رکورد قبلیرکورد بعدی

" شناسایی موتاسیون ژن های ‭parC، oprD، gyrA‬ و بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در ایزوله‌های سودوموناس آئروجینوزا جدا شده از بیماران مبتلا بستری در بخش ‭ICU‬ بیمارستان الزهرا اصفهان "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 101611
شماره مدرک : ‭ت۱۴۰۷۴‬
شماره راهنما : ‭QW،۱۳۱،س۶۶۵ش،۱۳۹۱‬
سرشناسه : سلگی، حمید
عنوان : شناسایی موتاسیون ژن های ‭parC, oprD, gyrA‬ و بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در ایزوله‌های سودوموناس آئروجینوزا جدا شده از بیماران مبتلا بستری در بخش ‭ICU‬ بیمارستان الزهرا اصفهان [پایان‌نامه]
نویسنده : /حمید سلگی
استاد راهنما : ؛ حسین فاضلی، اصغر هوایی
محل تحصیل : دانشکده پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۱‬
مقطع تحصیلی : رشته میکروب‌شناسی، کارشناسی ارشد
صفحه شمار : ‮ ‭۴۹‬ص.‬: مصور، جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۹۰۴۹۰ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : سودوموناس آئروجینوزا ارگانیسمی است که در همه جا خصوصا در محیط هایی مثل خاک، آب های راکد، فاضلاب، غذا در محیط بیمارستانی در مخازن مرطوب مثلا در سینک های دستشویی و توالت و تجهیزات درمانی ساکن می‌شود. این باکتری معمولا پاتوژن نمی‌باشد ولی در افراد دارای سیستم ایمنی ضعیف مانند بیماران بستری در بخش ‭ICU‬ عفونت های فرصت طلب ایجاد می‌کند انتشار این ارگانیسم در بخش های مراقبت های ویژه اغلب به سختی کنترل می‌شود و باعث کسب چندین مکانیسم ذاتی مقاومت آنتی‌بیوتیکی می‌شود. تعداد‭ ۶۵ ‬ایزوله سودوموناس آئروجینوزا از نمونه‌های مختلف بالینی شامل خون، ادرار، زخم، دستگاه تنفسی از بیمارستان الزهرا اصفهان در بخش ‭ICU‬ برای بررسی جمع‌آوری گردید. ابتدا ایزوله‌ها براساس رنگ آمیزی گرم، تست اکسیداز مثبت، کاتالاز مثبت، تولید پیگمان، رشد در محیط ستریماید و مکانکی آگار، رشد در‭ ۴۲ ‬درجه سانتی‌گراد، تست ‭OF‬ کشت در محیط های ‭TSI, SIM‬ و سیمون سیترات تشخیص داده شدند. الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی سویه‌های سودوموناس آئروجینوزا، سفپیم، پیپراسیلین / تازوباکتام و سفتازیدیم تهیه شده از شرکت مست- انگلستان ( شرکت راین) مورد بررسی قرار گرفت. برای شناسایی آن از دو آنتی‌بیوتیک از نوارهای ‭Etest‬ استفاده گردید. در این بررسی تعداد‭ ۶۵ ‬سویه سودوموناس آئروجینوزا از بیمارستان الزهرا اصفهان جداسازی و با تست های بیوشیمیایی شناسایی گردیدند که بیشترین نمونه مربوط به نمونه‌های ادراری و کمترین نمونه مربوط به مایع شکمی است. از نظر الگوی مقاومت به آنتی‌بیوتیک های مورد مطالعه، بیشترین درصد مقاومت، در نمونه‌های ادراری وجود داشت. از‭ ۶۵ ‬ایزوله،‭ ۵۱ ‬ایزوله (‭ ۷۷/۲ ‬درصد) به بیش از سه آنتی‌بیوتیک و تعداد‭ ۳۳ ‬ایزوله (‭ ۵۰ ‬درصد) به تمام آنتی‌بیوتیک ها مقاوم ‭Pandrug resistance ( PDR )‬ بودند. بیشترین درصد مقاومت به ترتیب مربوط به مروپنم (‭ ۶۶/۲ ‬درصد) ، لووفلوکساسین (‭ ۶۶/۲ ‬درصد) ، آزترئونام (‭ ۶۴/۴ ‬درصد) بود. در صورتی که بیشترین حساسیت مربوط به آمیکاسین بود. بعد از تعیین ‭MIC‬ سویه‌های شماره‌ی‭ ۲۰ ،۱۶ ،۱۴ ،۱ ‬و‭ ۳۳ ‬که ‭MIC‬ آنها برای سیپروفلوکساسین بیشتر از‭ ۳۲ ‬بود انتخاب گردیدند و ‭DNA‬ این سویه ها استخراج گردید و با استفاده از پرایمرهای موجود پروسه‌ی ‭PCR‬ برای ژن های ‭oprD, gyrA, parC‬ صورت پذیرفت و محصولات ‭PCR‬ برای تعیین توالی ( سکانسیگ) ارسال گردیدند، پس از دریافت نتایج سکانسینگ با استفاده از نرم‌افزار ‭MEGA4‬ توالی های ‭Reverse, Forward‬ ژن های مورد مطالعه با یکدیگر انطباق داده شدند. سپس این توالی ها را در ‭blast, ncbi‬ کرده و در نهایت با توالی ژن های موجود در سویه‌های استاندارد مثل ‭P.aeruginosa PAO1‬ مقایسه گردیدند. در این مطالعه هیچ نوع جهشی در ژن ‭parC‬ مشاهده نگردید ولی ژن ‭gyrA‬ موتاسیون در کدون‭ ۸۳ ‬که یکی از عوامل اصلی مقاومت به سیپروفلوکساسین می‌باشد مشاهده گردید همچنین توالی اسیدهای آمینه ‭oprD‬ نیز موتاسیون های مختلفی مانند ‭silent‬ و ‭Nonsynonysous‬ مشاهده گردید که این موتاسیون ها نیز در ایجاد مقاومت سودوموناس آئروجینوزا به ایمیپنم بسیار حائز اهمیت می‌باشند. شیوع مقاومت آنتی بیوتیکی در سودوموناس آئروجینوزا در حال افزایش است که بیشتر از‭ ۱۰ ‬درصد ایزوله‌های سودوموناس آئروجینوزا جدا شده در سراسر دنیا سوش های ‭MDR‬ بوده‌اند. استفاده زیاد از آنتی بیوتیک ها در بیمارستان ها باعث افزایش مقاومت چند دارویی باکتری های پاتوژن می‌شود که در نتیجه سوش های مقاوم به دارو ظهور می‌یابند که اثر منفی در درمان بیمار دارد
توصیفگر : ۱. پسودوموناس آئروژینوزا.- کلیدواژه‌ها: پسودوموناز آئروژینوز
: مقاومت میکروبی دارو
: جهش
: انتشار عفونت
: آنتی بیوتیک‌ها
: واکنش زنجیره‌ای پلیمراز
: Pseudomonas aeruginosa
: Drug Resistance, Microbial
: Mutation
: Cross Infection
: Antibiotics
: Polymerase Chain Reaction
شناسه افزوده : فاضلی، حسین، استاد راهنما
: هوایی، اصغر، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
شناسایی موتاسیون ژن های ‭parC, oprD, gyrA‬ و بررسی الگوی ...
solgi hamida.pdf
پایان نامه فارسی
متن
application/force-download
245.07 KB
85
85
موجودی
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۶۷۷۹موجود‭‬
نظرسنجی