رکورد قبلیرکورد بعدی

" تعیین و مقایسه استحکام خمشی فریم ورک زیرکونیای دو سیستم ‭Biodenta‬ و ‭Cercon‬ در پروتزهای ثابت خلفی بر پایه ایمپلنت و نیز تعیین استحکام برشی پرسلن به این دو نوع زیرکونیا "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 102001
شماره مدرک : ‭ت۱۴۵۶۵‬
شماره راهنما : ‭WU،۱۹۰،ش۵۵۶ت،۱۳۹۱‬
سرشناسه : شفیعی، صوفیا
عنوان : تعیین و مقایسه استحکام خمشی فریم ورک زیرکونیای دو سیستم ‭Biodenta‬ و ‭Cercon‬ در پروتزهای ثابت خلفی بر پایه ایمپلنت و نیز تعیین استحکام برشی پرسلن به این دو نوع زیرکونیا [پایان‌نامه]
نویسنده : /صوفیا شفیعی
استاد راهنما : ؛ منصور ریسمانچیان
محل تحصیل : دانشکده دندانپزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۱‬
مقطع تحصیلی : رشته پروتزهای دندانی، دکترای تخصصی
صفحه شمار : ‮ ‭۳۱‬ص.‬: مصور( رنگی) ، جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۹۰۰۱۵ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : زیر کونیا جدیدترین محصول معرفی شده به خانواده سرامیک های دندانی است که می تواند تقاضاهای زیبایی و زیست سازگاری را بهبود بخشد. هدف از این مطالعه ارزیابی استحکام خمشی فریم ورک دو زیرکونیای تجاری ‭Cercon‬ ، ‭Biodenta‬ و نیز ارزیابی استحکام برشی سرامیک ونیرهای مربوطه به کورهای زیر کونیاست. در این مطالعه سیستم های ‭Cercon‬ و ‭Biodenta‬ استفاده شدند. از هر سیستم دیسک های زیر کونیای آماده شده (‭(n=۱۰ ‬ با سرامیک پرسلن های مربوطه شان براساس دستورات کارخانه ونیر شد ‭Ceramic 2in1 )‬، ‭( Cercon Ceram‬ نمونه‌ها با رزین اکریلی در یک نگهدارنده فلزی‭T ‬ شکل مانت شدند. از هر سیستم‭ ۱۰ ‬فریم ورک که موقعیت یک پروتز ثابت پارسیل سه واحدی بر پایه ایمپلنت را مشابه‌سازی می کرد، ساخته شد. سطح مقطع کانکتورهای بین دندانی ‭ ۹ mm2‬بود. همه نمونه ها در بزاق مصنوعی‭ ۳۷ ‬درجه سانتی‌گراد به مدت یک هفته نگهداری شده ،سپس تحت پروسه چرخه تغییرات حرارتی قرار گرفتند. استحکام برشی و نیر پرسلن‌ها به کور زیر کونیا ونیز استحکام خمشی کور زیر کونیا توسط ‭Universal testing machine‬ اندازه گیری شدند. بررسی آماری نتایج آزمون استحکام برشی توسط ‭t- Test‬ با سطح تفاوت معنی دار انجام شد. نتایج آزمون استحکام خمشی توسط آزمون آماری ‭Weibull‬ با دو مشخصه یکی ۰‭F‬ یعنی ظرفیت تحمل نیرو وقتی‭ ۶۳ ‬درصد نمونه ها شکستند و دیگری ‭modulus Weibull (m)‬ که مشخصه قابلیت اعتماد و تکراری پذیری بود، بررسی شد. میانگین استحکام برشی ‭(SD)‬ در سیستم ‭Cercon‬،‭ ۴۳/۳ ‬مثبت و منفی‭ ۲۷/۱۹ ‬و در سیستم ‭ ۲۸/۲۲ Biodenta‬مثبت و منفی‭ ۴/۰۸ ‬بدست آمد که از لحاظ آماری تفاوت معنی‌داری نداشتند (‭( P>۰/۰۵ ‬ و ‭( t- Test)‬ میانگین استحکام خمشی ‭(SD)‬ در سیستم ‭Cercon‬،‭ ۱۴۲۷ ‬مثبت و منفی‭ ۲۰۵ ‬و در سیستم ‭ ۱۵۵۶ Biodenta‬مثبت و منفی‭ ۲۸۵ ‬بود. نیز ‭F0‬ و‭m ‬ در سیستم ‭Cercon‬ به ترتیب‭ ۱۷۰۰ ‬نیوتن و‭ ۷/۵ ‬و در سیستم ‭Biodenta‬،‭ ۱۵۲۰ ‬نیوتن و‭ ۶ ‬بود. با توجه به محدودیت های این مطالعه می توان چنین نتیجه‌گیری کرد که استحکام برشی و نیرهای پرسلن به کور زیرکونیا و نیز استحکام خمشی کوری های ‭FDP‬ در دو سیستم ‭Biodenta‬ و ‭Cercon‬ تفاوت معنی داری از لحاظ آماری نداشتند
توصیفگر : ۱. مواد دندانی.- کلید واژه‌ها: مواد دندانی
: پروتز دندان
: کاشته‌های دندانی
: سرامیک ها
: Dental Materials
: Dental Prosthesis
: Dental Implants
: Ceramics
: Zirconium
شناسه افزوده : ریسمانچیان، منصور، استاد راهنما
شناسه افزوده : دانشکده دندانپزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده دندانپزشکی
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده دندانپزشکی۱۴۵۶۵موجود‭‬
نظرسنجی