رکورد قبلیرکورد بعدی

" مقایسه ‭IGA‬ ترشحی بزاق در زنان با و بدون فعالیت بدنی منظم متوسط "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 101487
شماره مدرک : ‭ت۱۳۸۹۳‬
شماره راهنما : ‭QW،۶۰۱،ج۹۳۲م،۱۳۹۲‬
سرشناسه : جهاندیده، جواد
عنوان : مقایسه ‭IGA‬ ترشحی بزاق در زنان با و بدون فعالیت بدنی منظم متوسط [پایان‌نامه]
نویسنده : /جواد جهاندیده
استاد راهنما : ؛ پرستو گلشیری
استاد مشاور : ؛ علیرضا عندلیب
محل تحصیل : دانشکده پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۲‬
مقطع تحصیلی : رشته پزشکی، دکترای حرفه‌ای
صفحه شمار : ‮[بدون شماره‌گذاری.[ ‬: جدول
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۲۹۰۳۵۲ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : مطالعه حاضر با هدف بررسی تغییرات سطح میزان ایمنوگلوبولین‭A ‬ بزاقی و فعالیت بدنی در زنان دارای فعالیت بدنی منظم و مقایسه این عوامل با زنان فاقد فعالیت بدنی منظم انجام پذیرفت. در این مطالعه مقطعی‭ ۱۰۰ ‬نفر از زنان دارای فعالیت فیزیکی منظم و زنان فاقد فعالیت فیزیکی منظم انتخاب شدند. اطلاعات دموگرافیک و میزان فعالیت بدنی افراد مورد مطالعه توسط پرسشنامه استاندارد کریسکا مورد اندازه گیری قرار گرفت. میزان ایمونوگلوبولین‭A ‬ بزاقی هر دو گروه به روش الایزا اندازه گیری گردید. داده های با نرم افزار‭SPSS15‬ و به وسیله آزمون های آماری تی مستقل، تحلیل واریانس و رگرسیون خطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.میانگین میزان فعالیت ورزشی- تفریحی در زنان دارای فعالیت فیزیکی منظم ‭(min/wk)355/23+-287/19‬و در زنان فاقد فعالیت فیزیکی منظم‭(min/wk)۴۶/۷۰+-۸۲/۴۳ ‬ بود. بررسی میزان ایمونوگلوبین‭A ‬ بزاقی، با متغیر های فعالیت ورزشی - تفریحی و با استرس درک شده ارتباط معناداری را نشان داد. همسو با سایر مطالعات، حاضر نشان داد که انجام فعالیت ورزشی- تفریحی منظم و سطح پایین استرس درک شده می تواند مرتبط با افزایش سطح ایمونوگلوبین‭A ‬ بزاقی باشد
توصیفگر : ۱. ایمونوگلوبین آ.- کلیدواژه‌ها: ایمونوگلوبین ها
: بزاق
: ورزش
: فعالیت شدید بدنی
: فشار روانی
: تنش
: Immunoglobulins
: Saliva
: Exercise
: Exertion
: Stress, Psychological
: Stress
شناسه افزوده : گلشیری، پرستو، استاد راهنما
: عندلیب، علیرضا، استاد مشاور
شناسه افزوده : دانشکده پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۶۶۶۴موجود‭‬
نظرسنجی