رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی میزان سواد سلامت بیماران بستری در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال‭۱۳۹۱ ‬ "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 102005
شماره مدرک : ‭ت۱۴۵۵۰‬
شماره راهنما : ‭WA،۵۹۰،م۷۴۷ب،۱۳۹۲‬
سرشناسه : ملاخلیلی، حمیده
عنوان : بررسی میزان سواد سلامت بیماران بستری در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال‭۱۳۹۱ ‬ [پایان‌نامه]
نویسنده : /حمیده ملاخلیلی
استاد راهنما : ؛ احمد پاپی، غلامرضا شریفی‌راد
استاد مشاور : ؛ فیروزه زارع‌فراشبندی، اکبر حسن زاده
محل تحصیل : دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۲‬
مقطع تحصیلی : رشته کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، کارشناسی ارشد
صفحه شمار : ‮ه‍، ‭۱۰۳‬ ص.‬: جدول
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۹۱۴۶۲ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : یکی از مهارت های مورد نیاز افراد یک جامعه، سواد سلامت است که برای شهروندان عادی، یک مهارت ضروری بوده و ایجاد کننده پایه و اساسی برای سلامتی آن هاست. همچنین عواقب فقدان سواد سلامت می تواند تاثیرات اقتصادی مهمی داشته باشد. سواد سلامت شامل مجموعه‌ای از مهارت های خواندن، شنیدن، تجزیه و تحلیل، تصمیم گیری، و توانایی به کارگیری این مهارتها در موقعیت های سلامتی است. هدف از مطالعه حاضر تعیین سواد سلامت بیماران بستری در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال‭ ۱۳۹۱ ‬می باشد. روش مطالعه از نوع کاربردی و روش آن پیمایشی است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه سواد سلامت عملکردی در بزرگسالان می باشد. پایایی جامعه مورد مطالعه از طریق آلفای کرونباخ‭ ۰/۸۹ ‬به دست آمد و روایی آن نیز به تایید متخصصان مربوطه رسید. جامعه مورد مطالعه کلیه بیماران بستری شده در بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در نیمه دوم سال‭ ۱۳۹۱ ‬می باشد که تعداد‭ ۳۸۴ ‬نفر به عنوان نمونه به صورت نمونه گیری در دسترس انجام شد. داده ها به روش پرسشگری بر بالین بیماران جمع آوری و با نرم افزار ‭SPSS 20‬ در سطح توصیفی (توزیع درصد فراوانی، میانگین، انحراف معیار) و استنباطی (آزمون‭t ‬ مستقل، آزمون تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون همبستگی پیرسون و همبستگی اسپیرمن) تجزیه و تحلیل شد. یافته ها نشان داد نمره سواد سلامت بیماران مورد بررسی در حیطه محاسبات‭۳۱/۳۵ ‬، در حیطه درک خواندن‭ ۳۱/۹۴ ‬و میانگین نمره سوال سلامت در آنان‭ ۶۳/۲۹ ‬بوده است. اغلب بیماران بررسی شده دارای سواد سلامت ناکافی و حاشیه ای بودند. بین متغیرهای جنسیت و درآمد با سطح سواد سلامت رابطه معناداری وجود نداشت. در حالیکه بین سن با نمره سواد سلامت و نیز حیطه های آن رابطه معکوس وجود داشت. میانگین نمره سواد سلامت و حیطه های آن به طور معناداری در افراد متاهل کمتر از افراد مجرد بود. نتایج نشان دارد که تنها‭ ۳۳/۹ ‬درصد از بیماران مورد بررسی از سواد سلامت کافی برخوردار بوده و اغلب آن ها دارای سواد سلامت ناکافی و حاشیه ای بوده اند. این بیماران برای فهم و به کاربردن دستورات پزشکان و سایر اطلاعات بهداشتی نیاز به توضیحات بیشتر کادر درمانی دارند و لازم است زمان بیشتری را صرف برقراری ارتباط با پزشکی و پرستار خود جهت کسب اطلاعات به زبان ساده تر و قابل فهم تر نمایند.
توصیفگر : ۱. آموزش بهداشت.- کلیدواژه: آموزش بهداشت
: بهداشت
: بیماران
: آموزش بیمار
: بیمارستانهای آموزشی
: Health Education
: Health
: Patients
: Patient Education
: Hospital, Teaching
شناسه افزوده : پاپی، احمد، استاد راهنما
: شریفی‌راد، غلامرضا، استاد راهنما
: زارع‌فراشبندی، فیروزه، استاد مشاور
: حسن‌زاده، اکبر، استاد مشاور
شناسه افزوده : دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده مدیریت
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
3 - دانشکده مدیریت۱۴۵۵۰موجود‭‬
نظرسنجی