواژه‌ها: نظام های اطلاعاتی بیمارستان
: نظام های مدارک پزشکی رایانه‌ای
: نرم افزار
: مدارک پزشکی
: Hospital Information Systems
: Medical Records Systems, Computerized
: Software
: Medical Records
شناسه افزوده : سقائیان نژاد اصفهانی، سکینه، استاد راهنما
: سعیدبخش، سعید، استاد راهنما
: جهانبخش، مریم، استاد مشاور
شناسه افزوده : دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده مدیریت
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
3 - دانشکده مدیریت۱۳۳۰۶موجود‭‬
نظرسنجی