رکورد قبلیرکورد بعدی

" تعیین سازه و اعتبارسنجی یک روش پرسشنامه‌ای جهت ارزیابی استرین گرمایی زنان "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 101749
شماره مدرک : ‭ت۱۴۲۷۹‬
شماره راهنما : ‭WA،۴۰۰،ح۲۹۷ت،۱۳۹۲‬
سرشناسه : حبیبی، پیمانه
عنوان : تعیین سازه و اعتبارسنجی یک روش پرسشنامه‌ای جهت ارزیابی استرین گرمایی زنان [پایان‌نامه]
نویسنده : /پیمانه حبیبی
استاد راهنما : ؛ حبیب اله دهقان
استاد مشاور : ؛ احسان اله حبیبی، محمد رضا مرآثی
محل تحصیل : دانشکده بهداشت
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۲‬
مقطع تحصیلی : رشته مهندسی بهداشت حرفه‌ای، کارشناسی ارشد
صفحه شمار : ‮ج، ‭۶۸‬ ص.‬: جدول
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۹۱۰۵۶ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : عوامل فیزیولوژیکی، آنتروپومتریکی و احساسی- ادراکی از جمله فاکتورهای مهم اثرگذار در تنظیم درجه حرارت در بین جمعیت مردان و زنان است. این مطالعه مقطعی در سال‭ ۱۳۹۱ ‬در فصل های ( تیر- مرداد- شهریور) بر روی‭ ۹۶ ‬نفر از زنان سالم با مشخصات دموگرافیک به ترتیب میانگین و انحراف معیار سنی‭ ۳۱/۵ ‬مثبت و منفی‭ ۷/۴۸ ‬سال، قد‭ ۱/۶۱ ‬مثبت و منفی‭ ۰/۰۵ ‬متر، وزن‭ ۶۱/۵۵ ‬مثبت و منفی‭ ۱۰/۳۵ ‬کیلوگرم، شاخص توده بدنی‭ ۲۳/۵۲ ‬مثبت و منفی‭ ۳/۷۸ ‬کیلوگرم بر مجذور قد، در‭ ۴ ‬محیط کاری واقعی انجام شد. ضربان قلب با دستگاه پایش ضربان قلب و دمای دهانی با دستگاه دماسنج دیجیتالی پزشکی اندازه‌گیری و ثبت شد. افراد پرسشنامه‌ای‭ ۴۵ ‬سوالی از عوامل موثر در بروز استرین گرمایی را تکمیل کردند. پس از جمع‌آوری و نمره‌گذاری پرسشنامه داده ها با کاربرد، محاسبه آلفای کرونباخ، روش تحلیل عاملی، همبستگی پیرسون و منحنی راک، نرم‌افزار ‭Spss‬ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. آلفای کرونباخ پرسشنامه‭ ۰/۶۸ ‬به دست آمد. تحلیل عاملی به روش تحلیل مولفه‌های اصلی با چرخش واریماکس، با مجموع‭ ۱۶ ‬متغیر برای پرسش نامه‭ ۳ ‬عامل ادراکی، محیطی، فردی را استخراج کرد که در مجموع‭ ۶۳/۶ ‬درصد از واریانس را تبیین کردند. براساس نتایج تحلیل منحنی راک، نقطه برش نمره پرسشنامه بر جداسازی افراد دارای استرین از فاقد استرین عدد‭ ۱۷ ‬به دست آمد. براساس نتایج این تحقیق با توجه به روایی، پایایی و نقطه برش، می‌توان از پرسشنامه تدوین شده در غربالگری اولیه استرین گرمایی زنان در مواقعی که سایر روش های اندازه‌گیری در دسترس نیست استفاده کرد
توصیفگر : ۱. بهداشت شغلی.- کلیدواژه‌ها: بهداشت شغلی
: محل کار
: گرما
: دمای بدن
: فشار روانی
: زنان
: Occupational Health
: Work Place
: Heat
: Body Temperature
: Women
: Stress, Psychological
: Heat Stress Disorders
شناسه افزوده : دهقان، حبیب اله، استاد راهنما
: حبیبی، احسان الله، استاد مشاور
: مرآثی، محمد رضا، استاد مشاور
: ر
شناسه افزوده : دانشکده بهداشت
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده بهداشت
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده بهداشت۱۴۲۷۹موجود‭‬
نظرسنجی