رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی ویژگی‌های ژنتیکی سویه های استافیلوکوک اورئوس مقاوم به متی‌سیلین عامل ورم پستان گاوی "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 101675
شماره مدرک : ‭ت۱۴۴۲۲‬
شماره راهنما : ‭.C6QW،۱۴۲/۵،.C6،‮الف‬۴۹۷ب،۱۳۹۲‬
سرشناسه : اسد بیگی، بهناز
عنوان : بررسی ویژگی‌های ژنتیکی سویه های استافیلوکوک اورئوس مقاوم به متی‌سیلین عامل ورم پستان گاوی [پایان‌نامه]
نویسنده : /بهناز اسد بیگی
استاد راهنما : ؛ اصغر هوایی، بهرام نصر اصفهانی
محل تحصیل : دانشکده پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۲‬
مقطع تحصیلی : رشته میکروب شناسی پزشکی، کارشناسی ارشد
صفحه شمار : ‮ف، ‭۵۶‬ ص.‬: مصور، جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۹۲۲۰۴ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : استافیلوکوکوس اورئوس یکی از بیماری زاهای اصلی در ایجاد ورم پستان گاو یا ماستیتیس گاوی می‌باشد. مقاومت برخی سویه‌های استافیلوکوکوس اورئوس به متی سیلین و سایر داروهای بتا لاکتام، درمان عفونت ناشی از آن را با مشکلات بسیاری مواجه کرده و سبب افزایش بروز بیماری، طول دوره و هزینه‌ی درمان می شود که اغلب منجر به مرگ دام مبتلا خواهد شد. علاوه بر خسارات اقتصادی، مساله بهداشت عمومی و انتقال سویه‌های مقاوم به انسان نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. همچنین استافیلوکوک هایی که از غدد پستانی گاوهای مبتلا در شیر دفع شده‌اند، تولید انتروتوکسینهایی میکنند که سبب مسمومیت غذایی خواهند شد. از این رو، هدف این مطالعه، تعیین الگوی مقاومت آنتی‌تیکی، بررسی فراوانی سویه های مقاوم به متی سیلین استافیلوکوکوس اورئوس ‭(MRSA)‬ عامل ماستیتیس گاوی با استفاده از سه روش اگزاسیلین آگار اسکرینیگ، سفوکسیتین دیسک دیفیوژن و ‭PCR‬ جهت ردیابی ژن ‭mecA‬ ، تعیین مناسب ترین روش جهت ردیابی سویه‌های مقاوم، شناسایی ‭SCCmec‬ تایپ متعلق به ژن های ‭mecA‬ مرتبط با این سویه‌ها و ردیابی ژن های انتروتوکسین‭A ‬ و‭(seb ,sea) B‬ ، به روش ‭Multiplex PCR‬ بود. تعداد‭ ۴۵۰ ‬نمونه‌ی شیر از گاوهای شیری آلوده به ورم پستان در گاوداری های صنعتی اصفهان جمع‌آوری شد. از این میان،‭ ۲۹۰ ‬نمونه از گاوهای آلوده به ورم پستان تحت بالینی و‭ ۱۶۰ ‬نمونه از گاوهای دارای علائم ورم پستان بالینی جمع آوری گردید. پس از تلقیح نمونه‌های شیر بر روی محیط کشت برد- پارکر آگار، آزمون های بیوشیمیایی مربوطه جهت شناسایی ایزوله‌های استافیلوکوکوس اورئوس، انجام گرفت. در مرحله بعدی مقاومت آنتی بیوتیکی ایزوله‌ها نسبت به آنتی بیوتیک های ضد باکتری های گرم مثبت، با روش انتشار دیسک بررسی گردید. آزمون ‭D- test‬ جهت ردیابی مقاومت القایی کلیندامایسین ‭(ICR)‬ در ایزوله‌های مقاوم به اریترومایسین و حساس به کلیندامایسین به کار رفت. سپس سویه‌های مقاوم به متی سیلین ‭(MRSA)‬ با استفاده از دو روش فنوتیپی اگزاسیلین آگار اسکرینینگ و سفوکسیتین دیسک دیفیوژن ردیابی شدند. حداقل غلظت مهارکنندگی ‭(MIC)‬ اگزاسیلین، برای نمونه‌های ‭MRSA‬ با روش آگار دایلوشن تعیین گردید ‭DNA‬ کلیه ایزوله‌ها، با روش فنل_کلروفرم استخراج و پس از آن واکنش ‭PCR‬ ، جهت ردیابی ژن ‭mecA‬ انجام شد. با استفاده از روش ‭Multiplex PCR‬ ، ‭SCCmec‬ تایپ های متفاوت ژن ‭mecA‬ شناسایی شدند. همچنین روش ‭Multiplex PCR‬ برای ردیابی ژنهای انتروتوکسین‭A ‬ و ‭(seb ,sea) B‬ در ایزوله های موجود استفاده گردید. از‭ ۴۵۰ ‬نمونه شیری که آزمایش شد،‭ ۵۴ ‬نمونه شیر ‭ ۱۲)‬درصد) آلوده به استافیلوکوکوس اورئوس بودند. تمامی ایزوله‌ها به سیپروفلوکساسین و جنتامایسین حساس بودند. تعداد‭ ۵۷/۴ ) ۳۱ ‬درصد)،‭ ۴۶/۲۹ ) ۲۵ ‬درصد) ،‭ ۱۴/۸ ) ۸ ‬درصد) ،‭ ۱۲/۹۶ ) ۷ ‬درصد) و (‭ ۳/۷۱ ‬درصد) ایزوله به ترتیب نسبت به اریترومایسین، کلیندامایسین، تتراسایکلین، اگزاسیلین و کوتریموکسازول مقاوم بودند‭D- test .‬ برای تمامی سویه‌ها منفی بود. از این میان، با استفاده از روش اگزاسیلین آگار اسکرینینگ و سفوکسیتین دیسک دیفیوژن، به ترتیب‭ ۹ ‬و‭ ۱۰ ‬ایزوله به عنوان سویه‌های مقاوم به متی‌سیلین ‭(MRSA)‬ شناسایی شدند. از تعداد‭ ۹ ‬ایزوله‌ی مقاوم در روش آگار اسکرینینگ، ‭MIC‬ برای‭ ۷ ‬مورد از ایزوله‌ها، ‭ ۱۲۸ gm/ml‬و برای‭ ۲ ‬ایزوله‌ی دیگر، ‭ ۲۵۶ gm/ml‬بود. الکتروفورز محصولات ‭PCR‬، نشان داد که ژن ‭mecA‬ در تمامی‭ ۱۰ ‬سویه ‭MRSA‬ شناسایی شده در روش سفوکسیتین دیسک دیفیوژن، حضور داشته و تمامی آنها متعلق به تایپ ‭IV‬ ، ‭SCCmec‬ می‌باشند. از میان‭ ۵۴ ‬ایزوله استافیلوکوکوس اورئوس، تعداد‭ ۴۲/۵۹) ۲۳ ‬درصد) سویه انتروتوکسیژنیک بودند به طوری که ژن ‭sea‬ در‭ ۱۹ ‬ایزوله و ژن ‭seb‬ تنها در‭ ۲ ‬ایزوله ردیابی شد. یک ایزوله نیز دارای هر دو ژن ‭seb + sea‬ بود. از آن جا که انتظار می‌رود به علت رعایت مسائل بهداشتی و کنترل آلودگی، شیوع استافیلوکوکوس اورئوس به خصوص سویه‌های مقاوم به متی‌سیلین ‭(MRSA)‬، در گاوداری‌ها بسیار پایین باشد، حتی درصد شیوع ناچیز گزارش شده در مطالعه‌ی حاضر نیز، مشکلات زیادی بدنبال خواهد داشت. بنابراین انجام یک آزمون حساسیت آنتی بیوتیکی مناسب، قبل از شروع درمان آنتی بیوتیکی در موارد ورم پستان گاوی، حائز اهمیت است. همچنین یافته‌های مطالعه‌ی ما حاکی از این است که نتایج حاصل از روش سفوکسیتین دیسک دیفیوژن با روش ‭PCR‬ مطابقت کامل داشته و نسبت به روش آگزاسیلین آگار اسکرینینگ از حساسیت بالاتری برخوردار می‌باشد. با این حال ‭PCR‬ ، بهترین روش برای شناسایی سویه‌های ‭MRSA‬ می‌باشد، چرا که با این روش می توان سویه‌های دارای ژن ‭mecA‬ خاموش ‭(smMSSA)‬ را نیز که با روش‌های فنوتیپی قابل تشخیص نیستند نیز، مشخص کرد. علاوه بر این، نتایج نشان می‌دهد که میزان تولید انتروتوکسین در سویه‌های استافیلوکوکوس اورئوس جداسازی شده از ورم پستان گاوی به خصوص فرم تحت بالینی، بسیار بالا بوده و ‭SEA‬ تایپ غالب انتروتوکسین می‌باشد. با توجه به دفع این ارگانیسم‌ها در شیر خام ، شیر گاوهای آلوده می‌تواند مخزنی برای مسمویت غذایی استافیلوکوکی در جمعیت انسانی باشد
توصیفگر : ۱. استافیلوکوکوس اورئوس.- کلیدواژه‌ها: استافیلوکوک طلائی
: عفونتهای استافیلوکوکی
: مقاومت میکروبی دارو
: پنی سیلین ها
: واکنش زنجیره‌ای پلیمراز
: ژنتیک
: بیماری های پستان
: شیر
: Staphylococcus aureus
: Staphylococcal Infections
: Drug Resistance, Microbial
: Pencicillines
: Polymerase Chain Reaction
: Milk
: Breast Diseases
: GENETICS
: Methicillin
: Mastitis
شناسه افزوده : هوایی، اصغر، استاد راهنما
: نصر اصفهانی، بهرام، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۶۵۴۶موجود‭‬
نظرسنجی