رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی مقایسه‌ای سمیت سلولی چهار نوع سیلر درمان ریشه با استفاده از فیبروبلاست های لثه‌ای انسان "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 101967
شماره مدرک : ‭ت۱۴۶۰۱‬
شماره راهنما : ‭WU،۱۹۰،م۵۲۴ب،۱۳۹۳‬
سرشناسه : مستاجران، احسان
عنوان : بررسی مقایسه‌ای سمیت سلولی چهار نوع سیلر درمان ریشه با استفاده از فیبروبلاست های لثه‌ای انسان [پایان‌نامه]
نویسنده : /احسان مستاجران
استاد راهنما : ؛ عباسعلی خادمی، حمید رضویان
استاد مشاور : ؛ بتول هاشمی بنی
محل تحصیل : دانشکده دندان‌پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۳‬
مقطع تحصیلی : رشته دندانپزشکی، دکتری حرفه‌ای
صفحه شمار : ‮ ‭۴۰‬ص.‬: مصور ( رنگی) ، جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۹۱۳۵۴ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : از مهمترین ویژگی سیلرهای درمان ریشه، خاصیت زیست سازگاری آنها می‌باشد. هدف از انجام این مطالعه، بررسی میزان سمیت سلولی سیلرهای ‭AH 26, tgsealer, ADSEAL‬ و ‭MTA Fillapex‬ به صورت آزمایشگاهی بر روی سلول های فیبروبلاست لثه ای انسانی بود. در این مطالعه تجربی آزمایشگاهی سیلرها در دو حالت تازه تهیه شده و سفت شده مورد بررسی قرار گرفتند. جهت بررسی سمیت سلولی، هرکدام از نمونه ها به صورت جداگانه در ‭RPMI - ۱۶۴۰ ( Sigma - Aldrich, USA)‬ عصاره گیری شدند. سپس عصاره‌های حاصله‭ ۳ ،۱ ‬و‭ ۷ ‬روز در تماس با سلولهای فیبروبلاست رده‭C ۱۶۵ ‬ در محیط کشت قرار گرفتند. پس از آن میزان سمیت سلولی به روش رنگ سنجی ‭MTT‬ و براساس میزان جذب نوری ارزیابی شد .برای آنالیز داده‌ها از آزمون آماری آنالیز واریانس چند طرفه و نرم افزار ‭SPSS‬ نسخه‭ ۱۱/۵ ‬استفاده گردید. در این مطالعه همه ی سیلرها دارای سمیت سلولی بودند. باتوجه به آزمون آماری اختلاف معنی داری بین میزان سمیت سلولی سیلرهای‭AH ۲۶ ‬ در حالت تازه تهیه شده و سفت شده وجود داشت. ولی در مورد سیلر های ‭ADSEAL‬ (‭( p = ۰/۹۱۰ ‬، ‭MTA Fillapex‬ (‭( p = ۰/۹۵۲ ‬ و ‭tgsealer‬ (‭( P = ۰/۵۶۶ ‬ بین این دو حالت اختلاف معنی داری وجود نداشت. همچنین با توجه به میانگین کلیه‌ی داده‌های بدست آمده از هر سیلر، کمترین سمیت سلولی را ‭MTA Fillapex‬ (‭۰/۷۸ ‬) و بیشترین سمیت سلولی را ‭ADSEAL‬ (‭۰/۶۰ ‬) داشت و سمیت سلولی‭AH ۲۶ ‬ (‭۰/۶۲ ‬) بیشتر از ‭tgsealer‬ بود. با توجه به نتایج بدست آمده ، سیلر ‭MTA Fillapex‬ دارای کمترین سمیت سلولی و سیلر ‭ADSEAL‬ بیشترین میزان سمیت سلولی را در مقایسه با سایر سیلرهای مورد مطالعه دارد
توصیفگر : ۱. مواد دندانی.- کلیدواژه‌ها: مواد دندانی
: مواد پرکننده مجرای ریشه دندان
: درمان ریشه دندان
: یاخته‌ها
: Dental Materials
: Root Canal Filling Materials
: Root Canal Therapy
: Cells
شناسه افزوده : خادمی، عباسعلی، استاد راهنما
: رضویان، حمید، استاد راهنما
: هاشمی بنی، بتول، استاد مشاور
شناسه افزوده : دانشکده دندان‌پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده دندانپزشکی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده دندانپزشکی۱۴۶۰۱موجود‭‬
نظرسنجی