رکورد قبلیرکورد بعدی

" تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی بر آگاهی و رفتارهای پیشگیری کننده از ایدز در معتادین خرم‌آباد "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 102096
شماره مدرک : ‭ت۱۴۷۴۸‬
شماره راهنما : ‭WC،۵۰۳،ب۵۴۱ت،۱۳۹۲‬
سرشناسه : بستامی، فاطمه
عنوان : تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی بر آگاهی و رفتارهای پیشگیری کننده از ایدز در معتادین خرم‌آباد [پایان‌نامه]
نویسنده : /فاطمه بستامی
استاد راهنما : ؛ فیروزه مصطفوی
استاد مشاور : ؛ اکبر حسن‌زاده
محل تحصیل : دانشکده بهداشت
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۲‬
مقطع تحصیلی : رشته آموزش بهداشت، کارشناسی ارشد
صفحه شمار : ‮ ‭۱۱۳‬ص.‬: جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان‌نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۹۱۴۷۴ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : به نظر سازمان جهانی بهداشت موثرترین راه علیه ایدز، آموزش بهداشت است و گروه‌های آسیب پذیر باید در اولویت برنامه‌های آموزشی قرار گیرند. معتادان به ویژه معتادان تزریقی از گروه‌های آسیب پذیر در برابر ‭HIV‬ بوده و در حاضر‭ ۶۸۰۱۵ ‬درصد موارد ایدز در کشورمان مربوط به آنها است. این مطالعه به منظور تعیین تاثیر مداخله آموزشی مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی بر آگاهی و رفتارهای پیشگیری کننده از ایدز در معتادین خرم‌آباد انجام شد. پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه تجربی به روش سنجش قبل و بعد است که بر روی‭ ۸۸ ‬نفر از معتادینی که در مرکز بازتوانی خرم‌آباد نگهداری می‌شوند، در سال‭ ۱۳۹۱ -۱۳۹۲ ‬انجام شد. با توجه به حجم محدود جامعه پژوهش، نمونه ها به صورت سرشماری وارد مطالعه شدند.ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه‌ای مشتمل بر سازه های حساسیت، شدت، خودکارآمدی، منافع و موانع درک شده، آگاهی و رفتارهای پیشگیری کننده از ایدز بود. پس از برگزاری آزمون اولیه نتایج با آزمون های آماری تی زوجی، تی مستقل، کای اسکوار و آنالیز رگرسیون لجستیک تجزیه و تحلیل شد، سپس محتوای آموزشی براین اساس تدوین و اجرا شد.‭ ۲ ‬ماه پس از مداخله، آزمون ثانویه با همان پرسشنامه اولیه انجام و داده‌ها با نرم‌افزار ‭spss‬ نسخه‭ ۱۹ ‬تجزیه و تحلیل شد. آزمون تی زوجی نشان داد که در گروه مداخله، میانگین نمره آگاهی و عملکرد بعد از مداخله نسبت به قبل از مداخله افزایش معناداری یافته است. و همچنین این آزمون نشان داد که در گروه مداخله میانگین نمره سازه‌های حساسیت، منافع، و موانع قبل و بعد از مداخله آموزشی از لحاظ آماری تفاوت معنادار داشتند. ولی در مورد میانگین نمره‌ی سازه‌های شدت و خودکارآمدی درک شده بعد از مداخله نسبت به قبل از مداخله افزایش یافته بود ولی از لحاظ آماری معنادار نبود. نتایج این مطالعه نشان داد که آموزش براساس مدل اعتقاد بهداشتی سبب بالا رفتن، حساسیت و شدت خودکارآمدی، منافع و کاهش موانع درک شده و ارتقاء آگاهی و عملکرد در معتادین مرد شده است. پیشنهاد می‌شودکه مطالعات آینده باید حاوی استراتژی هایی برای بالابردن حساسیت و شدت، خودکارآمدی و منافع درک شده و نیز استراتژی هایی برای کاهش موانع درک شده برای اتخاذ رفتارهای پیشگیری کننده از ایدز باشند
توصیفگر : ۱. ایدز.- کلیدواژه‌ها: سندروم کاهش ایمنی اکتسابی
: دانش، نگرش، عملکرد
: آموزش بهداشت
: اختلالات مرتبط با مواد
: رفتار
: Acquired Immunodeficiency Syndrome
: Knowledge, Attitudes, Practice
: Health Education
: Substance Related Disorders
: Behavior
شناسه افزوده : مصطفوی، فیروزه، استاد راهنما
: حسن‌زاده، اکبر، استاد مشاور
شناسه افزوده : دانشکده بهداشت
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده بهداشت
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده بهداشت۱۴۷۴۸موجود‭‬
نظرسنجی