رکورد قبلیرکورد بعدی

" بررسی ارتباط بار کاری ذهنی با اختلالات اسکلتی عضلانی در بین پرستاران بیمارستان الزهرا با استفاده از شاخص بارکاری ‭NASA‬ و ‭CMDQ‬ "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 102085
شماره مدرک : ‭ت۱۴۷۶۲‬
شماره راهنما : ‭WA،۴۰۰،ط۲۸۲ب،۱۳۹۲‬
سرشناسه : طاه‍ری‌، م‍ح‍م‍درض‍ا ، م‍ص‍ح‍ح‌
عنوان : بررسی ارتباط بار کاری ذهنی با اختلالات اسکلتی عضلانی در بین پرستاران بیمارستان الزهرا با استفاده از شاخص بارکاری ‭NASA‬ و ‭CMDQ‬ [پایان‌نامه]
نویسنده : /محمد رضا طاهری
استاد راهنما : ؛ احسان‌الله حبیبی
استاد مشاور : ؛ اکبر حسن‌زاده
محل تحصیل : دانشکده بهداشت
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۲‬
مقطع تحصیلی : رشته مهندسی بهداشت حرفه‌ای، کارشناسی ارشد
صفحه شمار : ‮‭vii‬، ‭۴۶‬ ص.‬: مصور، جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی به شماره‭ ۳۹۱۳۶۵ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : بارکاری ذهنی یک مفهوم کلی در ادبیات ارگونومی و فاکتورهای انسانی و یک ساختار پیچیده و چند بعدی است که بوسیله نیاز های کاری خارجی، محیط، فاکتورهای روانی و سازمانی، توانایی های ذهنی و سازمانی تحت تاثیر قرار می گیرد. هدف از این مطالعه ارزیابی بارکاری ذهنی و تاثیر آن روی ناراحتی های اسکلتی عضلانی در بین پرستاران شاغل در بخش های مختلف بیمارستان می باشد. این یک مطالعه توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی بود که روی‭ ۲۴۷ ‬نفر از پرستاران مرکز آموزشی درمانی الزهرا اصفهان در تابستان‭ ۱۳۹۲ ‬انجام گرفت. جهت جمع آوری داده‌های بار ذهنی کار مدل ‭NASA- Tlx‬ به کارگرفته شد. همچنین جهت بررسی میزان اختلالات اسکلتی- عضلانی از پرسشنامه ناراحتی های اسکلتی- عضلانی کرنل ‭( CMDQ))‬ استفاده شد. داده‌های گردآوری شده با استفاده از نرم‌افزار آماری ‭SPSS‬ نسخه‭ ۲۰ ‬و به وسیله آزمون همبستگی ‭Pearson‬ ،‭Spearman‬ و رگرسیون خطی چند گانه مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین میزان ناراحتی های اسکلتی عضلانی پرستاران با ابعاد بار کاری عملکرد و نیاز ذهنی رابطه معنی داری وجود نداشت. ولی دیگر ابعاد بار کاری به خصوص میزان ناامیدی با شیوع ناراحتی های اسکلتی- عضلانی در میان پرستاران رابطه مستقیم وجود داشت. استرس و فشار روانی یک جزء جدایی ناپذیر در محیط های کاری بیمارستان ها می باشد. به طوری که میزان ناامیدی پرستاران ارتباط مستقیمی با ناراحتی‌های اسکلتی عضلانی داشت و این در حالی بود که در طی ارزیابی هر یک از ابعاد بارکاری ذهنی میزان ناامیدی کمترین مقدار را به خود اختصاص داده بود که بایستی یکی از اولویت های اصلی مدیران بیمارستانها کاهش استرس در محیط کار پرستاران باشد
توصیفگر : ۱. تحمل برنامه کار.- کلیدواژه‌ها: حجم کار
: بیماری‌های شغلی
: تنش
: فشار روانی
: بیماری های عضلانی - استخوانی
: پرستاران
: Workload
: Occupational Diseases
: Stress
: Stress, Psychological
: Musculoskeletal Diseases
: Nurses
شناسه افزوده : حبیبی، احسان‌الله، استاد راهنما
: حسن‌زاده، اکبر، استاد مشاور
شناسه افزوده : دانشکده بهداشت
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده بهداشت
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده بهداشت۱۴۷۶۲موجود‭‬
نظرسنجی