رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی تغییرات دمای پلیمریزاسیون از ورای عاج دمینرالیزه در سه ماده رستوریتیو همرنگ دندان با کاربرد دو دستگاه ‭QTH‬ و ‭LED‬ "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 101225
شماره مدرک : ‭ت۱۳۵۱۱‬
شماره راهنما : ‭WU،۱۹۰،م۳۱۸ب،۱۳۹۱‬
سرشناسه : م‍ح‍رری‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
عنوان : بررسی تغییرات دمای پلیمریزاسیون از ورای عاج دمینرالیزه در سه ماده رستوریتیو همرنگ دندان با کاربرد دو دستگاه ‭QTH‬ و ‭LED‬ [پایان‌نامه]
نویسنده : /محمدرضا محرری
استاد راهنما : ؛ مصطفی موسوی نسب، مریم خروشی
محل تحصیل : دانشکده دندان‌پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۱‬
مقطع تحصیلی : رشته اطفال، دکترای تخصصی
تاریخ دفاع : ‭1391/04/11‬
صفحه شمار : ‮ ‭۶۵‬ص.‬: مصور، جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۹۰۳۴۳ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : کیور نوری مواد رزین- بیس با افزایش دما در اتاقک پالپ همراه است، که ممکن است اثرات مضر برروی پالپ دندان زنده داشته باشد. بعلاوه، پلیمریزاسیون مطلوب، در کسب خصوصیات فیزیکی و کارآیی بالینی مطلوب مواد رزین- بیس اهمیت دارد. هدف از این مطالعه آزمایشگاهی، مقایسه افزایش دما از ورای عاج دمینرالیزه انسانی طی پلیمریزاسیون نوری و هم چنین ارزیابی درجه تبدیل ‭(Degree of Conversion)‬ سه ماده رزین بیس متفاوت با دو دستگاه ‭LED‬ و ‭QTH‬ بود. دیسکهای عاجی غیردمینرالیزه و دمینرالیزه از‭ ۱۲۰ ‬دندان مولر کشیده شده تهیه شدند. افزایش دما طی پلیمریزاسیون نوری سه ماده رزین بیس شامل یک کامپوزیت ‭based (Ceram.x) - Ormocer‬، یک کامپوزیت با انقباض پلیمریزاسیون کم‭(Filtek P90)‬ ، و یک جیومر ‭II) (Beautifil)‬ با استفاده از ترموکوپل ‭type - K‬ که متصل به یک ‭data logger‬ بود، در‭ ۱۲ ‬گروه‭ ۱۰ ‬تایی اندازه گیری شد. درجه تبدیل هر سه ماده با استفاده از اسپکتروسکوپی ‭FTIR‬ اندازه گیری شد. اطلاعات با آزمون های ‭way ANOVA -test , three- independent sample t‬ و ‭Post hoc Tukey‬ آنالیز آماری شد ‭. (a=۰/۰۵)‬ دمای انتقالی از ورای دیسکهای عاجی دمینرالیزه بیشتر از دیسکهای عاجی غیر دمینرالیزه طی پلیمریزاسیون تمامی مواد ترمیمی بود ‭Filtek P90. (P<۰/۰۵)‬ افزایش دمای بالاتری طی پلیمریزاسیون نوری از ورای دیسکهای عاجی دمینرالیزه در مقایسه با ‭Ceram.X‬ و ‭Beautifil II‬ نشان داد ‭(P<۰/۰۵)‬ همچنین افزایش دما طی پلیمریزاسیون نوری ‭Filtek P90‬ از حد آستانه‭ ۵/۵ C ‬در دیسکهای عاجی دمینرالیزه فراتر رفت. تفاوت آماری معناداری بین تمامی مواد مطالعه ازنظر درجه تبدیل مشاهده نشد‭. (P>۰/۰۵)‬با آنکه تفاوت معناداری بین مقادیر درجه تبدیل سه ماده مورد مطالعه وجود نداشت، افزایش دما از ورای دیسکهای عاجی دمینرالیزه برای کامپوزیت با بیس سیلوران بیشتر از مواد با بیس دی متاکریلات بویژه با دستگاه‭QTH‬ بود
توصیفگر : ۱.رزین های کامپوزیتی.- کلیدواژه‌ها: صمغ های مرکب
: عاج دندان
: اثرات تابش
: گرما
: مواد دندانی
: درمان مجرای ریشه دندان
: پلمیرها
: Composite Resins
: Dentin
: Radiation Effects
: Heat
: Dental Materials
: Root Canal Therapy
: Polymers
شناسه افزوده : موسوی‌نسب، مصطفی، استاد راهنما
: خروشی، مریم، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده دندان‌پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
نظرسنجی