رکورد قبلیرکورد بعدی

" ارزیابی عملکرد مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س) دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بر اساس الگوی کارت امتیازی متوازن ایران - سال‭۱۳۹۰ ‬ "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 101426
شماره مدرک : ‭ت۱۳۸۰۸‬
شماره راهنما : ‭WX،۱۵۰،م۳۵۳‮الف‬،۱۳۹۱‬
سرشناسه : محمدی بخش، رقیه
عنوان : ارزیابی عملکرد مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س) دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بر اساس الگوی کارت امتیازی متوازن ایران - سال‭۱۳۹۰ ‬ [پایان‌نامه]
نویسنده : /رقیه محمدی بخش
استاد راهنما : ؛ احمد رضا رئیسی، محمد حسین یارمحمدیان
استاد مشاور : ؛ حمید گنجی
محل تحصیل : دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۱‬
مقطع تحصیلی : رشته مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، کارشناسی ارشد
صفحه شمار : ‮ح، ‭۱۶۵‬ ص.‬: جدول
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۹۰۳۸۰ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : رشد و توسعه در هر کشور و یا هر نظامی از جمله نظام بهداشت و درمان کشور بدون یک سیستم ارزیابی کارآمد، فاقد مقاهیم و ابزار اندازه گیری عملکرد یک سازمان مورد استفاده قرار می گیرد. هسته اصلی کارت امتیازی متوازن توسط چشم انداز و استراتژی سازمان شکل می گیرد که پایه ای برای تشکیل چهار منظر کارت امتیازی متوازن هستند.این مناظر شامل منظز مشتری، فرایندهای داخلی، یادگیری و رشد و منظز مالی می باشند و نتایج مالی زمانی به دست می آیند که تلاش های شازمان در سه حوزه دیگر به خوبی هدایت شوند. این تحقیق از نوع پژوهش های ترکیبی( کیفی - کمی) است که در مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) شهر اصفهان در سال‭ ۱۳۹۰ ‬انجام شده است. جامعه آماری پژوهش‭ ۲۰ ‬نفر از مدیران سطوح مختلف بیمارستان می باشند. روش نمونه گیری به صورت هدفمند است که در آن افراد مطلع کلیدی که در تدوین عناصر مفهومی و سنجه های عملکردی بیمارستان مشارکت داشتند، به عنوان اعضای تیم ‭BSC‬ و مشارکت کنندگان در جلسات بحث گروهی متمرکز، انتخاب شدند. پس از تدوین عناصر مفهومی توسط مدیران ارشد و گروه مدیدیت و برنامه ریزی، اهداف و سنجه های عملکردی بیمارستان توسط مشارکت کنندگان تعیین و در مناظز کارت امتیازی متوازن قرار داده شد. سپس این سنجه ها محاسبه و با توجه به اهداف کمی تعیین شده، هر سنجه امتیازدهی شد و درنهایت، با برآورد میانگین امتیاز سنجه های هر منظر، امتیاز آن منظز مشخص گردید.استراتژی های مورد توافق مشارکت کنندگان در جلسات بحث گروهی متمرکز شامل پنج استراتژی با عناوین جلب رضایت مراجعین، بهبود مستمر کیفیت، توسعه منابع انسانی، ایجاد نوآوری و ارتقای بهره وری بود که با استفاده از استراتژی های زمینه تحقیق و استراتژی های پیشنهادی بیمارستان الزهرا(س) در راستای رسالت و دورنمای بیمارستان مورد مطالعه تعیین شد. تیم ‭BSC‬، چهار منظر برای کارت امتیازی متوازن مرکز الزهرا(س) تعیین کردند. در منظر بیماران و جامعه( مشتری) ، با هدف‍ افزایش رضایت گیرندگان خدمت و افزایش پاسخ دهی به بیماران،‭ ۳ ‬سنجه مورد توافق فرار گرفت که امتیاز این منظر‭ ۷۵/۹‬درصد تعیین گردید. منظر فرایندهای داخلی با هدف مستندسازی م‌ولفه های سازمانی و بالینی، ارتقای سطح کیفیت خدمات، توسعه فعالیت ها متناسب با نیاز بیماران و جامعه و بهبود مستمر مدیریت زمان و تعیین‭ ۱۴ ‬سنجه، امتیاز‭ ۷۹/۳۷ ‬درصد و منظر یادگیری و رشد با هدف توسعه منابع انسانی، افزایش انگیزه کارکنان ، ارتقای فناوری اطلاعات، ایجاد نوآوری و تعیین‭ ۸ ‬سنجه، امتیاز‭ ۸۱/۱۱ ‬درصد را کسب نمود. امتیاز منظر مالی با هدف افزایش درآمد بیمارستان و کاهش هزینه ها و تعیین‭ ۵ ‬سنجه،‭ ۶۷/۱۵ ‬درصد تعیین شد. یکی از راه های ایجاد تقاضا برای بیمارستان ها، ارزیابی عملکرد با خفظ توجه ابعاد عملکرد به ویژه ابعاد غیر مالی مانند مشتریان و فرایندهاست. در این پژوهش، بیشترین امتیاز مربوط به منظر یادگیری و رشد و کمترین امتیاز مربوط به منظرمالی می باشد. منظر یادگیری و رشد به عنوان پایه ای است که تمام دیدگاه های دیگر برروی آن ساخته شده است. بنابراین بیمارستان از طریق آموزش به کارکنان در تهیه و تدوین خط مشی ها و رویه های بالینی منجر به بهبود فرایندها و ارتقای کیفیت خدمات می گردد. این امر می تواند موجب افزایش رضایت مراجعین و در نهایت ارتقای بهره وری و بهبود منظر مالی کارت امتیازی متوازن گردد
توصیفگر : ۱. مدیریت بیمارستان.- کلیدواژه‌ها: مدیریت بیمارستان
: مکانیسم های ارزیابی مراقبت بهداشتی
: رضایت بیمار
: Hospital Administration
: Health Care Evaluation Mechanisms
: Patient Satisfaction
شناسه افزوده : رئیسی، احمد رضا، استاد راهنما
: یارمحمدیان، محمد حسسین، استاد راهنما
: گنجی، حمید، استاد مشاور
شناسه افزوده : دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده مدیریت
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
3 - دانشکده مدیریت۱۳۸۰۸موجود‭‬
نظرسنجی