رکورد قبلیرکورد بعدی

" ارزیابی اثرات سایتوتوکسیک تعدادی از مشتقات تترالین روی سه رده سلول ‭MCF-7- MDA- MB- 468، Hela‬ "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 101315
شماره مدرک : ‭ت۱۳۶۷۵‬
شماره راهنما : ‭QV،۲۶۹،ش۵۵۶‮الف‬،۱۳۹۱‬
سرشناسه : ش‍ف‍ی‍ع‍ی‌، ف‍اطم‍ه‌ ، م‍ت‍رج‍م‌
عنوان : ارزیابی اثرات سایتوتوکسیک تعدادی از مشتقات تترالین روی سه رده سلول ‭MCF-7- MDA- MB- 468, Hela‬ [پایان‌نامه]
نویسنده : /فاطمه شفیعی
استاد راهنما : ؛ حجت صادقی علی آبادی، فرشید حسن‌زاده
محل تحصیل : دانشکده داروسازی و علوم دارویی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۱‬
مقطع تحصیلی : رشته داروسازی، دکترای عمومی
تاریخ دفاع : ‭1391/08/03‬
صفحه شمار : ‮ ‭۶۲‬ص.‬: مصور، جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی به شماره‭ ۳۸۹۳۸۲ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : مهارکننده های آنزیم های استرون سولفاتاز و‭ ۱۷ ‬- بتا- هیدروکسی استروئید دهیدروژناز می‌توانند باعث مهار بیوسنتز استروژن و در نتیجه کاهش رشد تومورهای وابسته به استروژن گردند. در این مطالعه اثرات سایتوتوکسیک چند مشتق تترالین از دسته ترکیبات‭ ۴)- ۲ ‬-هالو -فنیل -متیلن‭ ۳- (‬و‭ ۴ ‬- دی هیدرونفتالن -‭ ۱‬-اون به عنوان مهارکننده‌های آنزیم های مذکور روی سه رده سلولی ‭MCF-7, MDA- MB-468, Hela‬ ارزیابی گردید. هر سه رده سلولی در محیط کشت ‭RPMI‬ رشد داده شده اند و اثرات سایتوتوکسیک ترکیبات مورد بررسی (ترکیبات‭ ۱ ‬تا‭۵ ‬) در غلظت های‭ ۱ ،۰/۱ ‬و‭ ۱۰ ‬میکرومولار به تنهایی و همچنین توام با دوکسوروبیسین با غلظت‭ ۲۵ ‬میکرومولار با استفاده از روش ‭MTT‬ ارزیابی شد. مخلوط سوسپانسیون های سلولی به همراه حلال ها شامل ‭DMSO‬ و اتانول‭ ۱ ‬درصد به عنوان کنترل منفی و دوکسوروبیسین‭ ۲۵ ‬میکرومولار به عنوان کنترل مثبت انتخاب گردید. هریک از غلظت های ترکیبات مورد بررسی در چهار چاهک ریخته شد و آزمایش برای هر رده سلولی سه بار تکرار گردید. اثر سایتوتوکسیک هریک از ترکیبات مورد بررسی با استفاده از درصد بقای سلولی در مقایسه با کنترل (سلول بدون دارو) تعیین گردید. هیچ کدام از ترکیبات در غلظت های مورد استفاده اثر سایتوتوکسیک بارزی (بقای سلولی کمتر از‭ ۵۰ ‬درصد) روی رده های سلولی مورد بررسی نشان نداده اند، اگرچه کاهش بقای سلولی در مورد برخی از ترکیبات در غلظت های معین روی رده های سلولی خاص از نظر آماری معنی دار بود. در میان همه ترکیبات ذکر شده که به صورت مخلوط با دوکسوروبیسین به کار رفتند فقط ترکیب‭ ۴ ‬در غلظت‭ ۱۰ ‬میکرومولار اثر سینرژیست روی رده سلولی ‭Hela‬ نشان داد. با توجه به کاهش معنی دار در بقای برخی از رده های سلولی مورد بررسی توسط ترکیبات‭۱ ،۳ ،۴ ‬، می توان گفت که این ترکیبات پتانسیل بررسی به عنوان ترکیبات سایتوتوکسیک را دارند. از طرف دیگر بررسی اثرات سینرژیست ترکیباتی شبیه به ترکیب‭ ۴ ‬و همچنین مطالعه رابطه ساختار - فعالیت ‭(SAR)‬ این ترکیبات پیشنهاد می گردد
توصیفگر : ۱. داروهای ضد سرطان.- کلیدواژه ها: داروهای ضد نورویش
: سیتوتوکسیسیتی ایمونولوژیک
: آنزیم ها
: نورویش های پستان
: نفتالین ها
: Antineoplastic Agents
: Cytotoxicity, Immunologic
: Enzymes
: Breast Neoplasms
: Naphthalenes
: Tetrahydronaphthalenes
: HeLa Cells
شناسه افزوده : صادقی علی آبادی، حجت، استاد راهنما
: حسن‌زاده، فرشید، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده داروسازی و علوم دارویی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده داروسازی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده داروسازی۱۳۶۷۵موجود‭‬
نظرسنجی