رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی مقایسه‌ای تاثیر دو محلول کلرهگزیدین و بتادین بر کلونیزاسیون پوستی نوزادان بستری در بخش های نوزادان بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال‭۱۳۹۰ ‬ "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 101317
شماره مدرک : ‭ت۱۳۶۷۷‬
شماره راهنما : ‭WX،۱۶۷،م۲۸۵ب،۱۳۹۱‬
سرشناسه : مجیدی پور، نرگس
عنوان : بررسی مقایسه‌ای تاثیر دو محلول کلرهگزیدین و بتادین بر کلونیزاسیون پوستی نوزادان بستری در بخش های نوزادان بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال‭۱۳۹۰ ‬ [پایان‌نامه]
نویسنده : /نرگش مجیدی پور
استاد راهنما : ؛ زهرا عبدیزدان
استاد مشاور : ؛ علی ضرغام بروجنی
محل تحصیل : دانشکده پرستاری و مامایی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۱‬
مقطع تحصیلی : رشته پرستاری ( مراقبت های ویژه نوزادان) ، کارشناسی ارشد
تاریخ دفاع : ‭1391/04/07‬
صفحه شمار : ‮ ‭۱۳۰‬ص.‬: جدول
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۹۰۱۸۹ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : عفونت هااز علل مهم مرگ و میر و بیماری های نوزادی در جهان می باشد. کنترل عفونت مسئله‌ای حیاتی جهت بقاء مطلوب نوزادان بستری است. عفونت بیمارستانی منجر به افزایش اقامت در بیمارستان، هزینه های بیمارستانی ، اضطراب والدین می شود. با توجه به تغییر مقاومت میکروبی در مکان ها و زمان های مختلف و نیاز به بررسی اثر بخشی آنتی سپتیک ها به صورت پریودیک، تحقیقی را با هدف مقایسه اثر دو محلول کلرهگزیدین و بتادین بر کلونیزاسیون باکتریال پوستی نوزادان بستری انجام دادیم. در یک مطالعه نیمه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با دو مداخله مقایسه ای‭ ۹۸ ‬نوزاد بستری در بیمارستان های الزهرا و بهشتی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به روش آسان تداومی از تاریخ‭ ۱۳۹۰/۸/۱۵ ‬الی‭ ۱۳۹۰/۸/۱۵ ‬وارد مطالعه گردید. معیارهای ورود به مطالعه وزن تولد بیش از‭ ۱۰۰۰ ‬گرم، سن جنینی بیش از‭ ۲۸ ‬هفته، گذشت حداقل‭ ۲۴ ‬ساعت از زمان بستری، عدم ابتلاء به بیماری پوستی یا عفونی بود. معیارهای خروج شامل به کارگیری محل نمونه گیری جهت رویه های درمانی، ضدعفونی ناحیه با محلول آنتی سپتیک دیگر و یا فوت نوزاد قبل از گرفتن تمامی کشت ها بود. واحدهای نمونه گیری به طور تصادفی جهت هر نوزاد انتخاب گردید و کشت های پوستی قبل، بلافاصله و‭ ۲ ‬ساعت بعد از ضد عفونی پوست گرفته شد. ابزار گردآوری داده ها برگه ثبت اطلاعات شامل مشخصات دموگرفیک و نتایج کشت ها بود. جهت ثبات و دقت نتایج از یک نوع محیط کشت آگار خونی و محیط کشت قابل انتقال استفاده شد. در آزمایشگاه شمارش کلنی و تعیین نوع میکروارگانیسم برای هر کشت پوستی توسط کارشناس آزمایشگاه ، طبق یک روش استاندارد انجام شد. تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار اس پی اس اس و با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی ( آنالیز واریانس با تکرار مشاهدات ، تی زوج ، مستقل، کای اسکوئر) انجام شد. نتایج نشان داد توزیع فراوانی نوع میکروارگانیسم ها در هر روش ضد عفونی در سه زمان مختلف اختلاف معنی دار داشت ‭(P۰/۰۰۱)‬ توزیع فراوانی نوع میکروارگانسیم ها بین زمان های بلافاصله و‭ ۲ ‬ساعت پس از ضد عفونی در هر کدام از روش های ضد عفونی اختلاف معنی دار نداشت ‭P=۰/۱۴)‬ و‭.(P=۰/۴۸ ‬ توزیع فراوانی نوع میکروارگانیسم هادر دو روش ضدعفونی قبل از ضدعفونی‭(P=۰/۸۴۲ ‬ و‭ ۲ ‬ساعت بعد از ضدعفونی ‭(P=۰/۱۳)‬ اختلاف معنی دار نداشت. توزیع فراوانی نوع میکروارگانیسم ها بلافاصله بعد از ضدعفونی در دو روش ضدعفونی اختلاف معنی دار داشت ‭.(P=۰/۰۰۲)‬ میانگین تعداد میکروارگانیسم ها قبل از ضدعفونی بین دو روش ضدعفونی اختلاف معنی دار نداشت ‭.(P=۰/۹۳)‬ میانگین تعداد میکروارگانیسم ها بلافاصله و‭ ۲ ‬ساعت بعد از ضدعفونی با هر یک از دو محلول، نسبت به قبل از ضدعفونی اختلاف معنی داری داشت‭.(P<۰/۰۰۱ ‬ بنابر نتایج آزمون آماری، بتادین در کاهش تعداد میکروارگانیسم ها بلافاصله بعد از ضدعفونی نسبت به کلرهگزیدین موثرتر بود ‭(P=۰/۰۴۹)‬، اما در کاهش تعداد میکروارگانیسم ها‭ ۲ ‬ساعت بعد از ضد عفونی، بتادین و کلرهگزیدین اختلاف معنی دار نداشتند (‭.(P=۰/۰۳۳ ‬ ضمنا میانگین تعداد میکروارگانیسم ها بلافاصله بعد از ضدعفونی با‭ ۲ ‬ساعت بعد از ضد عفونی در هر کدام از روش های ضدعفونی اختلاف معنی دار نداشت. مطالعه ما نشان داد اثر محلول بتادین‭ ۱۰ ‬درصد برکاهش کلونیزاسیون باکتریال پوستی از کلرهگزیدین‭ ۲ ‬درصد بیشتر می باشد، لذا توصیه می شود جهت ضد عفونی پوست قبل از انجام رویه های تهاجمی از محلول بتادین‭ ۱۰ ‬درصد استفاده شود. پیشنهاد می شود در مطالعات بعدی عوارض احتمالی محلول های استفاده شده از جمله بروز واکنش های آلرژیک مورد بررسی قرار گیرد
توصیفگر : ۱. انتشار عفونت- پیشگیری و کنترل.- کلیدواژه‌ها: انتشار عفونت
: بخش مراقبت ویژه نوزادان
: مواد ضدعفونی کننده
: مرگ و میر نوزاد
: کلرهگزیدین
: Cross Infection
: Intensive Care Units, Pediatric
: Anti- Infective Agents
: Infant Mortality
: Chlorhexidine
شناسه افزوده : عبد یزدان، زهرا، استاد راهنما
: ضرغام بروجنی، علی، استاد مشاور
شناسه افزوده : دانشکده پرستاری و مامایی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده پرستاری
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
11 - دانشکده پرستاری۱۳۶۷۷موجود‭‬
نظرسنجی