رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی ارتباط بین ژن ‭rpoS‬ و فرم کوکوئید سودوموناس آئروجینوزا در بیماران دچار سوختگی مراجعه کننده به مرکز آموزشی، درمانی امام موسی کاظم ( ع) "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 101909
شماره مدرک : ‭ت۱۴۴۴۴‬
شماره راهنما : ‭QW،۱۳۱،م۸۴۶ب،۱۳۹۲‬
سرشناسه : موقوفه‌ئی، محسن
عنوان : بررسی ارتباط بین ژن ‭rpoS‬ و فرم کوکوئید سودوموناس آئروجینوزا در بیماران دچار سوختگی مراجعه کننده به مرکز آموزشی، درمانی امام موسی کاظم ( ع) [پایان‌نامه]
نویسنده : /محسن موقوفه‌ئی
استاد راهنما : ؛ حاجیه قاسمیان صفایی، حسین فاضلی
محل تحصیل : دانشکده پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۲‬
مقطع تحصیلی : رشته میکروب شناسی پزشکی، کارشناسی ارشد
صفحه شمار : ‮ ‭۶۸‬ص.‬: مصور، جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۱۹۱۱۰۲ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : مقاومت سودوموناس آئروجینوزا به آنتی بیوتیک ها به یک مشکل حاد در درمان بیماران سوختگی تبدیل شده و عامل مهمی در تعیین نتیجه درمان بیمارانی می باشد که با این باکتری آلوده می شوند. هدف از این مطالعه، بررسی ارتباط ژن ‭rpoS‬ و فرم کوکوئید سودوموناس آئروجینوزا های مقاوم به آنتی بیوتیک و تعیین الگوی مقاومت این باکتری به آنتی بیوتیک های ایمیپنم، مروپنم، آمیکاسین، سفتازیدیم، سیپروفلوکساسین، آزترونام، جنتامایسین و پلی میکسین می باشد. در این مطالعه، از روش های دیسک دیفیوژن ‭( MDDM )‬ و ‭test‬ب‍‭E‬ برای بررسی میزان شیوع مقاومت‭ ۳۱ ‬ایزوله سودوموناس آئروجینوزا به آنتی بیوتیک های ایمیپنم، مروپنم، آمیکاسین، سفتازیدیم، سیپروفلوکساسین، آزترونام، جنتامایسین و پلی میکسین استفاده شد و وجود جهش های نقطه‌ای در ژن ‭rpoS‬ سودوموناس آئروجینوزا های مقاوم به آنتی بیوتیک با روش ‭Sequencing‬ و همچنین القای فرم کوکوئید این باکتری با قرار دادن در معرض استرس های مختلف مانند استرس مواد غذایی، اکسیژن و آنتی بیوتیک در شرایط آزمایشگاهی بررسی شد. در این مطالعه فراوانی نسبی عفونت سودوموناس آئروجینوزا در بیماران دچار سوختگی‭ ۷۰ ‬درصد به دست آمد و میزان شیوع مقاومت سودوموناس آئروجینوزا به ایمیپنم، مروپنم، آمیکاسین، سفتازیدیم، سیپروفلوکساسین، آزترونام، جنتامایسین و پلی میکسین‭B ‬ به ترتیب‭ ۷۰/۹ ‬درصد،‭ ۷۰/۹ ‬درصد،‭ ۴۸/۳ ‬درصد،‭ ۸۰/۶ ‬درصد،‭ ۸۰/۶ ‬درصد،‭ ۷۴/۱ ‬درصد،‭ ۷۷/۴ ‬درصد و صفر درد بود. غلظت های ‭MIC‬ و ‭sub MIC‬ آنتی بیوتیک های ایمیپنم، مروپنم و آمیکاسین موجب القای فرم کوکوئید در این باکتری شدند. در بین سویه های فرم کوکوئید و باسیل جهش های متعددی دیده شد که بیشتر آنها جهش های خاموش ‭( Silent )‬ بود و در برخی سویه ها موتاسیون موجب تغییر اسیدآمینه شده بود. فراوانی موتاسیون در فرم کوکوئید نسبت به فرم باسیل بیشتر بوده و با توجه به نقش حساس و مهم این ژن در مقاومت آنتی بیوتیک و القای فرم کوکوئید می توان این طورنتیجه گیری کرد که بین این ژن و فرم کوکوئید ارتباط وجود دارد
توصیفگر : ۱. پسودوموناس آئروژینوزا.- کلیدواژه‌ها: پسودوموناز آئروژینوز
: مقاومت میکروبی دارو
: سوختگی ها
: انتشار عفونت
: آنتی بیوتیک‌ها
: واکنش زنجیره‌ای پلیمراز
: Pseudomonas aeruginosa
: Drug Resistance, Microbial
: Burns
: Cross Infection
: Antibiotics
: Polymerase Chain Reaction
: Bacterial Proteins
شناسه افزوده : قاسمیان صفایی، حاجیه، استاد راهنما
: فاضلی، حسین، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه مؤیدالاطباء
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
2 - کتابخانه مؤیدالاطباء۱۴۴۴۴موجود‭‬
نظرسنجی