رکورد قبلیرکورد بعدی

" جداسازی و شناسایی فاژهای لیتیک اسینتوباکتر بومانی مقاوم به دارو ‭AB -MDR‬ از بیماران بستری در بخش ‭ICU‬ "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 101691
شماره مدرک : ‭ت۱۴۶۱۹‬
شماره راهنما : ‭WC،۲۰۰،ق۳۹۶ج،۱۳۹۲‬
سرشناسه : قجاوند، حسن
عنوان : جداسازی و شناسایی فاژهای لیتیک اسینتوباکتر بومانی مقاوم به دارو ‭AB -MDR‬ از بیماران بستری در بخش ‭ICU‬ [پایان‌نامه]
نویسنده : /حسن قجاوند
استاد راهنما : ؛ شراره مقیم، اصغر هوایی
استاد مشاور : ؛ حسین فاضلی، مجتبی اکبری
محل تحصیل : دانشکده پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۲‬
مقطع تحصیلی : میکروب شناسی پزشکی، کارشناسی ارشد
صفحه شمار : ‮ح، ‭۸۸‬ ص.‬: مصور، حدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۹۲۲۰۳ ‬است.
يادداشت : چاپی
چکيده : اسینتوباکتر بومانییک باکتری گرم منفی غیر تخمیری بی حرکت وکاتالاز مثبت است که در خاک، آب، فاضلاب و بسیاری از محیط های بهداشتی درمانی پیدامی شود. این باکتریبه دلیل مکانیسم های ذاتی، به اکثر آنتی بیوتیک های متداول و رایج مقاومت دائمی نشان می دهد. اسینتوباکتر بومانیدر محیط بیمارستان بسیار شایع بوده و امروزه به عنوان یکی از مهم ترین عوامل ایجاد کننده عفونتهای بیمارستانی به ویژه در بخش مراقبت های ویژه ‭(ICU)‬ است که سبب دامنه وسیعی از بیماری ها مانند: عفونت های خون زخم پنومونی ناشی از ونتیلاتور،عفونت‌صهای دستگاه ادراری و مننژیت می گردد .با توجه به مقاومت روز افزون این باکتری به اکثر آنتی بیوتیک های وسیع الطیف، استفاده از روشهای درمانی جدید با ریسک خطر کم و ارزان قیمت به جای درمان های آنتی بیوتیکی با ریسک خطر بالا و گران فیمت ضروری به نظر می رسد. امروزه در سراسر دنیا به جای آنتی بیوتیک درمانی از فاژدرمانی به عتوان یک روش موثر و به صرفه اقتصادی برای درمان بیماری های عفونی خصوصا عفونت های بیمارستانی ناشی از اسینتوباکتر استفاده می گردد. فاژها ویروس هایی هستند که اختصاصا از باکتری ها بعنوان میزبان خود استفاده می کنند .استفاده از فاژدرمانی برای درمان عفونت های باکتریایی مزیت های بیشماری نسبت به آنتی بیوتیک درمانی دارد : فاژ هابرای میزبانشان بسیار اختصاصی عمل می کنند،در صورتیکه معمولا آنتی بیوتیک هامیکرو ارگانیسم های هدفشان اختصاصی نیست یعنی هم بر میکرو ارگانیسم هایپاتوژن و هم بر میکرو ارگانیسم های فلور نرمال وطبیعی بدن انسان اثر می گذارند. فاژها در مکان عفونت همانند سازی میکنندو تا زمانی که میزبان آنها موجود است تولید می شوند و سپس از بین می روند در حالیکهآنتی بیوتیکها در بدن انسان تجزیه و متابولیزه می شوند و که عوارض جانبی زیادی ممکن است به همراه داشته باشند.تا کنون دردنیادر مورد فاژدرمانی هیچ عارضه ایگزارش نشده است در حالی که از آنتی بیوتیک درمانی عوارض جانبی متعددی گزارش شده است. هدف از این مطالعه جداسازی و شناسایی فاژ های اختصاصی اسینتوباکتر بومانی ‭MDR‬ از محیط است تا با مطالعه بیشتر آنها بتوان روش مناسب و کارآمدی را جایگزین درمان آنتی بیوتیکی نمود. این مطالعه از نوع ‭sectional -cross‬ است و بین سالهای‭ ۱۳۹۱- ۱۳۹۲ ‬تعداد‭ ۳۵۰ ‬نمونه از بیماران بستری در واحد مراقبت های ویژه بیمارستان های شهر اصفهان به دست آمد .پس از جداسازی و خالص سازی جدایه ها به وسیله تست های روتین آزمایشگاهی ،روی نمونه های مشکوک به اسینتوباکترآزمایشات فنوتیپی صورت گرفت و‭ ۴۳ ‬سویه اسینتوباکتر بومانی تشخیص داده شد . سپس استخراج‭DNA‬ با استفاده از کیت فرمنتاس و بر اساس پروتکل شرکت سازنده آن انجام گرفت ،غلظت ‭DNA‬ و خلوص ان را با استفاده از اسپکتروفتومتر ارزیابی گردید. ودر نهایت جهت تایید سویه اسینتوباکتر بومانی آزمایش ‭PCR‬ با تکثیر ژن ‭OXA_51 like‬ صورت گرفت .به منظورجداسازی اسینتوباکتر بومانی ‭MDR‬ بر روی تمامی ‭43‬ سویه اسینتوباکتر بومانی تست آنتی بیوگرام به روش دیسک دیفیوژن طبق دستورالعمل ‭CLSI‬ انجام گرفت .سپس از منابع آب محیطی مختلف مانند) آب فاضلاب بیمارستان وآب فاضلاب شهری و همچنین آب رودخانه وآب دریای خزر و خلیج فارس (به منظور بررسی و جداسازی و شناسا یی فاژلیتیک اسینتوباکتر بومانی استفاده شد . پس از غنی سازی فاژ های جدا شده جهت تعیین نوع فاژلیتیک اسینتوباکتر بومانی عکس با میکروسکوپ الکترونی صورت گرفت. همچنین آزمایش تعیین طیف میزبان برروی تمامی اسینتوباکتر بومانیها وهمچنین باکتری هایی مانند آئروژینوزا کلبسیلا پنومونیه اشرشیا کلی ،استافیلوکوکوس آرئوس انجام پذیرفت. ودر نهایت فاژها در ‭PH‬ های مختلف مورد بررسی وجهت تعیین رشد آنها منحنی رشد رسم شد. در آزمایش ‭PCR‬ تمامی‭ ۴۳ ‬باکتری جدا شده حاوی ژن ‭OXA_51 like‬ بودند.که بومانی بودن تمامی اسینتو باکتر ها مورد تایید قرار گرفت.درتست آنتی بیوگرام نتایج زیر حاصل شد. ایزوله ها به آمیکاسین به تتراسایکلین‭ ۸۶ ‬درصد به سفتازیدیم‭ ۹۰/۷ ‬درصد به کوتریموکسازول‭ ۹۳ ‬درصد به ایمی پنم مروپنم سفپیم وآمپی سیلین سولباکتام مقاوم بودند و همچنین تمامی ایزوله ها نسبت به سیپروفلوکسازین ‭100‬ مقاوم بودند.یافته های ما نشان داد تمامی اسینتو باکترها ی جدا شده از ‭ICU‬بیمارستان های شهر اصفهان ‭MDR‬ بودند. درآزمایشات جداسازی و شناسایی فاژ اختصاصی اسینتو باکتر بومانی فاژ بر روی اسینتوباکتر بومانی ها با شماره های‭39‬ و ‭78‬از منابع آب فاضلاب شهری جدا گردید.که فاژ ‭78‬در خانواده میوویریده و فاژ ‭39‬در خانواده پودوویریده قرار داشتند.دربررسی طیف میزبان فاژ‭39‬ و ‭78‬دارای طیف میزبان محدودی بودند.همچنین ‭PH‬ مناسب هر دو فاژ‭9 -4‬مشخص شد. بخش ‭ICU‬ به خاطر طول مدت بست‍-ری و شدت بیماری بیماران جزء نواحی با ریسک خطر بالا برای عفونت های بیمارستانی می باشد .از آنجایی که داشتن اطلاعات جغرافیایی در خصوص الگوی مقاومتاسینتوباکتر بومانی ،امکانانتخاب داروی درمانی مناسب برای آن ناحیه فراهم می سازد. بامقایسه نتایج حاصل ازاین تحقیق ومطالعات مشابه میتوا ن به افزایش مقاومت روز افزون مقاومت آنتی بیوتیکی در این باکتر ی پی برد .همچنین استفاده از روشهای درمانی جدید با ریسک خطر کم و ارزان قیمت مانند: فاژ تراپی برای بیماران بستری در بیمارستانها که به تمامی آنتی بیوتیک ها مقاومند توصیه می شود
توصیفگر : ۱. عفونت های باکتریایی.- عفونت های باکتریایی
: عفونت های باکتریایی گرم منفی
: انتشار عفونت
: مقاومت دارویی
: Bactrial Infectons
: Gram-Negative Bacterial Intections
: Cross Infection
: Drug Resistance
شناسه افزوده : مقیم، شراره، استاد راهنما
: هوایی، اصغر، استاد راهنما
: فاضلی، حسین، استاد مشاور
: اکبری، مجتبی، استاد مشاور
شناسه افزوده : دانشکده پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۴۶۱۹موجود‭‬
نظرسنجی