رکورد قبلیرکورد بعدی

" مدل‌بندی پاسخ های غیر هم مقیاس با استفاده از متغیرهای پنهان و کاربرد آن در تعیین ارتباط ویژگی‌های شخصیتی با مشکلات روانپزشکی ( اضطراب، افسردگی و استرس) "


نام مرکز : دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نوع مدرک : پایان نامه فارسی
زبان مدرک : فارسی
شماره رکورد : 102102
شماره مدرک : ‭ت۱۴۷۷۲‬
شماره راهنما : ‭WM،۱۴۰،ن۷۵۹م،۱۳۹۳‬
سرشناسه : نوری امامزاده‌ئی، فاطمه
عنوان : مدل‌بندی پاسخ های غیر هم مقیاس با استفاده از متغیرهای پنهان و کاربرد آن در تعیین ارتباط ویژگی‌های شخصیتی با مشکلات روانپزشکی ( اضطراب، افسردگی و استرس) [پایان‌نامه]
نویسنده : /فاطمه نوری امامزاده‌ئی
استاد راهنما : ؛ آوات فیضی
استاد مشاور : ؛ حمید افشار، حمیدرضا روح‌افزا
محل تحصیل : دانشکده بهداشت
سال تحصیل : ، ‭۱۳۹۳‬
مقطع تحصیلی : رشته اپیدمیولوژی و آمار زیستی، کارشناسی ارشد
صفحه شمار : ‮ ‭۱۳۷‬ص.‬: جدول، نمودار
يادداشت : این یک پایان‌نامه تحقیقاتی با شماره‭ ۳۹۲۳۷۱ ‬است
يادداشت : چاپی
چکيده : افسردگی، اضطراب و استرس عمده‌ترین مشکلات حوزه سلامت روان در سرتاسر جهان هستند که روی همه جنبه‌های زندگی فرد از جمله سلامت جسمی اثر می‌گذارند. تحقیقات نشان داده‌اند که ویژگی‌های شخصیتی با افسردگی، اضطراب و استرس به طور جداگانه ارتباط دارند. در این مطالعه، با لحاظ کردن همایندی بین مشکلات روانی، به مدل‌بندی همزمان اضطراب ( کمی) ، افسردگی ( کمی) و استرس روانی ( اسمی دو حالتی) به عنوان متغیرهای پاسخ غیرهم‌مقیاس با ویژگی‌های شخصیتی پنج عاملی ( روان‌رنجورخویی، برون‌گرایی، انعطاف‌پذیری، دلپذیر بودن و باوجدان بودن) به عنوان متغیرهای پیش‌بین پرداخته شد. پژوهش حاضر بر روی‭ ۳۱۸۰ ‬شرکت‌کننده، که در یک مطالعه مقطعی به نام" سپاهان "حضور داشتند انجام شد. ویژگی‌های شخصیتی، اضطراب، افسردگی و استرس روانی به ترتیب با استفاده از پرسشنامه‌های نئو فرم کوتاه، اضطراب و افسردگی بیمارستانی ‭HADS‬ و سلامت عمومی ‭GHQ12‬ ارزیابی شده است. مدل‌بندی توام ارتباط اضطراب ( کمی) ، افسردگی ( کمی) و استرس ( اسمی) به عنوان متغیرهای پاسخ غیرهم مقیاس با ویژگی‌های شخصیتی پنج عاملی به عنوان متغیرهای مستقل با تعدیل متغیرهای مخدوشگر از جمله سن، جنس، وضعیت تاهل، سطح تحصیلات، نمایه توده بدنی، فعالیت فیزیکی، سیگار، تعداد بیماری‌های گوارشی، شدت استرس درک شده و حمایت اجتماعی درک شده با استفاده از مدل اثرات تصادفی مشترک با نرم‌افزار آماری ‭STATA 12‬ انجام شد. میانگین( انحراف معیار) سنی شرکت‌کنندگان‭۷/۷۶ ) ۳۵/۹۱ ‬) سال می‌باشد که‭ ۶۰/۵ ‬درصد از آنها زن بودند. بعد از تعدیل اثر طیف وسیعی از مخدوشگرها، نتایج مدل‌بندی همایندی و همبستگی مشکلات روانی نشان داد که نمرات بالای روان‌رنجورخویی، شانس قرار گرفتن در گروه پراسترس را افزایش می‌دهد ( نسبت شانس برابر‭P< ۰/۰۰۱ ،۵/۱۱ ‬ به علاوه، این ویژگی شخصیتی باعث افزایش نمره اضطراب و افسردگی در افراد گردید ( ضرایب رگرسیونی به ترتیب، برابر‭ ۱/۷۳ ‬و‭ ۱/۷۵ ‬در مقابل، نمرات بالای برون‌گرایی، شانس قرار گرفتن در گروه پراسترس را کاهش داد ( نسبت شانس برابر‭ ۰/۳۵ ‬علاوه بر آن، این ویژگی شخصیتی باعث کاهش نمره اضطراب و افسردگی در افراد شد. ( ضرایب رگرسیونی به ترتیب‭۰/۵۵ ‬- و‭p< ۰/۰۰۱ ،-۱/۰۲ ‬ همچنین، دو ویژگی باوجدان بودن و دلپذیر بودن نیز با نمره اضطراب رابطه معکوس و معنی‌دار داشتند ( ضرایب رگرسیونی به ترتیب‭p = ۰/۰۰۲ ،-۰/۳۳ ‬،‭.( p = ۰/۰۳ ،-۰/۲۳ ‬ رابطه معکوس باوجدان بودن با سطح استرس بالا نیز معنی‌دار بود. مطالعه حاضر نشان داد که ویژگی شخصیتی روان‌رنجورخویی، عامل خطر قوی، در حالی که ویژگی شخصیتی برون گرایی، دلپذیر بودن و باوجدان بودن، عوامل محافظتی برای مشکلات روانی اضطراب، افسردگی و استرس در جامعه عمومی بزرگسال ایرانی می‌باشند. با توجه به مکانیسم احتمالی عوامل ژنتیکی و محیطی در روابط بین ویژگی‌های شخصیتی و اختلالات روانی، پیشنهاد می‌شود مطالعات طولی با تمرکز بر روی هر دو عامل یاد شده بر روی جمعیت ایرانی طراحی گردد
توصیفگر : ۱. اختلالات روانی.- کلیدواژه‌ها: افسردگی
: اضطراب
: فشار روانی
: اختلالات شخصیت
: ویژگی های فردی
: مدل های آماری
: Depression
: Anxiety
: Stress, Psychological
: Personality Disorders
: Individuality
: Models, Statistical
شناسه افزوده : فیضی، آوات، استاد راهنما
: افشار، حمید، استاد مشاور
: روح‌افزا، حمیدرضا، استاد مشاور
شناسه افزوده : دانشکده بهداشت
کپی لینک

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
موجودی
کتابخانه دانشکده بهداشت
نمایش کامل جزئیات | عدم نمایش جزئیات
جزئیاتمحل نگهداریشماره ثبتشناسه بازیابیجلدوضعيتتاريخ برگشت
دانشکده بهداشت۱۴۷۷۲موجود‭‬
نظرسنجی