رکورد قبلیرکورد بعدی

" اثربخشی آموزش تغذیه بر شاخصهای آزمایشگاهی و تبعیت از رژیم غذایی در بیماران مبتلا به پرفشاری خون بر اساس الگوی ارتقاء سلامت پندر "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 102092
شماره مدرک : ‭ت۱۴۷۴۶‬
شماره راهنما : ‭WG،۳۴۰،ک۲۷۳‮الف‬،۱۳۹۳‬
سرشناسه : کامران، عزیز
عنوان : اثربخشی آموزش تغذیه بر شاخصهای آزمایشگاهی و تبعیت از رژیم غذایی در بیماران مبتلا به پرفشاری خون بر اساس الگوی ارتقاء سلامت پندر [پایان‌نامه]
نویسنده : /عزیز کامران
استاد راهنما : ؛ غلامرضا شریفی‌راد
استاد مشاور : ؛ لیلا آزادبخت، بهزاد مهکی
محل تحصیل : دانشکده بهداشت
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۳‬
مقطع تحصیلی : رشته آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، دکترای تخصصی
صفحه شمار : ‮ ‭۳۱۱‬ص.‬: مصور، جدول
يادداشت : این یک پایان نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۹۲۱۳۲ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : فشارخون بالا شایع‌ترین عامل نارسایی قلبی و نارسایی پیشرفته کلیوی است که بیش از‭ ۷ ‬میلیون نفر در جهان سالانه از تاثیر مستقیم پرفشاری خون جان خود را از دست می دهند، لذا همه گیری رو به تزاید پرفشاری خون در جهان هشداری جدی برای توجه بیشتر به این بیماری عمدتا خاموش است. اما نکته‌ای که اهمیت آن را مضاعف می‌کند این است که پرفشاری خون بیماری کنترل نشده‌ای است. کنترل فشارخون بالا اغلب از طریق اصلاح شیوه زندگی امکانپذیر است. از میان این اصلاحات، تغذیه بعنوان خط شروع مداخلات درمانی در مرحله اول این بیماری مطرح شده و این در حالیست که وضعیت تغذیه‌ای در این بیماران بسیار نامطلوب می باشد. لذا این مطالعه با هدف تعیین اثربخشی آموزش تغذیه بر شاخصهای آزمایشگاهی و تبعیت از رژیم غذایی در بیماران روستایی مبتلا به پرفشاری خون بر اساس الگوی ارتقا سلامت پندر انجام شد. این مطالعه از نوع مداخله‌ای نیمه تجربی شاهددار می باشد که روی‭ ۱۳۸ ‬بیمار (‭ ۶۸ ‬نفر گروه آزمون و‭ ۷۰ ‬نفر گروه کنترل) مبتلا به پرفشاری خون تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی روستایی شهرستان اردبیل در سال‭ ۱۳۹۲ ‬انجام شد. مداخله آموزشی در‭ ۶ ‬جلسه براساس رویکرد ‭DASH‬ و سازه‌های الگوی ارتقا سلامت برای گروه آزمون ارائه گردید. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه‭ ۱۲ ‬قسمتی محقق ساخته شامل سئوالات دموگرافیک، سازه‌های الگوی ارتقا سلامت پندر و پرسشنامه ثبت‭ ۳ ‬روزه مواد غذایی می باشد که به روش مصاحبه حضوری در قبل از مداخله،‭ ۲ ‬ماه و‭ ۶ ‬ماه بعد از مداخله تکمیل و داده ها با استفاده از نرم افزار ‭SPSS‬ نسخه‭ ۱۸ ‬و نرم‌افزار ‭Nutritionist‬ نسخه‭(N4) ۴ ‬ و آزمونهای آماری ‭t -test‬، ‭T -Paired, ANOVA, Mann- witney‬ کای دو، همبستگی پیرسون و آنالیز واریانس تکرار مشاهدات تجزیه و تحلیل شد. بعد از مداخله آموزشی، تغییرات معنی‌داری در میانگین نمره سازه‌های الگوی ارتقا سلامت، شاخصهای آنتروپومتریک و رفتار تغذیه ای گروه آزمون دیده شد که در گروه کنترل وجود نداشت. شاخصهای آزمایشگاهی کلسترول و ‭LDL‬ سرم در گروه آزمون کاهش معنی دار و ‭HDL‬ افزایش معنی داری یافت که در گروه کنترل کلسترول و ‭LDL‬ افزایش معنی‌داری را نشان می‌داد. همچنین چربی کل، چربی اشباع و کلسترول مصرفی گروه آزمون کاهش معنی‌داری یافت که در گروه کنترل افزایش معنی‌داری وجود داشت. در گروه آزمون فشارخون سیستولیک و دیاستولیک به ترتیب‭ ۱۳ ‬و ‭ ۷/۳ mmHg‬کاهش یافت که تغییرات معنی‌داری در گروه کنترل دیده نمی شد. مداخله آموزشی طراحی شده براساس الگوی ارتقا سلامت پندر اثر معنی‌داری در بهبود رفتارهای تغذیه‌ای ، شاخصهای آزمایشگاهی، آنتروپومتریک و فشارخون بیماران گروه آزمون داشت. پیشنهاد می شود برنامه آموزشی طراحی شده در این مطالعه در سیستم بهداشت و درمان کشور برای کنترل بیماری پرفشاری خون مورد استفاده و ارزشیابی قرار گیرد
توصیفگر : ۱. افزایش فشارخون.- کلیدواژه‌ها: پرفشاری خون
: رژیم غذایی
: رفتار بهداشتی- آموزش
: تغذیه
: مدل های آموزشی
: Hypertension
: Diet
: Health Behavior- education
: Nutrition
: Models, Educational
شناسه افزوده : شریفی‌راد، غلامرضا، استاد راهنما
: آزادبخت، لیلا، استاد مشاور
: مهکی، بهزاد، استاد مشاور
شناسه افزوده : دانشکده بهداشت
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده بهداشت
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده بهداشت۱۴۷۴۶موجود‭‬
نظرسنجی