رکورد قبلیرکورد بعدی

" استفاده از مدل های رادیوبیولوژیکی برای ارزیابی طرح های درمانی بیماران کاندید پرتودرمانی سرطان پستان "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 101704
شماره مدرک : ‭ت۱۴۴۲۳‬
شماره راهنما : ‭QZ،۲۶۹،ع۸۵۶‮الف‬،۱۳۹۲‬
سرشناسه : علیزاده پوربویه، کبری
عنوان : استفاده از مدل های رادیوبیولوژیکی برای ارزیابی طرح های درمانی بیماران کاندید پرتودرمانی سرطان پستان [پایان‌نامه]
نویسنده : /کبری علیزاده پوربوریه
استاد راهنما : ؛ پروانه شکرانی
استاد مشاور : ؛ علیرضا عموحیدری، مهناز رعایایی
محل تحصیل : دانشکده پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۲‬
مقطع تحصیلی : رشته فیزیک پزشکی، کارشناسی ارشد
صفحه شمار : ‮ک، ‭۸۱‬ ص.‬: جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۹۲۴۸۷ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : در پرتودرمانی هدف اصلی، تحویل حداکثر دوز تابش های یونیزان به تومور به منظور تخریب بافت تومور و حداکثر کنترل آن و حفظ بافت های سالم است. طراحی درمان به کمک فاکتورهای دوزیمتریک، پاسخ بافت به تابش انجام شده را نشان نمی دهد. بنابراین نتیجه‌ی درمان قابل پیش بینی نخواهد بود. به کمک مدل های رادیوبیولوژیکی می توان نتیجه‌ی یک طرح درمانی را پیش بینی کرد. در این مطالعه، احتمال کنترل تومور ‭(TCP)‬ و احتمال بروز عوارض در بافت های سالم ‭(NTCP)‬ جهت ارزیابی دو روش پرتودهی مماسی در درمان سرطان پستان، روش معمولی و انطباقی، محاسبه شد و با یکدیگر مقایسه گردید. هم چنین مقادیر نسبت درمانی و احتمال کنترل تومور بدون عوارض برای این دو طرح محاسبه شد. از اطلاعات طراحی درمان انجام شده توسط سیستم طراحی درمان ‭TIGRT‬ برای‭ ۱۵ ‬بیمار مبتلا به سرطان پستان که بین ماه‌های دی و بهمن‭ ۱۳۹۱ ‬تحت درمان قرار گرفته‌اند استفاده شد. توزیع دوز حجمی در حجم هدف ‭(PTV)‬ و ارگان های در معرض خطر یعنی قلب و ریه ها برای دو روش پرتودرمانی مماسی با فوتون ‭MV6‬ ، دوز کلی ‭ ۵۰۰۰ cGy‬و‭ ۲۵ ‬فرکشن، به صورت معمولی و انطباقی استخراج گردید. به کمک این اطلاعات، مقادیر ‭TCP‬ برای حجم هدف، ‭NTCP‬ برای ارگان های در معرض خطر، نسبت درمانی و احتمال کنترل تومور بدون عوارض برای هر بیمار محاسبه گردید. فاکتورهای دوزیمتریک درمانی شامل ماکزیمم و مینیمم دوز رسیده به قلب و ریه، مقادیر ‭V45‬ ( درصد حجمی که دوزی برابر یا بزرگتر از ‭ ۴۵۰۰ cGy‬دریافت می کند) برای ‭PTV‬ و ‭V10‬ ،‭V20‬ ،‭V30‬ ، ‭V40‬ و ‭( V50‬ درصد حجمی که به ترتیب دوزی برابر یا بزرگتر از ‭۱۰۰۰ cGy‬، ‭۲۰۰۰ cGy‬، ‭۳۰۰۰ cGy‬، ‭ ۴۰۰۰ cGy‬و‭cGy ۵۰۰۰ ‬ دریافت می کند‭.(‬ برای قلب و ریه استخراج گردید. در این تحقیق از مدل خطی پواسون برای محاسبه ی ‭TCP‬ و از مدل ‭Lyman- Burman -Kutcher‬ و سری نسبی برای محاسبه ی ‭NTCP‬ استفاده شده است. مقدار میانگین ‭TCP‬ در روش انطباقی ( طرح ‭ ۱۵/۲ ( B‬درصد نسبت به روش پرتودهی معمولی ( طرح ‭( A‬ افزایش داشت. در طرح‭B ‬ نسبت به طرح‭A ‬، مقدار میانگین ‭NTCP‬ مربوط به التهابات ریوی،‭ ۱۱/۱ ‬درصد، مقدار میانگین احتمال نقص خون رسانی قلبی‭ ۲۰/۲ ‬درصد و مقدار میانگین احتمال مرگ ناشی از تابش گیری قلبی‭ ۳۶/۹ ‬درصد کاهش داشت. میانگین نسبت درمانی در روش‭B ‬ نسبت به روش‭A ‬ ،‭ ۳۵/۰ ‬درصد و میانگین احتمال کنترل تومور بدون عوارض‭ ۳۵/۶ ‬درصد بهبود پیدا کرد. بین مقادیر ‭V45‬ و ‭TCP‬ رابطه ی مشخصی مشاهده نشد. هم چنین بین مقادیر دوز ماکزیمم رسیده به ارگان های سالم با ‭NTCP‬ مربوطه و نیز بین مقادیر ‭V50‬ مربوط به ارگان های سالم و ‭NTCP‬ مربوط به آن ها رابطه‌ی مشخصی دیده نشد. مقادیر ‭NTCP‬ به صورت تابعی از مقادیر ‭V10‬ ،‭V20‬ ، ‭V30‬ و ‭V40‬ و نیز مقادیر میانگین دوز رسیده به قلب و ریه ها مشاهده شد. به طور کلی با توجه به مقادیر مربوط به نسبت درمانی و احتمال کنترل تومور بدون عوارض، روش انطباقی نسبت به روش معمولی نتیجه ی درمان بهتری نشان داد .پارامتر ‭V45‬ مربوط به ‭PTV‬ برای پیش بینی پاسخ تومور ناکافی دیده شد. از روابط به دست آمده بین ‭V10‬ ،‭V20‬ ، ‭V30‬ و ‭V40‬ و نیز مقادیر میانگین دوز رسیده به قلب و ریه ها با مقادیر ‭NTCP‬ متناظر، می توان برای محاسبه‌ی ساده تر مقادیر ‭NTCP‬ استفاده کرد
توصیفگر : ۱. پرتو درمانی.- کلیدواژه‌ها: پرتو درمانی
: نورویش های پستان- درمان
: دوز تابش
: Radiotherapy
: Breast Neoplasms- therapy
: Radiation Dosage
شناسه افزوده : شکرانی، پروانه، استاد راهنما
: شکرانی، پروانه، استاد راهنما
: عموحیدری، علیرضا، استاد مشاور
: رعایایی، مهناز، استاد مشاور
شناسه افزوده : دانشکده پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۶۵۳۵موجود‭‬
نظرسنجی