رکورد قبلیرکورد بعدی

" تایپینگ ملکولی و بررسی حضور ژن های دخیل در بیماریزایی ایزوله‌های استافیلوکوکوس اورائوس مقاوم به متی‌سیلین ‭( MRSA )‬ جدا شده در بیمارستان های منتخب اصفهان، مشهد و تهران در پاییز و زمستان‭۱۳۹۰ ‬ "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 101307
شماره مدرک : ‭ت۱۳۵۷۹‬
شماره راهنما : ‭.C6QW،۱۴۲/۵،.C6،ع۷۱۸ت،۱۳۹۱‬
سرشناسه : عظیمیان، امیر
عنوان : تایپینگ ملکولی و بررسی حضور ژن های دخیل در بیماریزایی ایزوله‌های استافیلوکوکوس اورائوس مقاوم به متی‌سیلین ‭( MRSA )‬ جدا شده در بیمارستان های منتخب اصفهان، مشهد و تهران در پاییز و زمستان‭۱۳۹۰ ‬ [پایان‌نامه]
نویسنده : /امیر عظیمیان
استاد راهنما : ؛ اصغر هوایی، حسین فاضلی
استاد مشاور : ؛ کیارش قزوینی، سیامک میراب سمیعی، مسعود سلیمانی، مجتبی اکبری
محل تحصیل : دانشکده پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۱‬
مقطع تحصیلی : رشته باکتری شناسی پزشکی، دکترای تخصصی
صفحه شمار : ‮ ‭۱۳۹‬ص.‬: مصور، جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۹۰۲۵۶ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : استافیلوکوکوس اورئوس یکی از علل شایع عفونت های مختلف انسانی از عفونت های ساده سطحی زخم و پوست تا عفونت های خطرناک سیستمیک نظیر سندرم شوک توکسیک و اندوکاردیت و ... می باشد. بیشترین میزان مرگ و میر در اثر استافیلوکوکوس اورئوس در جامعه و محیط های بیمارستانی به خاطر سویه‌های مقاوم به متی‌سیلین رخ می‌دهد. بنابراین برای کنترل، پیشگیری و درمان اینگونه عفونت ها لازم است که شیوع و نحوه انتشار سویه‌های مقاوم به متی‌سیلین با روش های مناسب مورد بررسی قرار گیرد. در این مطالعه تعیین تایپ های مولکولی ایزوله‌های استافیلوکوکوس اورئوس با روش های تعیین گروه ‭agr‬، تعیین تایپ ‭SCCmec‬ و تعیین تابلوی توکسینی انجام گردید و در ادامه ایزوله‌های منتخب با روش های ‭MLST‬ و ‭Spa typing‬ نیز تعیین تایپ شدند. تعداد‭ ۱۶۵ ‬ایزوله بالینی جدا شده از نمونه‌های کلینیکی بیمارستان های منتخب اصفهان، مشهد و تهران پس از تایید با آزمایش های بیوشیمیایی، آنتی بیوگرام با تست های انتشار از دیسک و آگار اسکرینیگ انجام گردید. بررسی های ژنتیکی با ‭PCR‬ برای ژن ‭mecA‬، تعیین گروه ‭agr‬، تعیین تایپ ‭SCCmec‬ و بررسی حضور ژن توکسین های ‭hla, etc, pvl, tst‬ انجام گرفت. در ادامه بر روی ایزوله‌های منتخب روش های تعیین تایپ ‭spa‬ و ‭MLST‬ انجام شد. با تست های فنوتیپی و ژنتیکی‭ ۷۲/۴ ‬درصد ایزوله‌های مورد بررسی ‭MRSA‬ بودند. اکثر سویه‌ها ‭HA- MRSA‬ و متعلق به تایپ های ‭I SCCmec‬ تا ‭III‬ بودند. و بقیه ‭CA- MRSA‬ و متعلق به تایپ های ‭SCCmceIV‬ و‭V ‬ بودند (‭ ۳۱/۴ ‬درصد‭.( ‬ در تست تایپینگ ‭agr‬ اکثر ایزوله‌ها عضو ‭agrl‬ (‭ ۶۱/۲ ‬درصد) و پس از آن ‭agrIII‬ (‭ ۱۸/۲ ‬درصد) و ‭agrII‬ (‭ ۶/۷ ‬درصد) بودند. در بررسی ژن توکسین ها‭ ۲۱/۸ ‬درصد ایزوله‌ها دارای ژن ‭pvl‬،‭ ۳۲/۷ ‬درصد دارای ‭tst‬،‭ ۲۶/۷ ‬درصد دارای ‭etc‬ و‭ ۸۲/۴ ‬درصد دارای ژن ‭hla‬ بودند. اکثر سویه‌های منتخب متعلق به ‭ST1283‬ و ‭ST239‬ بودند و نهایتا با تعیین تایپ ‭Spa‬ مشخص گردید که اکثر سویه‌های منتخب مورد بررسی متعلق به تایپ های ‭t7688‬ و ‭t037‬ هستند. اکثر ایزوله‌های ‭MRSA‬ ما جزو ‭HA- MRSA‬ و متعلق به کلون های اندمیک آسیا هستند. اطلاعات ما پیشنهاد می‌کند که اکثر سویه‌های مورد بررسی در ایران سویه‌های بومی آسیا هستند که با کلون های سایر نقاط دنیا متفاوتند
توصیفگر : ۱. استافیلوکوکوس اورئوس.- کلیدواژه‌ها: استافیلوکوک طلائی
: عفونتهای استافیلوکوکی
: مقاومت دارویی
: پنی سیلین ها
: واکنش زنجیره ای پلیمراز
: ژنتیک
: Staphylococcus aureus
: Staphylococcal Infections
: Drug Resistance
: Pencicillines
: Polymerase Chain Reaction
: GENETICS
: Polymorphism, Restriction Fragment Length
: Methicillin
شناسه افزوده : هوایی، اصغر، استاد راهنما
: فاضلی، حسین، استاد راهنما
: قزوینی، کیارش، استاد مشاور
: میراب سمیعی، سیامک، استاد مشاور
: سلیمانی، مسعود، استاد مشاور
: اکبری، مجتبی، استاد مشاور
شناسه افزوده : دانشکده پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۶۲۴۱موجود‭‬
نظرسنجی