رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی مقایسه ای تاثیر استفاده از پد گوشی و دوره سکوت طراحی شده بر پاسخ های فیزیولوژیک، رفتاری و وزن نوزادان زودرس بستری در بخش مراقبت ویژه نوزادان بیمارستان شهید بهشتی در سال‭۱۳۹۰ -۱۳۹۱ ‬ "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 101699
شماره مدرک : ‭ت۱۴۲۰۹‬
شماره راهنما : ‭WS،۴۱۰،ق۱۹۹ب،۱۳۹۱‬
سرشناسه : قاسمی، سارا
عنوان : بررسی مقایسه ای تاثیر استفاده از پد گوشی و دوره سکوت طراحی شده بر پاسخ های فیزیولوژیک، رفتاری و وزن نوزادان زودرس بستری در بخش مراقبت ویژه نوزادان بیمارستان شهید بهشتی در سال‭۱۳۹۰ -۱۳۹۱ ‬ [پایان‌نامه]
نویسنده : /سارا قاسمی
استاد راهنما : ؛ زهرا عبدیزدان، مریم معروفی
محل تحصیل : دانشکده پرستاری و مامایی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۱‬
مقطع تحصیلی : رشته پرستاری ( گرایش کودکان) ، کارشناسی ارشد
صفحه شمار : ‮ ‭۱۵۱‬ص.‬: جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۹۰۶۲۳ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : توجه به شدت صوت موجود در بخش مراقبت های ویژه و راهکارهای کاهش دریافت محرکات صوتی در نوزادان یکی از اجزای ویژه مراقبت تکاملی می باشد لذا این پژوهش با هدف بررسی مقایسه ای تاثیر استفاده از پد گوشی و دوره سکوت طراحی شده بر پاسخ های فیزیولوژیک، رفتاری و وزن نوزادان زودرس بستر در بخش مراقبت ویژه نوزادان انجام شد.این کار آزمایی بالینی روی‭ ۹۶ ‬نوزاد زودرس متولد شده بین‭ ۲۸ ‬تا‭ ۳۷ ‬هفتگی که در بخش مراقبت ویژه نوزادان بیمارستان شهید بهشتی اصفهان بستری بودند، انجام گردید. ابتدا نمونه های دارای معیارهای ورود به مطالعه به صورت تصادفی به روش شیر و خط وارد یکی از دو گروه کنترل و گروه مداخله پد گوشی شدند سپس به صورت همسان با نمونه های گروه اول، برای گروه دوم مداخله یعنی سکوت طراحی شده نیز نمونه گیری انجام گردید. در مداخله اول از پد گوشی استاندارد کاهنده صوت مخصوص نوزادان زودرس بستری در بخش مراقبت های ویژه استقاده شد و برای مداخله دوم با توجه به منابع تولید کننده سر و صدا در بخش، اقداماتی برای کنترل آلودگی صوتی انجام گردید. در تمام مدت اجرای مداخله ها، شدت صوت محیط اندازه گیری و ثبت گردید. مداخله ها در دو گروه آزمون به مدت دو روز متوالی‭ ۲ ‬ساعت صبح و‭ ۲ ‬ساعت عصرو به مدت شب متوالی هر شب‭ ۶ ‬ساعت انجام گردید.پاسخ های فیزیولوژیک و رفتاری در زمان های قبل، حین، بلافاصله و یک ساعت بعد از مداخله در دو گروه آزمون و در زمان های مشابه در گروه کنترل ارزیابی شد. وزن نوزادان در هر سه گروه هر روز صبح به مدت ده روز متوالی در ساعات یکسان اندازه گیری و ثبت شد. داده ها با استفاده از آزمون آنالیز واریانس با تکرار مشاهدات توسط نسخه‭spss۱۸ ‬ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.میزان اشباع اکسیژن شریانی، تعداد تنفس و ضربان قلب و پاسخ های رفتاری در گروه پد گوشی در حین مداخله در مقایسه با قبل از مداخله تغییر معنی دار کرده بود. در گروه سکوت طراحی شده میانگین اشباع اکسیژن شریانی و تعداد ضربان قلب در هنگام صبح و تعداد پاسخ های رفتاری در صبح و عصر در حین مداخله نسبت به قبل از مداخله تغیر کرده بود. میزان اشباع اکسیژن شریانی در گروه پد گوشی بیشتر از گروه سکوت طراحی شده و کنترل، میانگین تعداد تنفس در گروه پد گوشی کمتر از گروه سکوت طراحی شده، و در گروه سکوت طراحی شده کمتر از گروه کنترل بود. علاوه بر آن میانگین تعداد ضربان قلب و پاسخ های رفتاری نوزادان در هر دو گروه آزمون کمتر از گروه کنترل بود. تفاوت میانگین وزن نوزادان بین روز اول و روز آخر مداخله در هیچ یک از سه گروه تغیر معنی داری نکرده بود. یافته ها نشان داد که هر دو روش مداخله توانسته باعث ارتقا پاسخ های فیزیولوژیک نوزادان شود هر چند که روش استفاده از پد گوشی موثرتر از اجرای سکوت طراحی شده بود. لذا به نظر می رسد در صورتی که از مجموعه ای از دو روش برای به حداقل رسانیدن عوارض ناشی از استرس صوتی در بخش های مراقبت ویژه نوزادان استفاده شود بتوان گام موثر در ارتقا سلامت نوزادان برداشت
توصیفگر : ۱. نوزادان نارس.- کلیدواژه ها: نوزاد نارس
: زایمان زودرس
: وزن هنگام تولد
: صدا
: بخش مراقبت های ویژه نوزادان
: Infant, Premature
: Labor, Premature
: Birth Weight
: Sound
: Intensive Care Units, Neonatal
شناسه افزوده : عبدیزدان، زهرا، استاد راهنما
: معروفی، مریم، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده پرستاری و مامایی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده پرستاری
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
11 - دانشکده پرستاری۱۴۲۰۹موجود‭‬
نظرسنجی