رکورد قبلیرکورد بعدی

" تبیین مفهوم فناوری و کاربرد آن در پرستاری بالینی ( یک مطالعه ترکیبی از نوع متوالی اکتشافی) "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 101731
شماره مدرک : ‭ت۱۴۲۶۸‬
شماره راهنما : ‭WY،۲۶/۵،ع۱۴۵ت،۱۳۹۲‬
سرشناسه : عادل مهربان، مرضیه
عنوان : تبیین مفهوم فناوری و کاربرد آن در پرستاری بالینی ( یک مطالعه ترکیبی از نوع متوالی اکتشافی) [پایان‌نامه]
نویسنده : /مرضیه عادل مهربان
استاد راهنما : ؛ مرضیه حسن‌پور
استاد مشاور : ؛ احمدرضا یزدان نیک، سیما عجمی، محمد محمدی
محل تحصیل : دانشکده پرستاری و مامایی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۲‬
مقطع تحصیلی : رشته پرستاری، دکترای تخصصی
صفحه شمار : ‮ذ، ‭۳۲۵‬ ص.‬: جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۹۰۲۱۴ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : امروزه سیستم های بهداشتی درمانی به میزان زیادی تحت تاثیر توسعه فناوری قرار دارد به شکلی که فناوری موجب بهبود مراقبت های بالینی شده است و افزایش کیفیت، کاهش هزینه‌ها و بهبود مراقبت از بیمار گردیده است. درک و به کارگیری صحیح فناوری مهمترین جنبه استفاده از آن است که هدف از انجام این پژوهش تبیین مفهوم فناوری و کاربرد آن در پرستاری بالینی می‌باشد. این پژوهش یک مطالعه ترکیبی از نوع متوالی اکتشافی بوده است. و داده‌ها در دو مرحله کیفی و کمی و از پرستاران رده‌های مختلف شاغل در مراکز آموزشی درمانی جمع‌آوری گردیده است. در مرحله کیفی داده‌های حاصل از مصاحبه‌های عمیق با مشارکت کنندگان که به صورت هدفمند انتخاب شده بودند، مورد تحلیل محتوای کیفی قرار گرفت. سپس در مطالعه کمی با استفاده از یافته‌های کیفی، پرسشنامه کاربرد فناوری در پرستاری طراحی گردید. در یک مطالعه مقدماتی روایی و پایایی مورد تایید قرار گرفت. سپس داده‌های کمی حاصل از تکمیل پرسشنامه توسط‭ ۲۰۰ ‬از جامعه پژوهش تکمیل و با استفاده از ‭ ۱۷ spss‬تحلیل گردید. همچنین پرسشنامه با استفاده از تحلیل عامل اکتشافی مورد تحلیل قرار گرفته و اصلاح گردید. سپس تفسیر یافته‌ها براساس ادغام، ترکیب و مقایسه نتایج هر دو بخش از مطالعه انجام گرفت. نتایج تحلیل محتوای داده‌های کیفی منجر به توسعه سه مضمون مفهوم فناوری، آمادگی کاربرد فناوری و کاربرد فناوری گردید. مفهوم فناوری از دیدگاه پرستاران شامل سه طبقه دانش، تغییر و تجهیزات بود. مضمون آمادگی کاربرد فناوری در دو طبقه فراگیری کاربرد فناوری و تدارک فناوری و مضمون کاربرد فناوری نیز در سه طبقه پی آیندهای کاربرد فناوری، مقبولیت فناوری و چالش های کاربرد فناوری تظاهر یافتند. از بین یافته‌های مرحله کیفی مرتبط با مضامین آمادگی کاربرد فناوری و کاربرد فناوری، طبقات فراگیری کاربرد فناوری، تدارک فناوری، پی آیندهای کاربرد فناوری، و مقبولیت فناوری به طور کلی مورد تایید قرار گرفته اما طبقه چالش های کاربرد فناوری تایید نشده است. گرچه در این طبقه نیز برخی از آیتم ها تایید گردید. به طورکلی ترکیب و ادغام نتایج هر دو مرحله پژوهش نشان داد که مفهوم فناوری از دیدگاه پرستاران بیشتر بر تجهیزات تاکید دارد که نشان دهنده لزوم بهبود درک پرستاران، در زمینه مفهوم می‌باشد. از سوی دیگر نتایج این پژوهش در ارتباط با مضامین آمادگی کاربرد فناوری و کاربرد فناوری نشان داد که گرچه کاربرد فناوری اغلب نقش تسهیل کننده در ارائه مراقبت ها ایفاء می نماید، اما برخی از نارسایی های موجود در زمینه آموزش، حفظ و به کارگیری آن، موجب بروز مشکلاتی در استفاده از آن گردیده است. همچنین براساس نتایج حاصل از تحلیل عامل اکتشافی، پرسشنامه مورد اصلاحات جزئی قرار گرفت. نتایج این پژوهش در ارتباط با مضمون مفهوم فناوری همچنین نشان داد که اصلاح برخی فرایندهای مرتبط با تهیه، آمادگی و کاربرد فناوری توسط مدیران و کاربران ضروری به نظر می‌رسد
توصیفگر : ۱.تکنولوژی.- کلید واژه‌ها: فن آوری
: دانش، نگرش، عملکرد
: پرستاران بالینی
: Technology
: Knowledge, Attitudes, Practice
: Nurse Clinicians
شناسه افزوده : حسن‌پور، مرضیه، استاد راهنما
: یزدان‌نیک، احمدرضا، استاد مشاور
: عجمی، سیما، استاد مشاور
: محمدی، محمد، استاد مشاور
شناسه افزوده : دانشکده پرستاری و مامایی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده پرستاری
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
11 - دانشکده پرستاری۱۴۲۶۸موجود‭‬
نظرسنجی