رکورد قبلیرکورد بعدی

" مقایسه رژیم شیمی درمانی ‭ICE‬ (ایفوسفاماید- کربوپلاتین- اتوپوزاید) در مقابل ‭ESHAP‬ (اتوپوزاید- متیل پردنیزون- سیتارایین- سیس پلاتین) به عنوان شیمی درمانی نجات دهنده در بیماران با بیماری هوچیکن عود کننده یا مقاوم به درمان اصفهان و شیراز‭۱۳۸۰-۱۳۹۰ ‬ "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 101472
شماره مدرک : ‭ت۱۳۸۵۳‬
شماره راهنما : ‭WH،۵۰۰،‮الف‬۶۱۸م،۱۳۹۱‬
سرشناسه : اعلائی منش، علیرضا
عنوان : مقایسه رژیم شیمی درمانی ‭ICE‬ (ایفوسفاماید- کربوپلاتین- اتوپوزاید) در مقابل ‭ESHAP‬ (اتوپوزاید- متیل پردنیزون- سیتارایین- سیس پلاتین) به عنوان شیمی درمانی نجات دهنده در بیماران با بیماری هوچیکن عود کننده یا مقاوم به درمان اصفهان و شیراز‭۱۳۸۰-۱۳۹۰ ‬ [پایان‌نامه]
نویسنده : /علیرضا اعلائی منش
استاد راهنما : ؛ ولی الله مهرزاد، فرزانه اشرفی، مهدی دهقانی
محل تحصیل : دانشکده پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۱‬
مقطع تحصیلی : رشته بیماری های داخلی، دکتری تخصصی
صفحه شمار : ‮ ‭۶۵‬ص.‬: جدول
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۹۰۴۶۳ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : مقایسه رژیم درمانی ‭ICE‬ (ایفوسفاماید- کربوپلاتین- اتوپوزاید) در مقابل ‭ESHAP‬ (اتوپوزاید- متیل پردنیزون- سیتارابین- سیس پلاتین) به عنوان شیمی درمانی نجات دهنده در بیماران با بیماری هوچکین عود کننده یا مقاوم به درمان.‭ ۱۰-۱۵‬از بیماران مبتلا به لنفوم هوچکین ‭(HD)‬در مراحل ‭II‬ و‭I ‬ و‭ ۵۰-۴۰ ‬از بیماران در مراحل ‭IV‬ و ‭III‬ دچار عود یا مقاومت به درمان می شوند. شیمی درمانی با دوز بادوز بالا ‭(HCT) Highdose Chemo terapy‬ و به دنبال آن پیوند مغز استخوان اتولوگ برای چنین بیمارانی درمان انتخابی است که قبل از آن پاسخ به رژیم های نجات دهنده الزامیست. تعدادی از رژیم های ‭SCT‬ جهت کاهش بار تومور قبل از شیمی درمانی با دوز بالا‭(HCT)‬ پیشنهاد شده اند که بیشتر آنها شامل ‭DHAP,ESHAP,IIVP‬ و ‭ICE‬ با یا بدون ‭Rithoximab‬ می باشد. پاسخ درمانی در این رژیم ها از‭ ۸۰-۱۰ ‬متغیر است ولی مطلوبترین رژیم نجات دهنده برای این بیماران مشخص نشده است. در مطالعه حاضر که به صورت گذشته نگر انجام گردید. هدف ما مقایسه اثر دو رژیم ‭ESHAP‬ و‭ICE‬ به عنوان ‭SCT‬ در بیماران مبتلا به ‭HD‬ عود کننده یا مقاوم به درمان بود. رژیم شیمی درمانی ‭ICE‬ با ‭ESHAP‬ به عنوان شیمی درمانی نجات دهنده در بیماران با بیماری هوچکین عود کننده یا مقاوم به درمان. در این مطالعه گذشته نگر بیماران مبتلا به لنفوم هوچکین عود کننده یا مقاوم به درمان که رژیم ‭ESHAP‬ یا‭ICE‬ دریافت نموده بودند از بیمارستانهای سید الشهدای اصفهان و بخش های انک‌ولوژی بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی شیراز از فروردین‭ ۱۳۸۰ ‬تا اسفند‭ ۱۳۹۰ ‬مورد بررسی قرار گرفتند.‭ ۷۳ ‬بیمار رژیم ‭ESHAP‬ و‭ ۴۱ ‬بیمار رژیم ‭ICE‬ دریافت کرده بودند. جمع آوری اطلاعات توسط نرم افزار ‭SPSS19‬ و آنالیز آنها توسط تست کای اسکویر انجام گرفت‭PV .‬ با دو انحراف معیار در همه موارد کمتر از‭ ۰/۰۵‬در نظر گرفته شد
توصیفگر : ۱. بیماری هاجکین.- کلیدواژه ها: بیماری هاجکین
: دارودرمانی
: عود بیماری
: Hodgkin's Disease
: Drug Therapy
: Recurrence
شناسه افزوده : مهرزاد، ولی الله، استاد راهنما
: اشرفی، فرزانه، استاد راهنما
: دهقانی، مهدی، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۶۶۱۶موجود‭‬
نظرسنجی