رکورد قبلیرکورد بعدی

" تحلیل وضعیت تصاحب پایگاه های اطلاعاتی توسط اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی تیپ یک کشور بر اساس رهیافت تصاحب اجتماعی در سال‭۱۳۹۱ ‬ "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 101433
شماره مدرک : ‭ت۱۳۸۰۴‬
شماره راهنما : ‭ZA،۳۰۷۵،/م۷ت۳،۱۳۹۱‬
سرشناسه : ملک احمدی، پریسا
عنوان : تحلیل وضعیت تصاحب پایگاه های اطلاعاتی توسط اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی تیپ یک کشور بر اساس رهیافت تصاحب اجتماعی در سال‭۱۳۹۱ ‬ [پایان‌نامه]
نویسنده : /پریسا ملک احمدی
استاد راهنما : ؛ محمود کیوان آرا، مظفر چشمه سهرابی
استاد مشاور : ؛ فیروزه زارع فراشبندی، اکبر حسن زاده
محل تحصیل : دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۱‬
مقطع تحصیلی : رشته کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، کارشناسی ارشد
صفحه شمار : ‮ه، ‭۱۲۷‬ ص.‬: جدول
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۹۱۲۵۶ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : مطالعات متعدد صورت پذیرفته در خصوص چگونگی دریافت پیام های رسانه ای نشان می دهند که افراد، گیرنده های منفعلی نیستند بلکه از توانایی فهم تفسیر، پذیرش یا رد پیام برخوردارند.از آنجاکه نظریات مربوط به جامعه شناسی استفاده از فناوری اطلاعاتی و ارتباطی، به ویژه رهیافت تصاحب می تواند روشنگر باشد. پژوهش حاضر کاربردی و از نوع توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش را اعضای هیات علمی دانشکاه های علوم پزشکی تیپ یک کشور در سال‭ ۱۳۹۱ ‬تشکیل می دهند که در نهایت‭ ۳۹۰ ‬نفر بر اساس فرمول کوکران به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته، مشتمل بر‭ ۹ ‬بخش جداگانه می باشد. روایی پرسشنامه توسط متخصصان مورد تایید قرار گرفته و پایایی آن بر اساس آلفای کرونباخ‭ ۰/۹۶۱ ‬محاسبه شده است. نمره تصاحب پایگاه های اطلاعاتی در اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی تیپ یک کشور با میانگین‭ ۶۵/۰۲۰ ‬درصد در حد خوبی بوده و نمره رد تصاحب پایگاه های اطلاعاتی در اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی تیپ یک کشور با میانگین‭ ۷۱/۴۸۴ ‬درصد در حد بالا می باشد. بین تصاحب و رد تصاحب پایگاه های اطلاعاتی با جنسیت رابطه معناداری وجود ندارد. بین تصاحب پایگاه های اطلاعاتی با سن، سابقه خدمت و ترتبه علمی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. تصاحب و رد تصاحب پایگاه های اطلاعاتی بر حسب معناداری بوده است. تصاحب پایگاه های اطلاعاتی برحسب دانشگاه، معنادار، اما رد تصاحب پایگاه های اطلاعاتی بر حسب دانشگاه، معنادار نمی باشد. با توجه به نتایج پژوهش حاضر سیاست گزاران و کتابداران قادر خواهند بود با شناسایی نقاط قوت و ضعف اعضای هیات علمی در استفاده و فراتر از آن تصاحب پایگاه های اطلاعاتی، فرصت ها و چالش های پیش روی اعضای هیات علمی را در بهره گیری از پایگاه های اطلاعاتی به درستی شناسایی و تحلیل نموده، راه حل ها و تسهیل کننده های مقتضی را در استفاده و تصاحب هر چه پربارتر از پایگاه های اطلاعاتی اتخاذ نمایند
توصیفگر : ۱. رفتار اطلاع‌رسانی.- کلیدواژه‌ها: پایگاه های اطلاعاتی کتابشناختی
: هیات علمی
: دانش، نگرش، عملکرد
: مراکز پزشکی دانشگاهی
: رسانه های ارتباطی
: Databases, Bibliographic
: Faculty
: Knowledge, Attitudes, Practice
: Academic Medical Centers
: Mass Media
شناسه افزوده : کیوان آرا، محمود، استاد راهنما
: چشمه سهرابی، مظفر، استاد راهنما
: زارع فراشبندی، فیروزه، استاد مشاور
: حسن زاده، اکبر، استاد مشاور
شناسه افزوده : دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی