رکورد قبلیرکورد بعدی

" ارزیابی عملکرد سیستم اطلاعات داروخانه بیمارستان های آموزشی خصوصی و تامین اجتماعی شهر اصفهان در سال‭۹۰ ‬ "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 101494
شماره مدرک : ‭ت۱۳۸۴۶‬
شماره راهنما : ‭WX،۱۷۹،م۹۳۴‮الف‬،۱۳۹۰‬
سرشناسه : میرزائیان بروجنی، راضیه
عنوان : ارزیابی عملکرد سیستم اطلاعات داروخانه بیمارستان های آموزشی خصوصی و تامین اجتماعی شهر اصفهان در سال‭۹۰ ‬ [پایان‌نامه]
نویسنده : /راضیه میرزائیان بروجنی
استاد راهنما : ؛ سکینه سقائیان‌نژاداصفهانی، احمدرضا رئیسی
استاد مشاور : ؛ اصغر احتشامی، حسن جان نثاری، آوات فیضی
محل تحصیل : دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۰‬
مقطع تحصیلی : رشته آموزش مدارک پزشکی، کارشناسی ارشد
صفحه شمار : ‮ط، ‭۱۹۰‬ص.‬: مصور، جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقیاتی با شماره‭ ۳۹۰۳۸۱ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : سیستم اطلاعات داروخانه با پشتیبانی از یک رویکرد درمانی و مدیریت مراقبت دارویی ، یکی از ارکان ضروری نظام سلامت است ، تا اطمینان حاصل شود که دارودرمانی با همان سطح ایمنی و کیفیت، مانند دیگر خدمات ، پشتیبانی و ارزیابی می شود. این پژوهش با هدف ارزیابی عملکرد سیستم اطلاعات داروخانه بیمارستان های آموزشی ، خصوصی و تامین اجتماعی شهر اصفهان انجام شده است.پژوهش حاضر از نوع کاربردی و یک مطالعه توصیفی- تحلیلی است. جامعه پژوهش را سیستم اطلاعات داروخانه بیمارستان مورد مطالعه تشکیل دادند.ابزار جمع آوری داده‌ها چک لیست محقق ساخته ، منطبق با راهنماهای انجمن جامعه داروسازان نظام سلامت آمریکا، استرالیا و آلمان بود که روایی آن با نظر استادان صاحب نظر علوم رایانه و مدیریت اطلاعات سلامت و داروسازان سنجیده شد و به روش مشاهده و مصاحبه داده ها جمع آوری گردید و به منظور تحلیل داده ها از نرم افزار ‭SPSS18‬ استفاده شد. نتایج مطالعه سیستم اطلاعات داروخانه‭ ۱۹ ‬بیمارستان مورد مطالعه نشان داد که بیشترین میزان رعایت معیارهای درون داد انجمن داروسازان مربوط به بیمارستانهای تامین اجتماعی با میانگین‭ ۳۲/۷۵ ‬درصد و بیشترین میزان رعایت معیارهای پردازش انجمن داروسازان مربوط به بیمارستانهای آموزشی با میانگین‭ ۴۳/۹۵ ‬درصد بود و بیمارستان های خصوصی کمترین میانگین را در رعایت معیارهای درونداد ، پردازش و برونداد انجمن داروسازان به ترتیب ‭ ۲۴/۲۵،۱۷/۷۸،۲۳/۳۲)‬درصد) داشتند.در طراحی و اجرای نرم افزار سیستم اطلاعات داروخانه باید نیازهای اطلاعاتی کاربران و انتظاراتشان از سیستم توجه کرد. عناصر اطلاعاتی موثر بر مدیریت مشکلات دارویی، کاهش خطاهای دارویی، پایش اطلاعات دارودرمانی جهت اطمینان از مناسب بودن رژیم دارویی و هشدارهای دارویی جهت شناسایی آلرژی های دارویی و ارتباط سیستم با سیستم های حمایت از تصمیم گیری پزشکان و ثبت دستورات تجویزگر از توانمندیهایی هستند که می تواند سیستم را به عنوان یک سیستم بالینی با رویکرد درمانی ارتقاء دهد
توصیفگر : ۱. خدمات داروخانه در بیمارستان- سازمان و مدیریت.- کلیدواژه‌ها: خدمات داروخانه بیمارستان
: خدمات دارو رسانی
: بیمارستانهای آموزشی
: سیستم های دارورسانی
: Pharmacy Service, Hospital
: Drug Delivery
: Hospital Teaching
: Drug Delivery System
شناسه افزوده : سقائیان‌نژاداصفهانی، سکینه، استاد راهنما
: رئیسی، احمدرضا، استاد راهنما
: احتشامی، اصغر، استاد مشاور
: جان نثاری، حسن، استاد مشاور
: فیضی، آوات، استاد مشاور
شناسه افزوده : دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
نظرسنجی