رکورد قبلیرکورد بعدی

" تاثیرافزودن تیموکینون به محیط کشت بر حرکت، بقاء و وضعیت پتانسیل غشاء میتوکندری اسپرم مردان نورموزواسپرمی "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 101807
شماره مدرک : ‭ت۱۴۸۳۸‬
شماره راهنما : ‭WJ،۸۳۴،ف۱۵۹ت،۱۳۹۳‬
سرشناسه : فاضلیان، خاطره
عنوان : تاثیرافزودن تیموکینون به محیط کشت بر حرکت، بقاء و وضعیت پتانسیل غشاء میتوکندری اسپرم مردان نورموزواسپرمی [پایان‌نامه]
نویسنده : /خاطره فاضلیان
استاد راهنما : ؛ فرهاد گلشن ایران پور، غلامرضا هاشمی
محل تحصیل : دانشکده پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۳‬
مقطع تحصیلی : رشته علوم تشریحی، کارشناسی ارشد
صفحه شمار : ‮ ‭۵۱‬ص.‬: جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۹۲۹۳ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : تحرک اسپرم فرآیند مولکولی بسیار پیچیده‌ای است که در نتیجه ایجاد امواج عرضی در طول تاژک اسپرم بوجود می آید. سیاهدانه یکی از گیاهان دارویی پر مصرف در بسیاری ازکشورها می باشد که فعال ترین ترکیب جداسازی شده از آن تیموکینون است. مشخص گردیده که به کاربردن تیموکینون به صورت خوراکی و داخل صفاقی در موجود زنده می تواند اسپرماتوژنز را افزایش داده و تعداد و حرکت اسپرم ها را نیز افزایش بخشد. از آنجا که تحقیقات بسیار کمی در زمینه اثرات تیموکینون بر روی اسپرم در محیط کشت انجام گرفته، هدف از این مطالعه بررسی میزان حرکت و زنده ماندن اسپرم ها در مردان نورموزواسپرم تحت تأثیر افزودن تیموکینون می باشد. همچنین تغییرات پتانسیل غشاء داخلی میتوکندری اسپرم ها متعاقب استفاده از دوز‭ ۵۰ ‬میکرو گرم بر میلی لیتر تیموکینون مورد ارزیابی قرار گرفت. در این مطالعه‭ ۷۰ ‬نمونه مایع منی مردان نورموزواسپرمی جهت تعیین بررسی اثرات تیموکینون در محیط کشت و‭ ۳۲ ‬نمونه هم برای ارزیابی فلوسیتومتری مورد استفاده قرار گرفتند. ده نمونه اسپرم برای هرغلظت تیموکینون ‭ ۵۰ ، ۲۰ ، ۱۰، ۵)‬و‭ ۱۰۰ ‬میکروگرم و‭ ۱‬و‭ ۱۰ ‬میلی گرم) بکار رفتند. پس از شستن نمونه ها در محیط کشت، دو حجم‭۰/۵ ‬میلی لیتری از هر نمونه با یا بدون دوز مورد نظر تیموکینون انکوبه شدند .با انکوبه کردن نمونه ها به مدت دو ساعت، حرکت و بقاء اسپرم ها اندازه گیری شد. علاوه بر آن حرکت اسپرم ها به صورت پیشرونده سریع و آهسته، غیر پیشرونده و بی حرکت درجه بندی گردید. جهت بررسی اثرات تیموکینون بر پتانسیل غشاء داخلی میتوکندری از رنگ آمیزی ‭jc-1‬ ومتعاقب آن تکنیک فلوسیتومتری استفاده شد. پس از به کار بردن دوزهای‭ ۲۰ ‬میکرو گرم بر میلی لیتر و بالاتر از آن تمامی اسپرم ها متوقف شدند. در حالیکه، دوز های‭ ۵ ‬و‭ ۱۰ ‬میکروگرم باعث افزایش درصد کل اسپرم های متحرک و پیشرونده سریع شدند. دوزهای‭ ۵ ‬و‭ ۱۰ ‬میکروگرم درصد اسپرم های با حرکت درجا و بی حرکت را کاهش دادند. تمامی اسپرم ها در دوز‭ ۵۰ ‬میکروگرم تیموکینون متوقف شدند ولی تعداد اسپرم های زنده در این دوز تغییری نکرد. نتایج فلوسیتومتری نشان داد که احتمالا با بکاربردن تیموکینون در محیط کشت پتانسیل غشاء داخلی میتوکندری اسپرم ها کاهش می یابد. دوزهای پایین تیموکینون تحرک اسپرم ها در محیط کشت را افزایش می دهند. دوزهای‭ ۲۰ ‬میکرو گرم و بالاتر تیموکینون می تواند باعث توقف حرکت اسپرم ها شده و همچنین منجر به کاهش پتانسیل غشاء داخلی میتوکندری اسپرم ها در محیط کشت گرد
توصیفگر : ۱. اسپرماتوزوئیدها.- کلیدواژه‌ها: منی
: گیاهان شفابخش
: حرکت اسپرم
: اسپرماتوزوئیدها
: کینون ها
: سیاه‌دانه
: Semen
: Plants, Medicinal
: Sperm Motility
: Quinones
: Spermatoza
: Nigella Sativa
شناسه افزوده : گلشن ایران پور، فرهاد، استاد راهنما
: هاشمی، غلامرضا، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۴۸۳۸موجود‭‬
نظرسنجی