رکورد قبلیرکورد بعدی

" اثر ایمونوگلوبولین اختصاصی استرپتوکوک موتانس و سوبرینوس زرده تخم مرغ بر استرپتوکوک های استاندارد محیط کشت "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 101996
شماره مدرک : ‭ت۱۴۵۸۱‬
شماره راهنما : ‭WU،۲۷۰،ص۵۱۶ب،۱۳۹۳‬
سرشناسه : صدری، لیلی
عنوان : اثر ایمونوگلوبولین اختصاصی استرپتوکوک موتانس و سوبرینوس زرده تخم مرغ بر استرپتوکوک های استاندارد محیط کشت [پایان‌نامه]
نویسنده : /لیلی صدری
استاد راهنما : ؛ رسول صالحی
محل تحصیل : دانشکده دندان‌پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۳‬
مقطع تحصیلی : رشته دندان‌پزشکی، دکترای حرفه‌ای
صفحه شمار : ‮[بدون شماره‌گذاری.[ ‬: جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۱۹۰۰۱۹ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : از آنتی بادی های زرده تخم مرغ می توان در غیرفعال سازی استرپتوکوک موتانس که عامل اصلی پوسیدگی دندانی در انسان است بهره برد. استرپتوکوک سوبرینوس یکی دیگر از سوش های خانواده موتانس می باشد که در ایجاد پوسیدگی دندانی نقش دارد. هدف از مطالعه‌ی حاضر تعیین اثرایمونوگلوبولین‭Y ‬ در مهار رشد و چسبندگی استرپتوکوک موتانس و سوبرینوس در محیط کشت بود. در این مطالعه‌ی توصیفی آزمایشگاهی باکتری های استاندارد موتانس و سوبرینوس در محیط کشت های ‭( Brain Heart Infusion Agar/Broth ) " BHIB, BHIA "‬ کشت داده شدند و آنتی ژن های سطحی آنها جهت تولید واکسن مورد استفاده قرار گرفت.‭ ۱۲ ‬مرغ به‭ ۲ ‬گروه شش تایی تقسیم شدند. به گروه اول آنتی ژن های استرپتوکوک موتانس و به گروه دوم آنتی ژن های استرپتوکوک سوبرینوس تزریق شد. تاثیر آنتی بادی های زرده‌ی تخم مرغ در محیط کشت براسترپتوکوک موتانس و سوبرینوس استاندارد بررسی شد. این اثر از طریق اندازه‌گیری دانسیته‌ی نوری ‭(Optical Density(OD))‬ و مقایسه با گروه کنترل که در معرض آنتی بادی قرار نگرفته بودند، ارزیابی شد. داده ها با آزمون های ‭t- test‬ و ‭ANOVA‬ توسط نرم افزار‭SPSS‬ تحلیل شد. زرده تخم مرغ به طور معنی داری باعث مهار رشد و چسبندگی استرپتوکوک موتانس و سوبرینوس در محیط کشت نسبت به گروه‌های کنترل شد. میانگین ‭OD‬ در محیط کشت باکتری های استرپتوکوک موتانس در معرض آنتی بادی‭ ۰/۲۲۷ ‬مثبت و منفی‭ ۰/۲۲ ‬و در محیط کشت باکتری های استرپتوکوک موتانس در غیاب آنتی بادی‭ ۱/۷۲۶ ‬مثبت و منفی‭ ۰/۱۹ ‬بود. میانگین ‭OD‬ در محیط کشت باکتری های استرپتوکوک سوبرینوس در معرض آنتی بادی‭ ۰/۲۶۱ ‬مثبت و منفی‭ ۰/۲۰ ‬و در باکتری های استرپتوکوک سوبرینوس در غیاب آنتی بادی‭ ۱/۲۳۷ ‬مثبت و منفی‭ ۰/۲۸ ‬بود. تفاوت ‭OD‬ در حضور و غیاب آنتی بادی در مورد هر دو باکتری معنی دار بود(‭ ۰/۰۱۲ ‬و‭IgY .( P value = ۰/۰۰۳ ‬ زرده‌ی تخم مرغ های ایمن شده علیه استرپتوکوک موتانس و سوبرینوس استاندارد، اثر مهاری بر رشد و چسبندگی این باکتری ها در محیط کشت دارد
توصیفگر : ۱. پوسیدگی های دندان- درمان.- کلیدواژه‌ها: پوسیدگی دندان
: استرپتوکوک
: بیماری های بافت اطراف دندان
: ایمونوگلوبین ها
: Dental Caries
: Streptococcus
: Periodontal Diseases
: Immunoglobulins
شناسه افزوده : صالحی، رسول، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده دندان‌پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده دندانپزشکی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده دندانپزشکی۱۴۵۸۱موجود‭‬
نظرسنجی