رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی ارتباط بین تصور بدنی، خود کار آمدی و عزت نفس با رفتارهای مرتبط با سلامت قلبی - عروقی در کارمندان زن دانشگاه علوم پزشکی و دانشگاه اصفهان در سال‭۱۳۹۰ ‬ "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 101359
شماره مدرک : ‭ت۱۳۷۱۸‬
شماره راهنما : ‭WG،۱۲۰،د۲۸۲ب،۱۳۹۱‬
سرشناسه : دانیالی، شهربانو
عنوان : بررسی ارتباط بین تصور بدنی، خود کار آمدی و عزت نفس با رفتارهای مرتبط با سلامت قلبی - عروقی در کارمندان زن دانشگاه علوم پزشکی و دانشگاه اصفهان در سال‭۱۳۹۰ ‬ [پایان‌نامه]
نویسنده : /شهربانو دانیالی
استاد راهنما : ؛ فیروزه مصطفوی دارانی، لیلا آزادبخت
استاد مشاور : ؛ مشاور آماری: اکبر حسن زاده
محل تحصیل : دانشکده بهداشت
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۱‬
مقطع تحصیلی : رشته آموزش بهداشت، کارشناسی ارشد
صفحه شمار : ‮‭XIII‬، ‭۷۵‬ ص.‬: جدول
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۹۰۴۱۲ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : امروزه بیماری های غیر واگیر به عنوان بزرگ ترین چالش سلامت جامعه مطرح می باشند. تصور بدنی و متغیرهای روانشناختی وابسته به آن از جمله خود کار آمدی و عزت نفس در پیشگویی و ایجاد رفتار های سالم یا ناسالم در جهت کنترل چاقی مساله‌ای است که مورد تاکید محققان قرار گرفته است. از آنجا که مطالعات محدودی در ایران به این مهم آن هم با تاکید بر نوجوانان و جوانان پرداخته است، جای خالی این مطالعه در زنان احساس می شد. از طرفی گرچه آمار رسمی دقیقی از شیوع رفتارهای ناسالم و همچنین تمایلات به انجام رفتارهای ناسالم به منظور کاهش وزن در دسترس نیست، لیکن تمایل عمومی جامعه به این سمت معطوف شده است. مطالعه حاضر قصد دارد با تشخیص و شناسایی این عوامل، توانایی ما را درطراحی برنامه های مناسب و موثرتر در جهت ارتقاء رفتارهای کنترل وزن به منظور پیشگیری از چاقی و نهایتا بیماری های قلبی- عروقی افزایش دهد. مطالعه حاضر از نوع مقطعی (توصیفی- تحلیلی) بود که بر روی‭ ۴۰۸ ‬نفر از کارمندان زن دانشگاه علوم پزشکی و دانشگاه اصفهان که در واحدهای مختلف اداری و ستادی دانشگاه علوم پزشکی و دانشگاه اصفهان مشغول خدمت بودند، انجام شد. پس از کسب مجوز لازم، نسبت به نمونه گیری بر اساس حجم نمونه، اقدام نموده و در زمان مناسب پس از مراجعه به دانشکده ها و واحدهای ستادی و گرفتن قد و وزن با ابزارهای استاندارد و داشتن شرایط ورود به مطالعه و آگاه سازی آنان نسبت به اهداف مطالعه و گرفتن رضایت نامه کتبی نسبت به تکمیل پرسشنامه ها اقدام نمودیم. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه ای مشتمل بر‭ ۶۴ ‬سوال بوده که در‭ ۷ ‬قسمت طرراحی شده بود. قسمت اول شامل متغیرهای زمینه ای ‭ ۷)‬سوال) و قسمت دوم ‭ ۵۸)‬سوال)،‭ ۶ ‬سوال برای سنجش تصور بدنی،‭ ۶ ‬سوال مربوط به فعالیت فیزیکی،‭ ۱۸ ‬سوال مربوط به رفتارهای کنترل وزن،‭ ۶ ‬سوال مربوط به مصرف گروههای مختلف غذایی،‭ ۱۰ ‬سوال مربوط به خود کار آمدی،‭ ۱۰ ‬سوال عزت نفس بود که بر اساس پرسشنامه های استاندارد و پرسشنامه های خود ساخته طراحی شده بود. با استفاده از نرم افزار آماری ‭SPSS‬ و آزمون های توصیفی واستنباطی داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. در پژوهش حاضر‭ ۲۰۲ ‬نفر از زنان شاغل در دانشگاه اصفهان و‭ ۲۰۶ ‬نفردر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان که به صورت رسمی، قراردادی یا انجام طرح نیروی انسانی در واحدهای مختلف اداری ، ستادی و دانشکده های مختلف مشغول به کار بودند. ‭۳)‬درصد) از زنان شرکت کننده در این مطالعه لاغر، ‭۴۷)‬درصد) طبیعی، ‭۳۵/۵)‬درصد) دچار اضافه وزن و ‭ ۱۴/۳)‬درصد) زنان چاق بودند. به عبارتی حدود نیمی از زنان مورد مطالعه دچار مشکل اضافه وزن یا چاقی بودند. بیشترین میزان رضایت بدنی از وضعیت قد وسپس ظاهر کلی بدن بوده است. بین رضایت از تصور بدنی با خود کار آمدی، عزت نفس، رفتارهای کنترل وزن و فعالیت فیزیکی کارمندان زن دانشگاه علوم پزشکی و دانشگاه اصفهان رابطه معنی دار‭( P<0/05)‬ وجود دشت. بیشترین ارتباط بین متغیرهای تصور بدنی با عزت نفس سپس به ترتیب خود کار آمدی، رفتارهای کنترل وزن و فعالیت فیزیکی بود. ارتقاء سبک زنان با افزایش میزان فعالیت فیزیکی و رفتارهای کنترل وزن سالم در جهت پیشیگیری از بیماری های قلبی عروقی که خود می تواند عوارض متعدد فردی، اجتماعی و اقتصادی در بر داشته باشد با کمک برنامه های ارتقاء سلامت جهت بهبود دیدگاه زنان نسبت به بدن امکانپذیر است. از طرفی بین رفتارهای ارتقاء سلامت وفاکتورهای روانشناختی مثل خود کار آمدی و عزت نفس ارتباط متقابل وجود دارد که‌می توان با بهبود این فاکتورها، گامی در جهت سلامت زنان در میانسالی برداشت
توصیفگر : ۱. بیماریهای قلب و عروق .-کلید واژه ها: بهداشت روانی
: خود پنداره
: بیماری های قلب و عروق
: زنان شاغل
: تصویر بدن
: Mental Health
: Self Concept
: Cardiovascular Disease
: Women Working
: Body Image
شناسه افزوده : مصطفوی دارانی، فیروزه، استاد راهنما
: آزادبخت، لیلا، استاد راهنما
: حسن زاده، اکبر، مشاور
شناسه افزوده : دانشکده بهداشت
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده بهداشت
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده بهداشت۱۳۷۱۸موجود‭‬
نظرسنجی