رکورد قبلیرکورد بعدی

" مقایسه دیدگاه روسا و سرپرستاران بخش های بستری بیمارستان های تخصصی آموزشی درمانی سوانح و سوختگی امام موسی کاظم شهر اصفهان با آیت الله طالقانی شهر اهواز در خصوص ارائه مشاوره پزشکی از راه دور "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 101971
شماره مدرک : ‭ت۱۴۵۶۳‬
شماره راهنما : ‭W،۸۳،‮الف‬۳۸۹م،۱۳۹۲‬
سرشناسه : ارزانی‌بیرگانی، آرزو
عنوان : مقایسه دیدگاه روسا و سرپرستاران بخش های بستری بیمارستان های تخصصی آموزشی درمانی سوانح و سوختگی امام موسی کاظم شهر اصفهان با آیت الله طالقانی شهر اهواز در خصوص ارائه مشاوره پزشکی از راه دور [پایان‌نامه]
نویسنده : /آرزو ارزانی بیرگانی
استاد راهنما : ؛ سیما عجمی
استاد مشاور : ؛ اکبر حسن زاده
محل تحصیل : دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۲‬
مقطع تحصیلی : رشته فناوری اطلاعات سلامت، کارشناسی ارشد
صفحه شمار : ‮ح، ‭۹۶‬ ص.‬: جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۹۲۴۲۵ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : مدیریت و رسیدگی سریع به بیمار سوختگی در ساعات اولیه بسیار حائز اهمیت است و می تواند از عمیق تر شدن زخم سوختگی و عواملی مانند عفونت باکتریایی جلوگیری کرده و سبب بهبود سریع تر بیمار گردد. از آنجایی که دیدگاه کاربران و استفاده مناسب و پذیرش آن توسط کاربران در پیاده سازی موفق وو استفاده از این سیستم بسیار مهم می باشد در این مطالعه هدف پژوهشگران مقایسه میزان آگاه و دیدگاه روسا و سرپرستاران بخش های بستری بیمارستانهای تخصصی آموزشی درمانی سوانح و سوختگی امام موسی کاظم شهر اصفهان با آیت الله طالقانی شهر اهواز در خصوص ارائه مشاوره پزشکی از راه دور بود. پژوهش حاضر کاربردی و از دسته مطالعات تحلیلی- تطبیقی بود که جامعه پژوهش شامل روساو سرپرستاران بخش های بستری بیمارستان های تخصصی آموزشی درمانی سوانح و سوختگی امام موسی کاظم شهر اصفهان و سوانح و سوختگی آیت الله طالقانی شهر اهواز در سال‭ ۱۳۹۲ ‬بود. جامعه پژوهش در نظر گرفته شد. ابزار گردآوری، پرسشنامه محقق ساخته بود روایی پرسشنامه مورد ارزیابی و تایید متخصصان قرار گرفت پایایی ضریب همبستگی ‭Cronbach`s Alpha‬ سنجیده شد. ضریب همبستگی آلفای کرونباخ برای پرسشنامه مربوط به سنجش آگاهی افراد‭ ۰/۷۲ ‬و برای پرسش نامه مربوط به سنجش دیدگاه افراد‭ ۰/۹۸ ‬به دست آمد. ابتدا پرسشنامه مربوط به آگاهی بین افراد توزیع شد و پس از جمع آوری به افرادی که مطابق با نتایج پرسشنامه سنجش میزان آگاهی، آگاهی لازم را نداشتند توضیحات لازم داده شد تا آگاهی پیدا کنند. سپس پرسشنامه مربوط به دیدگاه افراد نمونه پژوهش توزیع و جمع آوری شد. در هایت داده ها توسط نرم افزار آماری ‭SPSS‬ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میانگین نمره آگاهی روسا و سرپرستاران بخش های بستری آیت الله طالقانی شهر اهواز به طور معناداری بیشتر از امام موسی کاظم شهر اصفهان بود. در چهار حیطه دیدگاه‭۱ ‬) استفاده از مشاوره پزشکی از راه دور در ارائه خدمات بهداشتی درمانی به بیمار‭۲ ‬) استفاده از مشاوره پزشکی از راه دور به منظور مدیریت بهتر بیماران (اعزام و تریاژ)‭۳ ‬) مباحث قانونی و اخلاقی استفاده از مشاوره پزشکی از راه دور‭۴ ‬) مکان و شرایط استفاده از مشاوره پزشکی از راه دور، میانگین نمره دو بیمارستان تفاوت معنادار نداشت و هر دو گروه دیدگاه مثبتی در همه حیطه ها داشتند. همچنین از دیدگاه روسا و سرپرستاران بخش های بستری بیمارستان امام موسی کاظم اولویت انواع سرویس های مشاوره پزشکی از راه دور به ترتیب: سرویس تصویری، صوتی و داده ای بود حال آنکه روسا و سرپرستاران بخش های بستری بیمارستان آیت الله طالقانی شهر اهواز به ترتیب سرویس تصویری، داده ای و صوتی را انتخاب کردند. مثبت بودن دیدگاه افراد نمونه در خصوص ارائه مشاوره پزشکی از راه دور نشان دهنده این می باشد که این افراد به مفید بودن فناوری مشاوره پزشکی از راه دور اعتقاد داشته و در آینده مقاومت کمتری در خصوص پیاده سازی این سیستم از خود نشان خواهند داد. از این رو پیشنهاد می شود که بیمارستان ها جهت استفرار شبکه مشاوره پزشکی از راه دور اقدامات لازم را انجام دهند
توصیفگر : ۱. مشاوره از راه دور.- کلیدواژه: مشاوره
: مخابرات
: سوختگی ها
: Consultants
: Telecommunication
: Burns
شناسه افزوده : عجمی، سیما، استاد راهنما
: حسن‌زاده، اکبر، استاد مشاور
شناسه افزوده : دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده مدیریت
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
3 - دانشکده مدیریت۱۴۵۶۳موجود‭‬
نظرسنجی