رکورد قبلیرکورد بعدی

" کاربرد رگرسیون پواسون-لگ نرمال چند متغیره بیزی برای مدل بندی عوامل مرتبط بر تعداد تصادفات برحسب شدت در تقاطع های شهر اصفهان "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 101370
شماره مدرک : ‭ت۱۳۷۲۴‬
شماره راهنما : ‭WA،۹۵۰،م۸۵۲ک،۱۳۹۱‬
سرشناسه : مومنیان، سمیه
عنوان : کاربرد رگرسیون پواسون-لگ نرمال چند متغیره بیزی برای مدل بندی عوامل مرتبط بر تعداد تصادفات برحسب شدت در تقاطع های شهر اصفهان [پایان‌نامه]
نویسنده : /سمیه مومنیان
استاد راهنما : ؛ مهدی تذهیبی، ایرج کاظمی
استاد مشاور : ؛ حسین حق‌شناس
محل تحصیل : دانشکده بهداشت
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۱‬
مقطع تحصیلی : رشته آمار زیستی، کارشناسی ارشد
صفحه شمار : ‮ ‭۷۲‬ص.‬: جدول.
يادداشت : چاپی
چکيده : برازش مدل های تک متغیره در بسیاری از تحقیقات گذشته برای تحلیل داده های تصادف بکار رفته است. با توجه به آنکه متغیر شدت در این مطالعات می تواند بیش از یک سطح باشد لذا ما در این مقاله مدل پواسون-لگ نرمال چند متغیره را برای مدل سازی تعداد تصادفات بر حسب شدت پیشنهاد می کنیم. اگرچه برای مقایسه از مدل های تک متغیره نیز استفاده شده است. مطالعه حاضر از نوع مطالعه مقطعی است که با توجه به اطلاعات شش ماه اول سال‭ ۱۳۹۰ ‬انجام شد. جامعه مورد مطالعه‭ ۲۸۰ ‬تقاطع شهر اصفهان می باشد که با مراجعه به سازمان های مربوطه تنها تقاطع‌هایی که اطلاعات مورد نیاز آنها موجود بودند وارد مطالعه شده اند. بنابراین روش نمونه گیری، آسان و حجم نمونه مورد مطالعه‭ ۶۵ ‬تقاطع بود. استنباط آماری پارامترهای مدل پواسون-لگ نرمال چند متغیره نیز توسط رهیافت بیز و استفاده از روش نمونه گیر گیبز و الگوریتم متروپلیس- هستینگز انجام شد. نتایج نشان می دهند که‌اثر حجم کل ترافیک بر تصادفات خسارتی در تمامی مدل ها معنادار است اما اثر حجم کل ترافیک چپگردها بر تصادفات جراحتی و فوتی تنها در مدل پواسون تک متغیره معنادار است. بنابراین با فرض ثابت ثابت نگه داشتن بقیه متغیرهای توضیحی انتظار می رود که افزایش حجم کل ترافیک باعث افزایش تصادفات خسارتی شود همچنین افزایش حجم کل ترافیک چپگردها نیز باعث افزایش تصادفات جراحتی و فوتی در تقاطع ها می شود. به طور دقیقت‌ر تحت مدل پواسون- لگ نرمال چند متغیره افزایش‭ ۱۰۰۰ ‬وسیله نقلیه در متوسط حجم کل ترافیک تقاطع باعث افزایش‭ ۳۱ ‬درصدی تصادفات خسارتی می شود. با وجود بیش پراکنش در دو سطح شدت و وجود همبستگی بین این دو سطح، مدل پواسون-لگ نرمال چند متغیره برازش بهتری را نسبت به بقیه مدل هاارائه می دهد. همچنین در مقوله کاهش هزینه تصادفات، کاهش حجم کل ترافیک در دراز مدت پیش بینی می شود که بسیار مقرون به صرفه باشد
توصیفگر : ۱. مدل های آماری.- کلیدواژه‌ها: حوادث رانندگی
: مدل های آماری
: Accident, Traffic
: Models, Statistical
شناسه افزوده : تذهبی، مهدی، استاد راهنما
: کاظمی، ایرج، استاد راهنما
: حق شناس، حسین، استاد مشاور
شناسه افزوده : دانشکده بهداشت
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده بهداشت
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده بهداشت۱۳۷۲۴موجود‭‬
نظرسنجی