رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی رابطه بین هوش اجرایی و عملکرد کارکنان (مورد مطالعه: شرکت گاز اصفهان) "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 102015
شماره مدرک : ‭ت۱۴۵۵۲‬
شماره راهنما : ‭HF،۵۵۴۹/۵،/م۹ب۴،۱۳۹۰‬
سرشناسه : مهرانی، زینب
عنوان : بررسی رابطه بین هوش اجرایی و عملکرد کارکنان (مورد مطالعه: شرکت گاز اصفهان) [پایان‌نامه]
نویسنده : /زینب مهرانی
استاد راهنما : ؛ مهدی ابزری
استاد مشاور : ؛ محمدحسین یارمحمدیان
محل تحصیل : دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۰‬
مقطع تحصیلی : رشته مدیریت مالی، کارشناسی ارشد
صفحه شمار : ‮ط، ‭۱۲۷‬ ص.‬: جدول، نمودار
يادداشت : چاپی
چکيده : پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین هوش اجرایی و عملکرد کارکنان در میان کارکنان شرکت گاز اصفهان به مرحله اجرا درآمده است. در این راستا از جامعه آماری (کلیه کارکنان شرکت گاز اصفهان) که حدود‭ ۳۰۰ ‬نفر بودند، تعداد‭ ۱۶۹ ‬نفر به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند و به پرسشنامه ها پاسخ دادند. روش پژوهش، توصیفی همبستگی و از شاخه پژوهش های پیمایشی می باشد پرسشنامه های مورد استفاده در پژوهش عبارنند از: پرسشنامه محقق ساخته هوش اجرایی بر اساس مدل کاوی با‭ ۵۱ ‬سوال و پرسشناه ارزیابی عملکرد با‭ ۱۰ ‬سوال. روایی صوری و محتوایی این دو پرسشنامه توسط استادان راهنما و مشاور و نیز متخصصین مربوطه تایید گردید. ضریب آلفای کرونباخ دو پرسشنامه به ترتیب‭ ۰/۸۴ ‬و‭ ۰/۹۱ ‬به دست آمد که بیانگر پایایی بالای این پرسشنامه می باشد. تجزیه و تحلیل داده های این پژوهش در دو سطح آمار توصیفی (درصد، درصد تجمعی، میانگین، انحراف معیار، کمترین و بیشترین) و آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون،‭t ‬ مستقل، تحلیل واریانس یک طرفه، فریدمن و توکی) صورت گرفت. نتایج پژوهش نشان داد بین هوش اجرایی و مولفه های آن (شفافیت، تعهد، عملی کردن اهداف، توانمندسازی، هم افزایی و پاسخگویی) و عملکرد کارکنان رابطه معنادار و مستقیم وجود دارد . همچنین یافته ها نشانگر آن است که میزان هوش اجرایی در کارکنان با جنسیت، سن و رده سازمانی مختلف، تفاوت معناداری وجود ندارد. در مولفه عملی کردن اهداف، بین افراد با سطح تحصیلی دیپلم و فوق دیپلم با لیسانس و فوق لیسانس تفاوت معناداری وجود دارد. علاوه بر این در مولفه تعهد نیز بین افراد با سنوات خدمت کمتر از‭ ۵ ‬سال با گروه های‭ ۵ ‬تا‭ ۱۰ ‬سال و‭ ۱۱ ‬تا‭ ۲۰ ‬سال تفاوت معناداری وجود دارد
توصیفگر : ۱. کارمندان - ارزشیابی.- کلیدواژه: ارزشیابی کارکنان
: توانایی
: هوش
: کارکنان
شناسه افزوده : ابزری، مهدی، استاد راهنما
: یارمحمدیان، محمدحسین، استاد مشاور
شناسه افزوده : دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی