رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی دیدگاه مدیران بیمارستانهای دولتی و غیر دولتی شهر اصفهان در زمینه عوامل موثر بر افزایش بهره‌وری در سال‭۱۳۸۱ ‬ "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 101428
شماره مدرک : ‭ت۱۳۸۱۸‬
شماره راهنما : ‭WX،۱۵۰،ج۴۶۲ب،۱۳۸۲‬
سرشناسه : جعفری، رمضانعلی
عنوان : بررسی دیدگاه مدیران بیمارستانهای دولتی و غیر دولتی شهر اصفهان در زمینه عوامل موثر بر افزایش بهره‌وری در سال‭۱۳۸۱ ‬ [پایان‌نامه]
نویسنده : /رمضانعلی جعفری
استاد راهنما : ؛ محمد حسین یارمحمدیان
محل تحصیل : سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان، مدیریت آموزش و پژوهش
سال تحصیل : ، ‭۱۳۸۲‬
مقطع تحصیلی : رشته مدیریت آموزشی، کارشناسی ارشد
صفحه شمار : ‮ذ، ‭۱۳۵‬ ص.‬: جدول، نمودار
يادداشت : چاپی
چکيده : در قرن حاضر وجود رقابت‌های جهانی برای تسخیر بازار از یک سو و محدودیت منابع طبیعی از سوی دیگر، ضرورت توجه به بهره‌وری را بر همگان روشن ساخته است. امروزه مشکل عمده در اداره امور سازمانها از جمله بیمارستانها مواجه شدن با کمبود منابع مالی، نیروی انسانی، متخصص و مواد می‌باشد. بنابراین هدف تمامی مدیران سازمانها در راستای ارتقای (افزایش بهره‌وری) اثر بخشی تلاش‌ها و استفاده‌ی بهینه از امکانات قرار گرفته است. با این حال مدیران درونگر در صدد کسب اطلاعات وسیع‌تری در زمینه‌ی عناصر یا عوامل موثر بر بازدهی تولید (افزایش بهره‌وری) در کل موسسه می‌باشند. پژوهش حاضر یک مطالعه مقطعی و از نوع پیمایشی است و به صورت توصیفی - تحلیلی اجرا شده است. تعداد‭ ۲۱ ‬بیمارستان مختلف از بین جامعه‌ی آماری در محدوده‌ی شهر اصفهان انتخاب و به روش پرسشنامه خود ایفا، دیدگاه‭ ۲۰۰ ‬نفر از مدیران در مورد میزان اجرای عوامل موثر بر افزایش بهره‌وری در شش حیطه، شامل (عامل انسانی، خلاقیت، اصلاح و بهبود مستمر روشها و فرآیندها، بهبود سبک مدیریت، فرهنگ کار و آموزش) تعریف عملیاتی، بررسی شد و مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان داد، بین دیدگاه مدیران بر حسب نوع بیمارستان (آموزشی، غیرآموزشی و خصوصی) در زمینه‌ی میزان اجرای عوامل فوق تفاوت وجود دارد و این تفاوت بشدت معنی دار بود ‭.(p<0.001)‬ ولی بین دیدگاه کلی مدیران از نظر سن، رده‌ی مدیریت و ... با حیطه‌های ششگانه ارتباط معنی داری وجود نداشت‭.(p<0.051).‬ همچنین از دیدگاه مدیران به ترتیب عامل فرهنگ کار با ‭ ۶۸/۵)‬درصد) امتیاز اولین عامل و بهبود سبک مدیریت با ‭ ۵۷/۵)‬درصد) امتیاز ششمین عامل موثر بر افزایش بهره‌وری در بیمارستان‌ها تعیین گردید.نتایج نشان داد، متغیرها و عوامل بسیاری وجود دارند که افزایش بهره‌وری تاثیر می‌گذارند. اما از طرفی با تعیین عوامل کلیدی و کاربردی نمودن هر یک از آنها می‌تواند نقش موثری در افزایش بهره‌وری سازمانها ایفا نمایند. یافته‌های این بررسی بعنوان الگویی جهت افزایش آگاهی های مدیران بیمارستان‌ها مورد استفاده و قابل اجرا می‌باشد
توصیفگر : ۱. مدیریت بیمارستان.- کلیدواژه‌ها: مدیریت بیمارستان
: بیمارستان‌های دولتی
: بیمارستان‌های خصوصی
: کارایی سازمانی
: Hospital Administration
: Hospitals, Public
: Hospitals, Private
: Efficiency, Organizational
شناسه افزوده : یارمحمدیان، محمد حسین، استاد راهنما
: کتابی، سعیده، استاد مشاور
شناسه افزوده : سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان، مدیریت آموزش و پژوهش
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی