رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی هیستولوژیک و هیستومورفومتریک درمان رژنراتیو نقایص دهی سنس با سه نوع غشای کلاژنی قابل جذب در سگ "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 101226
شماره مدرک : ‭ت۱۳۵۱۳‬
شماره راهنما : ‭WU،۲۴۲،م۳۵۴ب،۱۳۹۱‬
سرشناسه : محمدی خراسانی، میترا
عنوان : بررسی هیستولوژیک و هیستومورفومتریک درمان رژنراتیو نقایص دهی سنس با سه نوع غشای کلاژنی قابل جذب در سگ [پایان‌نامه]
نویسنده : /میترا محمدی خراسانی
استاد راهنما : ؛ پریچهر بهفرنیا، رضا بیرنگ
استاد مشاور : ؛ فاطمه مشهدی عباس
محل تحصیل : دانشکده دندان‌پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۱‬
مقطع تحصیلی : رشته پریودنتیکس، دکترای تخصصی
تاریخ دفاع : ‭1391/04/27‬
صفحه شمار : ‮ ‭۲۹‬ص.‬: مصور(رنگی)، جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۹۰۳۴۴ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : باز سازی هدایت شده بافت ‭(GTR)‬ اجازه بازسازی مجدد دیفکت های پریودنتال را به سلول های مزانشیمال می دهد. با این وجود اطلاعات محدودی در زمینه تاثیر غشا های مختلف وجود دارد. مطالعه حاضر به منظور مقایسه هیستولوژیکی و هیستومورفومتریکی سه غشا کلاژنی در درمان های رژنراتیو نقایص دهی سنس استخوانی درسگ طراحی شد. این مطالعه آینده نگر در مدت‭ ۸ ‬هفته بر روی چهار سگ سالم انجام شد. دهی سنس های استخوانی پریودنتال در ابعاد‭ ۵-۵ ‬در هر طرف از مندیبل سگ ها ایجاد شد (چهار دهی سنس در هر طرف از مندیبل‭.(‬ در هر طرف یک دهی سنس بعنوان گروه کنترل با غشا پوشیده نشد و سه ناحیه دیگر به طور تصادفی با سه نوع غشا کلاژنی قابل جذب پوشانده شدند، شامل‭(Biogide (BG), Biomend (BM), Cytoplast RTM(CYT)).‬ :آنالیزهای هیستولوژیک و هیستومورفومتریک در زمان های چهار و هشت هفته انجام شد. داده ها با استفاده از نرم افزار ‭SPSS ver 16‬ و آزمون های آماری ‭ANOVA‬، من ویتنی و کروسکال والیس‭Fisher s exact test ,‬ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت ‭.(a=0.05)‬ بر اساس آنالیز های هیستومورفومتریک تفاوت معناداری بین گروه کنترل و گروه‌های مورد درمان در مورد تشکیل استخوان و فاصله بین نقطه رفرنس و انتهای آپیکالی جانکشنال اپیتلیوم ‭(DJE)‬ وجود داشت ‭(p<0.05)‬ در چهار هفته بیشترین میزان ضخامت و ارتفاع استخوان به ترتیب در گرو های ‭BG‬ و ‭CYT‬ مشاهده شد و این میزان در زمان هشت هفته در نمونه های درمان شده با استفاده از ‭BG‬ دیده شد. حداکثر میزان ‭DJE‬ بعد از کاربرد ‭BM‬ و ‭CYT‬ به ترتیب در زمان های چهار و هشت هفته مشاهده شد‭PDL .‬ سازماندهی شده در همه گرو ههای درمانی شکل گرفت. و به طور کلی در زمان‭ ۸ ‬هفته در گروههای درمانی نسبت به کنترل تفاوت معنی داری وجود داشت ‭.(p=0/038)‬ گروه های تحت درمان با غشای کلاژنی قابل جذب افزایش معناداری را در تشکیل استخوان، اتصالات بافت همبند در مقایسه با گروه کنترل داشت که نشان دهنده توانایی آنها در بهبود نقایص دهی سنس استخوانی است. حداکثر میزان استخوان شکل گرفته نیز بعد از کاربرد غشا ‭BG‬ دیده شد
توصیفگر : ۱.بیماریهای پریودنتال.- کلیدواژه‌ها: بیماریهای بافت اطراف دندان
: استخوان‌سازی
: ترمیم استخوان
: کشت یاخته
: بافت شناسی مقایسه‌ای
: از دست دادن چسبندگی بافت اطراف دندان
: بافت های نگهدارنده اطراف دندان
: کلاژن
: فنون بافت شناسی
: Periodontal Diseases
: Osteogenesis
: Bone Regenaration
: Cell Culture
: Histology, Comparative
: Periodontal Attachment Loss
: Periodontium
: Collagen Histological Techniques
شناسه افزوده : بهفرنیا، پریچهر، استاد راهنما
: بیرنگ، رضا، استاد راهنما
: مشهدی عباس، فاطمه، استاد مشاور
شناسه افزوده : دانشکده دندان‌پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
نظرسنجی