رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی و ژنهای مقاوم باکتریائی در فاضلاب های شهری و بیمارستانی "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 102077
شماره مدرک : ‭ت۱۴۷۶۸‬
شماره راهنما : ‭TD،۷۴۵،/ع۲ب۴،۱۳۹۳‬
سرشناسه : عالی، رحیم
عنوان : بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی و ژنهای مقاوم باکتریائی در فاضلاب های شهری و بیمارستانی [پایان‌نامه]
نویسنده : /رحیم عالی
استاد راهنما : ؛ مهناز نیک‌آیین
استاد مشاور : ؛ حسین خان‌احمد، اکبر حسن‌زاده
محل تحصیل : دانشکده بهداشت
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۳‬
مقطع تحصیلی : رشته مهندسی بهداشت محیط، دکترای تخصصی
صفحه شمار : ‮ذ، ‭۱۲۶‬ ص.‬: مصور، جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۹۱۰۸۳ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : استفاده وسیع از آنتی بیوتیک ها در درمان انسان و حیوانات، غالبا با مقاومت باکتریایی به این ترکیبات شیمیایی مرتبط می باشد. باکتریهای مقاوم به آنتی بیوتیک منجر به ایجاد مشکلات جدی در درمان بیماریهای عفونی شده است. باکتریها و ژنهای مقاوم از طرق مختلف وارد محیط زیست می شوند. منابع فاضلابهای شهری و بیمارستانی دارای پتانسیل بالائی برای ورود باکتریها و ژنهای مقاوم به محیط زیست می باشند. انتشار این باکتریها و ژنها به داخل محیط زیست باعث افزایش دغدغه در ارتباط با سلامت عمومی شده است. مقاومت آنتی بیوتیکی در محیط زیست می تواند از باکتریهای پاتوژن به باکتریهای غیر پاتوژن منتقل شود و باعث فشار بر اکولوژی آبی از طریق تغییر در فیزیولوژی و تحرک جمعیتی شود. مطالعات نشان داده، تعداد زیادی از باکتریها و ژنهای مقاوم بویژه گونه‌های بیمارستانی در مناطقی که فاضلابهای بیمارستانی تخلیه شده‌اند یافت گردیده‌اند. ژنهای مقاوم می توانند در بیمارستان و محیط از طریق پلاسمید، اینتگرون و تراسپوزونها جابجا شوند. تعدادی از پژوهش ها گزارش نموده‌اند باکتریها و ژنهای مقاوم بیمارستانی در فاضلابهای شهری، لجن فعال و منابع آبی یافت شده‌اند. این نکته بسیار مهم است که بعضی از این منابع آبی آلوده برای آبرسانی عمومی استفاده می‌شوند. بعضی مطالعات مشخص نمودند که تخلیه فاضلابهای بیمارستانی با انتشار بالای باکتریهای مقاوم به محیط زیست مرتبط می‌باشند. در مقابل بعضی دیگر از مطالعات گزارش نموده‌اند که فاضلابهای شهری مسیر مهمی برای آزادسازی باکتریها و ژنهای مقاوم به محیط زیست می‌باشند. بهرحال برخی مطالعات نشان داده‌اند که حذف باکتریها و ژنهای مقاوم در تاسیسات تصفیه فاضلاب اتفاق نمی‌افتد و یا بندرت صورت می گیرد. حتی بعضی از گزارشات نشان داده‌اند افزایش باکتریهای مقاوم در تاسیسات تصفیه فاضلاب اتفاق می افتد. هدف مطالعه حاضر بررسی کمی و کیفی باکتریها و ژنهای مقاوم به آنتی بیوتیک در فاضلاب های خام و تعیین اثرات تصفیه خانه‌های فاضلاب شهری بر این عوامل می باشد. مجموعا‭ ۶۶ ‬نمونه از فاضلاب خام و پساب خروجی شش مکان متفاوت در محدوده زمانی شهریور‭ ۹۱ ‬( سپتامبر‭۲۰۱۲ ‬) تا فروردین ماه‭ ۹۲ ‬( آوریل‭۲۰۱۳ ‬) برداشت شد. روش ‭HPC‬ برای ارزیابی غلظت ‭ARB‬ در نمونه‌های فاضلاب استفاده شد. در این مطالعه شش آنتی بیوتیک شامل جنتامایسین، کلرامفنیکل، سفتازیدیم، تتراسیکلین و سولفومتوکسازول و اریترومایسین انتخاب شد. محیط کشت ‭R2A‬ آگار برای تعیین فراوانی ‭ARB‬ به تفکیک بر اساس راهنمای ‭CSLI‬ انجام شد. نمونه های فاضلاب کاملا همگن و تا‭ ۱۰-۶ ‬رقیق و از هر رقت بر روی محیط کشت برده شد. پلیت ها در‭ ۳۷ ‬درجه سانتی گراد برای حداقل‭ ۴۸ ‬ساعت انکوبه شدند. همه آزمایشات بصورت دوبلیکیت انجام شد و میانگین بصورت ‭CFU/100mL‬ گزارش شد. برای شناسائی ژنهای مقاوم به آنتی بیوتیک در هر گروه‭ARB‬ ، کلنی های غالب بر اساس ویژگیهای مورفولوژیکی انتخاب و مجددا بر روی محیط کشت حاوی آنتی بیوتیکی اولیه کشت داده شدند. کلنی های ایزوله شده سپس در‭ ۱۰۰ ‬میکرولیتر آب دیونیزه شده معلق شدند و ‭DNA‬ ژنومی استخراج گردید. همچنین آزمایش ‭PCR‬ نمونه‌های اصلی فاضلاب برای تعیین حضور/ غیاب ژنهای انتخاب شده در نمونه‌های فاضلاب خام و پساب خروجی انجام شد. استخراج و خالص‌سازی ‭DNA‬ از نمونه‌های اصلی با استفاده از کیت استخراج ‭(Promega Wizard Genomic DNA purification kit, Madison, WI)‬ انجام شد. برای هر گروه آنتی بیوتیکی، یک ژن کد کننده مقاومت انتخاب و شش جفت پرایمر برای تکثیر ژنهای انتخاب شده استفاده گردید. برای کمی سازی، سه ژن انتخاب شد‭Real Time PCR .‬ برای بدست آوردن کمیت ژنهای ‭TetW‬ ، ‭Sul1‬ و ‭ErmB‬ در نمونه‌های فاضلاب استفاده شد‭( Applied Biosystems, USA ) .‬ آزمایش به روش ‭SYBER GREEN‬ انجام شد. پلاسمید حاوی هر کدام از توالی ژنها به عنوان کنترل استاندارد در ‭Real Time PCR‬ استفاده گردید. محصول ‭DNA‬ تکثیر شده حاصل از ‭PCR‬ متعارف بر روی ژل آگارز برده شد و استخراج ‭DNA‬ از ژل با استفاده از کیت استخراج ‭(Gel purification kit, Cat NO:K-3035- ۱ Bioneer, USA)‬ انجام شد. سپس ‭DNA‬ تکثیر شده به داخل وکتور ‭PTZ 57R‬ کلون و در انتها وکتور حامل با استفاده از کلراید کلسیم و شوک حرارتی به داخل باکتری ‭Top 10‬ وارد شد. صحت فرایند بوسیله ‭PCR‬ و تعیین توالی ژن تکثیر شده تائید شد. غلظت پلاسمید خالص‌سازی شده بوسیله اسپکتروفتومتر تعیین گردید ‭.( Nanodrop@ ND1000 )‬ برای تعیین منحنی استاندارد، پلاسمید رقیق سازی و استفاده شد. تعیین مقدار ‭C.T‬ برای هر غلظت بدست آمد. بررسی ممانعت کننده‌ها در همه نمونه‌های متعارف و ‭Real Time‬ با استفاده از ‭16s rRNA‬ با پرایمرهای ‭Eubac27F and 1492R‬ انجام شد. غلظت ‭ARB‬ در نمونه‌های فاضلاب خام و پساب ورودی در محدوده ‭ ۱۰ CFU/100mL 105‬به توان‭ ۵ ‬ضرب در‭ ۱۰ -۷/۶ ‬به توان‭ ۸ ‬ضرب در‭ ۱/۵۳ ‬تا‭۱۰ ‬به توان‭ ۷ ‬ضرب در‭ ۰ -۷/۶ ‬و برای ‭ARGs‬ در فاضلاب خام و پساب خروجی در محدوده‭Copies/100mL 1010‬ به دست آمد. اختلاف معنی‌داری برای ‭HPC‬، ‭ARB‬ و ‭ARGs‬ در فاضلاب خام مشاهده نشد. اما این پارامترها در پساب خروجی دارای اختلاف معنی دار بودند. الگوی ‭ARB‬ در مقایسه با ‭HPC‬ در فاضلاب خام و پساب خروجی ‭TE>CAZ>ER>STX>CHL>GM‬ و ‭CAZ>ER>CHL>STX>TE>GM‬ بود. حذف موثری از ‭ARB‬ و ‭ARGs‬ در تصفیه خانه ‭HW3‬ (‭( Log ۲ - ۷ ‬ در مقایسه با دیگر تصفیه خانه‌های فاضلاب (‭( Log ۰/۱ - ۳ ‬ مشاهده شد. نوسانات زیادی در ارتباط با فراوانی گروههای ‭ARB‬ در فاضلاب های شهری و بیمارستانی مشاهده شد. همه تصفیه خانه ها غلظت ‭ARB‬ را کاهش دادند بهرحال غلظت بالائی از ‭ARB‬ در پساب خروجی یافت شد. مشابه‭ARB‬، گروههای مختلف ‭ARGs‬ به وفور در فاضلاب های شهری و بیمارستانی یافت شدند. میانگین شناسائی شده در شهری برای ‭ARB‬ و ‭ARGs‬ بالاتر از بیمارستانی بود. تماس انسان با باکتریها و ژنهای مقاوم بعنوان یک دغدغه سلامتی بوده و با مدیریت بیماریها ارتباط دارد. این تماس می‌تواند از راههای مختلف از جمله منابع محیطی اتفاق بیفتد. فاضلاب های بیمارستانی و شهری نقش مهمی در انتشار باکتریهای و ژنهای مقاوم دارند. نتایج این مطالعه نشان داد غلظت بالائی از باکتریها و ژنهای مقاوم در هر دو فاضلاب های شهری و بیمارستانی وجود دارند. در این مطالعه مشاهده شد غلظت باکتریها و ژنهای مقاوم در طی فرایندهای تصفیه فاضلاب کاهش می یابد اما فرایند های متعارف نمی توانند بصورت موثر این عوامل را حذف نمایند و غلظت بالائی از این باکتریها و ژنهای مقاوم وارد پساب خروجی وارد می شوند. بنابراین تخلیه پساب خروجی از تصفیه‌خانه‌های فاضلاب دارای پتانسیل بالائی برای انتشار باکتریها و ژنهای مقاوم به محیط های طبیعی دارند و می توانند برای سلامت عمومی ایجاد خطر نمایند
توصیفگر : ۱. فاضلاب- تصفیه.- کلیدواژه‌ها: پالایش آب
: فاضلاب
: مقاومت دارویی
: مقاومت میکروبی دارو
: آلاینده‌های محیطی
: آنتی‌بیوتیک ها
: Water Purification
: Sewage
: Drug Resistance
: Drug Resistance, Microbial
: Environmental Pollutants
: Antibiotics
شناسه افزوده : نیک آئین، مهناز، استاد راهنما
: خان احمد، حسین، استاد مشاور
: حسن‌زاده، اکبر، استاد مشاور
شناسه افزوده : دانشکده بهداشت
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده بهداشت
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده بهداشت۱۴۷۶۸موجود‭‬
نظرسنجی