رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی تاثیر آموزش مهارت رد پیشنهادهای خطرزا با استفاده از الگوی اعتقاد بهداشتی در دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی شهر اراک در سال‭۱۳۸۹ - ۱۳۹۰ ‬ "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 101197
شماره مدرک : ‭ت۱۳۴۶۵‬
شماره راهنما : ‭WS،۴۶۰،ش۵۱۲ب،۱۳۹۰‬
سرشناسه : شعبانی، فاطمه
عنوان : بررسی تاثیر آموزش مهارت رد پیشنهادهای خطرزا با استفاده از الگوی اعتقاد بهداشتی در دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی شهر اراک در سال‭۱۳۸۹ - ۱۳۹۰ ‬ [پایان‌نامه]
نویسنده : /فاطمه شعبانی
استاد راهنما : ؛ خدیجه برومند، محتشم غفاری
محل تحصیل : دانشکده پرستاری و مامایی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۰‬
مقطع تحصیلی : رشته مامایی (گرایش بهداشت مادر و کودک)، کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : ‭1390/11/06‬
صفحه شمار : ‮ش، ‭۱۸۸‬ ص.‬: جدول
يادداشت : این پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۸۹۲۶۰ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : تحقیقات گوناگون نشان می دهد که بین کمبود مهارت های اجتماعی در نوجوانی و بروز اختلالات رفتاری در آینده ارتباط وجود دارد. خصوصا دختران که مادران آینده هستند اگر از سلامت، آگاهی، اعتماد به نفس و مهارت های اجتماعی به حد کافی برخوردار نباشند، ریشه بسیاری از معضلات جامعه خواهند بود. لذا مطالعه حاضر در راستای آموزش یکی از مهارتهای اجتماعی لازم برای این گروه یعنی مهارت رد پیشنهادهای خطرزا با استفاده از الگوی اعتقاد بهداشتی تحقق یافته است. این پژوهش نیمه تجربی و کارآزمایی میدانی است. در این پژوهش ‭145‬ دانش آموز دختر مقطع راهنمایی شهر اراک در سال ‭1389 - 1390‬ شرکت نمودند. مدارس به طور تصادفی و نمونه های پژوهش به صورت تصادفی سیستماتیک از روی دفتر مدرسه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه مشخصات فردی خانوادگی، قصد رفتار و سه سازه الگوی اعتقاد بهداشتی در خصوص مهارت رد پیشنهادهای خطرزا و چک لیست مهارت نه گفتن است. پرسشنامه و چک لیست قبل، بلافاصله و‭2 ‬ ماه بعد از مداخله توسط واحدهای پژوهش و پژوهشگر تکمیل شدند. داده ها با استفاده از روش های آماری توصیفی (توزیع فراوانی، میانگین، انحراف از معیار و جداول (و استنباطی) آنالیز واریانس تکراری، تی تست (با نرم افزار ‭SPSS‬ مداخله تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در پژوهش حاضر، آزمون آنالیز واریانس تکراری نشان داد آموزش مهارت رد پیشنهادهای خطرزا با استفاده از الگوی اعتقاد بهداشتی، در گروه مداخله بر موانع درک شده ‭(P=0/007)‬ خودکارآمدی درک شده ‭(P=0/.15)‬ قصد رفتار ‭(P=0/048)‬ و مهارت نه گفتن ‭(P=0/000)‬افزایش معنا دار داشته است .اما بر منافع درک شده تاثیری چشمگیری نداشته است ‭(P=0/180)‬ و در گروه کنترل منافع درک شده، موانع درک شده، خودکارآمدی درک شده تفاوت معنی داری نداشته، اما قصد رفتاری کاهش معنا دار و مهارت نه گفتن افزایش معنا دار داشت. نتایج نشان داد در مرحله بلافاصله و دو ماه بعد ازمداخله قصد رفتار و مهارت نه گفتن در گروه مداخله نمره بیشتری داشت. نتایج نشان داد که آموزش مهارت رد پیشنهادهای خطرزا با استفاده از الگوی اعتقاد بهداشتی در دانش آموزان گروه مداخله بر مهارت نه گفتن، موانع درک شده، خودکارآمدی درک شده، قصد رفتار افزایش معنادار داشته است، اما بر منافع درک شده تاثیر چشمگیری نداشته است. کاهش معنادار قصد رفتاری در گروه کنترل نیز نیاز مبرم این گروه بر منافع درک شده تاثیر چشمگیری نداشته است. کاهش معنا دار قصد رفتاری در گروه کنترل نیز نیاز مبرم این گروه حساس و کلیدی اجتماع را به آموزش و مهارتهای زندگی بخصوص مهارت مقابله با پیشنهادها و موقعیت های پرخطر نشان می دهد. با توجه به افزایش معنا دار قصد رفتار برای رد پیشنهادهای خطرزا در گروه مداخله ضرورت دارد که دانش آموزان به رفتارهای پیشگیری کننده مجهز شوند تا سلامت جسمی، عاطفی و اجتماعی آنان تامین شود
توصیفگر : ۱. رفتار نوجوانی.- کلیدواژه‌ها: رفتار نوجوان
: رفتار اجتماعی
: مناسبات بین فردی
: اختلالات رفتار اجتماعی
: یادگیری
: شخصیت
: جرات
: Adolescent Behavior
: Social Behavior
: Interpersonal Relations
: Social Behavior Disorders
: Learning
: Personality
: Assertiveness
شناسه افزوده : برومند، خدیجه، استاد راهنما
: غفاری، محتشم، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده پرستاری و مامایی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده پرستاری
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
11 - دانشکده پرستاری۱۳۴۶۵موجود‭‬
نظرسنجی