رکورد قبلیرکورد بعدی

" تاثیر مداخله‌ی آموزشی بر سبک زندگی زنان میانسال "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 102094
شماره مدرک : ‭ت۱۴۷۵۰‬
شماره راهنما : ‭WT،۳۰،م۸۶۶ت،۱۳۹۳‬
سرشناسه : مهدی‌پور، نصیبه
عنوان : تاثیر مداخله‌ی آموزشی بر سبک زندگی زنان میانسال [پایان‌نامه]
نویسنده : /نصیبه مهدی‌پور
استاد راهنما : ؛ غلامرضا شریفی راد
استاد مشاور : ؛ حسین شهنازی، اکبر حسن‌زاده
محل تحصیل : دانشکده بهداشت
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۳‬
مقطع تحصیلی : آموزش بهداشت، کارشناسی ارشد
صفحه شمار : ‮ ‭۶۳‬ص.‬: جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان‌نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۹۱۴۴۴ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : در دنیای امروز سبک زندگی مهم ترین عامل مؤثر بر سلامت و بیماری قلمداد می شود. با توجه به اینکه زنان بر خانواده و اجتماع تاثیرگذار هستند، در دوران میانسالی تغییرات فیزیولوژیک و روانشناختی اتفاق می‌افتد. همچنین دوران میانسالی برای گذر از دوران بزرگسالی و ورود به دوران سالمندی نقش انتقالی دارد. از طرف دیگر مداخلات آموزشی بر تغییر، حفظ و ارتقاء عوامل رفتار فردی و سبک زندگی تاثیر مستقیم دارد. لذا مطالعه حاضر به منظور تعیین تاثیر مداخله آموزشی بر ارتقاء سبک زندگی زنان میانسال شهر زرین شهر استان اصفهان انجام گرفت. پژوهش حاضر یک مطالعه ی نیمه تجربی بود که‭ ۸۸ ‬نفر از زنان میانسال‭ ۴۰ - ۵۰ ‬ساله مراجعه کننده به مراکز بهداشتی-درمانی شهر زرین شهرانتخاب شدند. دو مرکز بهداشتی- درمانی شهر از طریق نمونه‌گیری تصادفی انتخاب و به تصادف یکی از آنها جهت انتخاب گروه مداخله و دیگری جهت انتخاب گروه شاهد تعیین گردید. سپس به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده نمونه‌ها از این دو مرکز انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه‌ای مشتمل بر دو بخش شامل اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه‌ی سبک زندگی پژوهشگر ساخته شامل سنجش ابعاد تغذیه، فعالیت بدنی ، بهداشت روان و روابط بین فردی بود. پرسشنامه پس از سنجش روایی و پایایی در اختیار گروه مورد و گروه شاهد جهت پاسخگویی قرار گرفت. برنامه‌ی آموزشی بر اساس محتوای پرسشنامه تنظیم و طی پنج جلسه‌ی آموزشی به صورت بحث گروهی و پرسش و پاسخ اجرا شد. داده‌ها در طی دو مرحله قبل از انجام مداخله و سه ماه پس از انجام آموزش در دو گروه جمع‌آوری گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری ‭SPSS‬ نسخه‭ ۲۰ ‬استفاده شد. از آزمونهای توصیفی و آزمون آماری تی زوجی، تی مستقل، ضریب همبستگی پیرسون، کای اسکوئر و مان ویتنی برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. تجزیه و تحلیل نتایج بدست آمده نشان داد که تمامی ابعاد مورد بررسی با یکدیگر همبستگی داشتند و برنامه‌ی آموزشی تاثیر مثبتی بر افزایش میانگین نمره در ابعاد ( انجام فعالیت فیزیکی ، بهداشت روان ، روابط بین فردی و سبک زندگی کلی) گروه مداخله داشت که این افزایش از نظر آماری معنی دار بود. میانگین نمره در بعد تغذیه در گروه مداخله پس از برنامه‌ی آموزشی افزایش داشت، اما این افزایش از لحاظ آماری معنی دار نبود. با توجه به اینکه نتایج این مطالعه تأییدکننده اثر مداخله‌ی آموزشی بر ابعاد مختلف سبک زندگی زنان میانسال بود و همچنین لزوم اتخاذ سبک زندگی سالم در این گروه جهت داشتن دوره‌ی سالمندی سالم‌تر، طراحی و اجرای مداخلات آموزشی در رابطه با سبک زندگی سالم در جاهای مختلف کشور برای گروه سنی میانسال ضروری به نظر می رسد
توصیفگر : ۱. سبک زندگی.- کلیدواژه‌ها: شیوه زندگی
: کیفیت زندگی
: دانش، نگرش، عملکرد
: آموزش بهداشت
: زنان
: سالمند
: Life Style
: Quality of Life
: knowldege, Attitude, Practice
: Health Education
: Women
: Aged
شناسه افزوده : شریفی‌راد، غلامرضا، استاد راهنما
: شهنازی، حسین، استاد مشاور
: حسن‌زاده، اکبر، استاد مشاور
شناسه افزوده : دانشکده بهداشت
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده بهداشت
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده بهداشت۱۴۷۵۰موجود‭‬
نظرسنجی