رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی مقایسه ای تاثیر ضایعه التهابی پری اپیکال بر صحت عملکرد سه نوع اپکس یاب الکترونیکی در شرایط ‭in vivo‬ "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 101636
شماره مدرک : ‭ت۱۴۰۹۶‬
شماره راهنما : ‭WU،۲۳۰،م۴۴۷ب،۱۳۹۲‬
سرشناسه : مرتهب، امین
عنوان : بررسی مقایسه ای تاثیر ضایعه التهابی پری اپیکال بر صحت عملکرد سه نوع اپکس یاب الکترونیکی در شرایط ‭in vivo‬ [پایان‌نامه]
نویسنده : /امین مرتهب
استاد راهنما : ؛ مسعود ساعتچی
محل تحصیل : دانشکده دندان‌پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۲‬
مقطع تحصیلی : رشته اندودنتیکس، دکترای تخصصی
صفحه شمار : ‮ ‭۳۴‬ص.‬: جدول
يادداشت : چاپی
چکيده : هدف از این مطالعه کلینیکی ارزیابی تاثیر پریودنتیت اپیکال بر روی صحت سه دستگاه الکترونیکی تعیین کننده طول کانال ریشه‭Dentaport ZX‬ ، ‭Raypex 5‬ و ‭i - Root‬ می باشد. از میان دندان هایی که دارای طرح درمان کشیدن بودند‭ ۳۲ ‬دندان تک ریشه شامل‭ ۱۶ ‬دندان دارای پریودنتیت مزمن اپیکال ‭(AP)‬ و‭ ۱۶ ‬دندان دارای شرایط پری اپیکال نرمال ‭(NP)‬ انتخاب شدند. پس از تهیه حفره دسترسی و گشادسازی قسمت کرونال کانال، طول کارکرد الکترونیک بوسیله هر دستگاه بر طبق دستورالعمل سازنده اندازه گیری شد. دندان، کشیده شده و طول حقیقی با ورود یک کا- فایل‭ ۱۵ ‬به محلی مماس با فورامن بزرگ اپیکال و کاهش‭ ۰/۵ ‬میلیمتر از این اندازه بدست آمد. سپس میانگین اختلاف فواصل طول کارکرد حقیقی از طول الکترونیک بین دو گروه ‭AP‬ و ‭NP‬ برای هر دستگاه الکترونیک توسط آنالیز واریانس در تکرار مشاهدات مقایسه شدند. همچنین صحت دستگاه‌های تعیین کننده طول کانال در دامنه‭ ۰/۵ ‬مثبت و منفی میلیمتر بین گروه ها در هر دستگاه توسط آزمون دقیق فیشر مقایسه شدند. میانگین اختلاف فواصل در گروه ‭AP‬ در ‭Dentaport Zx‬ ، ‭Raypex 5‬ و ‭i -Root‬ به ترتیب‭ ۰/۲۹ ‬مثبت و منفی‭ ۰/۳۲ ،۰/۰۳ ‬مثبت و منفی‭ ۰/۱۸ ‬و‭ ۰/۳۶ ‬مثبت و منفی‭ ۰/۲۷ ‬و در گروه ‭NP‬،‭ ۰/۲۳ ‬مثبت و منفی‭ ۰/۲۹ ، -۰/۱۲ ‬مثبت و منفی‭ ۰/۰۱ ‬و‭ ۰/۳۲ ‬مثبت و منفی‭۰/۱۷ ‬باشند. تفاوت معنی داری بین گروه‌ها در هر دستگاه وجود ندارد. (‭.( P > ۰/۵ ‬ همچنین تفاوت معنی داری بین صحت این وسایل در میان گروه ها وجود ندارد. (‭.( P> ۰/۰۵ ‬ حضور پریودنتیت اپیکال تاثیری بر روی صحت دستگاه های الکترونیکی تعیین کننده طول کانال ریشه ندارد
توصیفگر : ۱. درمان ریشه دندان.- کلیدواژه‌ها: درمان مجرای ریشه دندان
: آماده سازی مجرای ریشه دندان
: بیماریهای بافت اطراف دندان
: پرتونگاری از دندان
: Root Canal Therapy
: Root Canal Preparation
: Periodontal Diseases
: Radiography, Dental
: Periapical Periodontitis
شناسه افزوده : ساعتچی، مسعود، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده دندان‌پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده دندانپزشکی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده دندانپزشکی۱۴۰۹۶موجود‭‬
نظرسنجی